«Yaşamaa hem faydalı insana olmaa». Gagauziyanın şannı jurnalisti Mariya Parfönova için

Ses, angısını Gagauziyada may herbiri biler, jurnalist angısı bütün yaşamasını radioya verdi. O jurnalist duumadı, ama gösterdi, ani  var nasıl becerekli uzman olmaa.

Büün Mariya Parfönovanın günü bundan çekeder. İşlemää radioda o başladı  1987-ci yıldan.  O vakıtlarda düşmää radioya zordu, ama Mariya da pek istemäzdı. Taa  okulda üürenärkänä o pek  aktivdı, becerekliydi hem analitika uurunda düşünärdi. Hepsi bu taabeetlär yardımcı ona oldular  açan o  20 yıl  radionun baş işindä çalışardı. Umutlanardı kriminalıst olmaa, ama düşünmekleri aslıya çıkmadı.

Hepsi diişti ondan sora, nicä Mariyanın kaynası Lüdmila Parfönova, anılmış jurnalıst Gagauziyada hem Moldovada, yolladı onu  Kişnova orada baksınnar, var mı nicä o  diktor olsun.

Ozaman radioda redaktor işlärdi anılmış jurnalist Nina Goloborodko, da o teklif etti Mariya korespondent işindä kendisini  denesin. Da Mariya Parfönova geçti ayırmayı.

İlk denemeklär  gagauz dilindä programaları yapmaa taa sovet vakıdında vardılar, aklına getirer Mariya Parfönova.  Şindi hepsi stabil. Ama diil çoktan  kişilär, angıları gelärdilär  işlemää radioya da işidärdilär ani lääzım gagauz dilindä bunu yapmaa gidärdilär. Ama şindi var gençlär, angılar isteerlär ana dilindä işlemää Problema kaler ii  kazanç parasının sayısı.

Kendisi Mariya Parfönova üürenmedi  jurnalistika fakultetindä, ama  karşı konmadı, açan orayı onun eşi üürenmää girdi, angısı çok yıl radioda çalıştı.

“Bu yaşamakta bän hepsini plannȇrım karyeramdan kaarä. Kalan  lääzımnı saatta geler hem oler”, — söler Mariya Parfönova.

2000-ci yılda  avtonomiya öndercilii verdi  izin Mariya Parfönova açsın Gagauziyanın radiosunu teleradiokompaniyanın içindä. Da o bunu yapabildi.  Buldu hem topladı kolegaları, angıları kendi işinnän gösterdilär, ani  becererlär işlemää.

Bün Mariya Dmitrievna söler, ani şükür Allaha  o zeetlär için, angılar onun kuvetlerini hem ruhunu kaavilettilär hem yardım ettilär bulmaa haliz dostları. Onun   koruyucusu — onun aylesi:  kocası, iki oolu, gelinneri hem unukası.

35 yılın içindä nekadar Mariya Parfönova jurnalist işleer diil bir keret ödüllendi  kendi çalışması için. O Gagauziyanın şannı jurnalisti, Komrat kasabasının şannı yaşayanı, M. Çakir adına ordenınnan ödüllendi. Ama en paalı o, ani 2009-cu yıla Mariya Dmitrievna  katıldı dünnäarası festivalınä, angısında pay aldı 167 devlettän en ii jurnalistlär.  Mariya Parfönova dünneyin  altı en  ii jurnalistlerin biri oldu.

“Allaa verer insana bir yaşamayı”, — söler Mariya, “da onun profesional becermeklär ona deyni diil ölä önemni, nekadar faydali insana olmaa hem iilik onnara yapmaa”, — nışannadı o.
Источник grt.md
238

İlgili statyalar

Gagauziya Radio Televizionun kendi gimnı peydalandı

Gimnlar var diil sade devletlerin, ama kasabaların, küüyülerin dä. Var onnar türlü kompaniyalarda da, ya da cümneya deyni önemli olaylara baalı, bölä muzika kompoziţiyalar öterlär türlü yortularda. Şindi  GRT cümnä kompaniyasının da gimnı var. Nicä o kurulardı, Natalya Andrieşın materialında. Bölä yaratmalarda açıklaner kurumnarın davaları hem neetleri. Büünkü gün GRT cümnä kompaniyası o ikinci kompaniya devlettä, angısı işleer teleradio yayını için Kanonuna görä. İdeya yazmaa GRT-nın gimnını vardı çoktan, ama 15-ci yıldönümü, nicä kompaniya cümnä statusunu kabletti,  hızlandırdı bu proţesi, annader  radionun redaktoru, gimn lafların avtoru Mariya Parfönova. Mariya Parfönova  nışannadı, ani  gimnın yazmasında pek zordu gagauz dilindä bulmaa o…

