Yaşayannar Kişinövda mitinga çıktılar

Dinnenmäk günnerindä  MD baş kasabasında geçti miting, angısında yaşayannar açıkladılar kendi diil kayıllıını energetika durumunnan devlettä. Miting toplandı ŞOR partiyanın temsilcilerininnän.

6 buçuk bin insandan zeedä, devletin herbir tarafından toplandılar Kişinövda kendi bakışlarını energetika durumu için açıklamaa.Paaların üüselmesi büün dalgalandırȇr herbir yaşayanı.

PAVEL VEREJANU Orhey kasabasının primarı : — “Biz göreriz, ani gazın paası bitki yılda zeedelendi 5 kereyä, 3 kereyä dä paalılandı şavk. Biz göreriz nesoy paalılanȇr ekmek. Biz göreriz, ani Hukumet yapȇr hepsini, ani insan aaçlktan ölmää başlasın”.

Mitingta pay aldılar devletin hem yaşlı yaşayannarı,  hem hençlär.

KRİSTİAN BOTNARENKO  : — “Sevinerim, ani burada çok genç var. Hepsi onnar isteerlär diyşilmekleri devletimizdä ii tarafa. Gençlerin en büük probleması o, ani onnar kazanmaa deyni başka devletlerä çıkȇrlar. Gençlär tutturdular kuvettä bulunan partiyayı seçimnerdä, ama pek tez annadılar, ani yanıldılar”.

Kuvettä bulunan partiyanın deputatı Oazu Nantoy nışannadı, ani bu mitinglardan birisi tarayamayacek.

OAZU NANTOY MD Parlament deputatı : — “Bän tä nesoy notalȇȇrım bu mitingleri. İnternet büün dolu türlü gübürlüklärlän, angılarında teklif ederler kuvetleri bastırmaa. Bu ama diil plüralizm, ama politika haydutluu. Bileräk, ani onnara bişey olmayacek, onnar adımnäärlar hepsi kırmızı çizgileri. Kuvetleri bastırmak teklifleri MD 342-ci statyasına görä zapedili. Bän bilmeerim bir da insan, angısı büün kayıl paaların zeedelenmesininnän, ama bu akţiyalarda açıklanan fikirlär sade dalgalandırȇrlar politika durumunu devlettä, bundan hiç bir taraf ta taramayacek”.

Politolog İgor Boţan sayȇr, ani bu mitinglärlän Şor partiyası başladı eni seçimnerä hazırlanmaa.

İGOR BOŢAN politolog : — “Şor partiyasına deyni, bu mitin var nicä pozitiv diyşilmeklerä getirsin. Büün şansora başladı hazırlanmak seçimnerä. Bir yıldan sora geçeceklär erli seçimnär, taa bir yıldan sora prezident seçimneri hem sora da parlament seçimneri. Onuştan bu mitinglar yardım ederlär tutturmaa partiyanın özünü”.

Mitingın pay alannarı parlamentin önündä palatkaları koyup, açıkladılar ani akţiya sonsuzlaadan uzanacek.
Источник grt.md
248

İlgili statyalar

Kışlamaa pek zor olacek. Nesoy yardım insan devlettän kabledecek.

MD orezidenti Maya Sandu Devlet büceti kanonuna diyşilmekleri  imzaladı. Bu diyşilmeklerä görä yaşayannara yardım verilecek. Yardımnarın sayısında bulunȇrlar paaların üüselmesi için kompensaţiyalar da. Bu diyşilmeklerä görä pensionerlär, kimin pensiyaları 5000 leydän taa az, kabledeceklär birär buçuk bin ley yardım. Yaşayannar ama söleerlär, ani bukadar para yardım etmeyecek kıştan çıkmaa. — “Onnar etmeyeceklär. Adetça her yıl güzün pensiyaları zeedeledärdilär, şindi sa bu yardımı vereceymişlär. Sanȇȇrım, ani bunu yapȇrlar insanın gözünü boyamaa deyni”. — “Odunun paası 2000 ley, var mı nicä etsin bukadar para? Bu diil dooru, taa islää gazın paası için annaşsınnar”. — “Ne o 1buçuk bin ley, açan bir kub…

Video: “Yaptıkları için versinnär cuvap”. Parlamentin deputatları imunetsiz var nicä kalsınnar