Komratta geçti buluşmak gagauz yazıcısınnan, etnograflan hem folkloristlän   Mariya Durbayloylan

Gagauz folklorun aarştırması hem koruması, gagauz türkülerin, maanilerin hem masalların toplaması. Bu iş için laf gitti buluşmakta yazıcıylan, etnograflan hem folkloristlän Mariya Durbayloylan. Komrat kasabasının türk bibliotekasında toplandılar onun kolegaları, dostları, üüredicilär hem studentlär, onnar, kim taa yakından istedi tanışmaa Mariya Durbaylonun yaradıcılıınnan. Mariya Durbaylo taa çok biliner nicä Mariya Kuyumcu. Bölä adlan çıktı  birkaç onun annatması hem şiiri. Bunu için annattı bibliotekanın başı Vasilisa Tanasoglo tanıştırarkana pay alannarı Mariya Angelovnanın biografiyasınnan. Mariya Durbaylo duudu hem büüdü Tomay küüyündä, neredä büün da yaşȇȇr. Orada o yazȇr,  yaradȇr, hem aaraştırmalarını yapȇr. O umutlaner çıkarmaa taa bir kiyat gagauz masallarınnan, angılarını o…

Video: Canavar ayın 25-dä Mariya Maruneviçin duuma günü

Canavar ayın 25-dä bilgiç, aaraştırıcı, ȇtnograf hem politika izmetçisi 84 yaşını tamannayaceydı. 2011 yılda Mariya Maruneviçin adına adandı Gagauziyanın Bilim aaraştırma merkezi, angısının kurulmasının temellerindä durdu. Komratta hep onun adına adalı sokak. anmak alleyasında büst koyuldu. 10-cu yildönümünä adalı olay için Bilim aaraştırma merkezi topladi bir videorolik, angısını GRT kanalşn siiredicileri göräbileceklär yaayinimizda. Kim gibi kaldı halkımızın aklısında hem ne türlü iz braktı …. Mariya Vasilyevna Maruneviç — anılmış insan gagauz halkına deyni, aaraştırıcı, ȇtnograf, pedagog hem politikacı. 2001-ci yılda gerçekleştirildi onun baş neeti — avtonomiyada kuruldu bilim aaraştırma hem metodika işleri için merkezi, angısının öndercisi oldu Mariya Maruneviç. Kısa zamanda o hazırladı hem…

Komratta Mariya Maruneviçin 85-ci yaşına baalı bilim konferenţiyası geçti

Mariya  Maruneviç — gagauz halkının istoriyasının anılmış insanı: bilgiç, ȇtnograf, üüredici, cümnä hem politika aktivisti. Oktäbrinin 25-dä  Mariya Vasilyevna nışannayacȇydı  85-ci  yıldönümünü, ama eceli  başka türlü  yazılıymış, 2004-tä onun geçindi. Onu anmaa deyni Komrat  Devlet  universitetindä  «İstoriya ecelleri birlii»  bilim — praktik konferenţıyası geçti. Orada  bilgiçlär, muzeycilär, üüredicilär hem üürenicilär, anılmış cümnä hem politika aktivistleri, dolay, milli hem halklararası bilgi-kultura temsilcileri  pay aldılar. Gagauziyada  Mariya  Marunevicin  85-ci  yıldönümünü  nışannadılar. O  anılmış bilgiç, cümnä  hem  politika  aktivistiydi, kurdu  hem  önderci  oldu  avtonomiyanın  Bilim-aaraştırmak  merkezindä, nışannadı kurumun şindiki  öndercisi  İrina Konstantinova. «Onun adı  durȇr Gagauziyanın hem  gagauzologiyanın temelindä. Büün bu insanın adını …

İi yaşamak

90  yaşında ,ama  hep ölä  yaşamaya seviner,pay alȇr  cümnenin yaşamasında. Laf  gider  Mariya Kuzneţova için, Komradın şannı yaşayanı için.  O bu yıl nışannȇȇr kendi  yıldönümünü. Yaşta bulunan insannarın gününä karşı o GRT  kanalına annattı  kendi  yaşaması  için. Te o zorluklar içn,angılarını  o geçirdi. Mariya Kuzneţovanın  eceli  zordu,ama söleer,ani  herzaman umutlan yaşardı. Üüsüz uşaklara  deyni  ev  yardım etti ona  yaşamakta,-  annadȇr  Mariya İvanovna. MARİYA KUZNEŢOVA Komrat kasabasının yaşayanı : «Açan  üüsüzlerä  deyni  evdän çıktım ,bana verdilär  bir  yastık ,yorgan hem  5  rubli. Onnarlan taa Çimişliyäyä  etiştim,ama orada, nicä  annadım  üüsüzlerä  deyni evi  kapamışlar». Okulda  pioner-vojatıy görevi, gençlerin bölümün  başın yardımcı ,…