Deputatlar, angıları pasiv hem aktiv korrupţıyada şüpelenerlär, kendi devlet statusunu  kanona karşı yada aşırı kullanȇrlar, saklı paraylan zenginnenerlar, deputat statusunu  kaybedeceklär hem yakalanacȇklar parlamnetin izini olmadan. Konstituţiya davası açıkladı kendi kayıllıını kanon proektinnän, angısına görä deputatlar kendi statusunu var nicä  kaybetsinnär. Bu kanon proektin dooru olması tanılsın deyni, Konstituţıya davasına danışıtılar PAS  partiyanın deputatları. Politika urunuda ȇkspert İgor Boţan sayȇr, ani bu kanon proekti  için lääzım açıklamaa bir kaç önemli aspekt, ama deputatlarda imunitet lääzım kalsın. İGOR BOŢAN, politika uurunda ȇkspert: «İmunitet  koruyȇr deputatı korkutmaklardan  hem cezalardan onnarın bakışların açıklamaları hem iniţıativaları  için. Bu soruşu läzım taa derin bakmaa hem annamaa, var…

Politolog: «ŞOR» partiyasının protestları zamannan azalaceklar

agora.md Canavar ayın 23-dä Kişinövun merkezendä geçti miting. Onu topladı “Şor” partiyası. Akţiyada pay aldı “Şor” partiyasının başının yardımcısı Marina Tauber, angısı geçennerdä gözaltından boşa brakıldı. Karşı gitmäk akţiyasında pay aldı Belţı, Glodänı, Dubasarı, Drokiya, hem başka regionnardan yaşayannar. Mitingı kurucuları baştan düşündülär geçirmää protestı Kişinövun baş meydanında, ama orada geçärdi agro malların sergisi, da poliţiya kapadı meydanı. Mitingın pay alannarını orayı kolvermedilär. Ama onnar savaştılar poliţiya aşırı geçmää, bunun için poliţiya hem mitingın pay alannarın arasında dartışmak oldu. Birkaç kişiyi yakaladılar, meydana onnar geçämedilär. Bunun için akţiyanın katılannarı durgundular genel prokuraturasının yanında da koydular palatkaları. «Siz kaavi bir halksınız,…

Komratlılar mitingta hükümetä bir sıra istek açıkladılar

Komrat kasabasının meydanında dinnenmäk günnerindä geçti sıradakı miting, angısı baalıydı yaşayannarın bakışlarınnan paaların kalkmasına. Yaşayannarın mitinglarda pay alması için tekliflärlän çıktılar cümnä aktivisti Mihail Vlah hem Komradın nasaatçısı Vadim Anastasov. Mitinglar Gagauziyanın 3 kasabasında Komratta, Çadırda hem Valkaneştä birdän geçtilär. “İhtiarlar aalȇrlar, çoyu yok neylän ne ekmek, ne dä bir süt satın alsın. Korkȇrlar, ani kışlayamayaceklar”. “Gaz peek paalılandı. Bän 2 bin pensiya kablederim. Ne var nicä onunnan alayım, bir ekmek mi, bir süt mü? Nekadar para sa harçlara gider!”. Mitingın pay alannarı kaldırdılar Prima kasa programasına görä alınmış kreditlerin proţent zeedelenmesini dä. “Büün Prima kasa programasının payalannarı lääzım 2-3…

Çadır-Lungada mitinga çıkmış insannar isteerlär işitsinnär onnarin kahırlarnı

Geçän pazar, harman ayın 7-dä, Çadır kasabasında geçti taa  bir miting,  zor  vakıtlar devlettä  kahırlandırêr  insannarı.  Çekim grupamız lafetti kasabasının   yaşayannarınnan da üürendi onnarın  bakışlarını. Büük paalar gaza, şafka, mallara hem izmetlerä — hepsi  bunnar dürter insannarı mitinglara çıkmaa. Her  keret  mitingta  pay alannarın sayısı  taa  zeedelener, insannar danışêr devletin baş  kuvetlerinä  yaşayannara  yakın  olsunnar. «Bu ihtiyär insannar 1,5  binä pensiyasını yok nereyi çeksin, o tarafa mı, bu  tarafa mı, insan aç  gezer. Bakêrsın  babulara olmuş  iki  kat, gençlär  düşünerlär  gitmää, ama o insan nereyi  gidecek? O kalêr burada, o deer: “Benim  evim  burada, bän  gitmeyecäm  birercää». «Şindi  annaşılêr, ama …