Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı

Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı

Nataliya GAYDARLI duudu Kıpçak küüyündä 2000-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 7-dä. Başardı Kıpçaan S. I. Baranovskiy adına teoretik lițeyini. Şindi üürener Kişinövun “Nicolae Testemiţanu” Medițina Universitetindä (USMF). Okuycularımız tanıyêrlar bu genç poetı 2019-cu yılın Çiçek ayından beeri, açan gazetamızda seftä tiparlandı onun peetleri (bak: http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu/ hem http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu-2/). Şindi Nataliya geldi canabizlerinizä eni şiirlärlän hem eni fikirlärlän. Peet yazêêr dört dildä: gagauzça, romınca, angliyca, rusça. Nataliya GAYDARLI: “Bän pek hodullanêrım, ani benim ana tarafım – Gagauziya, ani ana-bobam üürettilär beni gagauz dilinä. Herbir eni insan, angısını bän karşılêêrım yaşamamda, tez üürener, ani bän Gagauziyadan, çünkü o benim kanımda, benim lafimda hem canımda. Bizim halkımız az, ama duygumuz kaavi…”

Evladından sana, Halkım Halkım için kanat büüderim, Onun için türkü çalêrım… Ne çok sän geçirdin, Halkım! Heptän girgin oldun, paalım!

Senin için bän peet yazêrım, Dansı havezlän kıvradêrım, Yolun heptän açık olsun! Hem ayoz seni korusun!

Sana bän kısmeti baaşlêêrım, Kara buluttan koruyêrım, Sän yıldızım benim, Halkım! Damarımda senin kanın! 01.05.2019

Milionnardan Milionnardan ayırılêr birisi, Yabancıdan olêr kendisi. Herbirinä var kendi insanı, Ani yakêr kalbindä şafkını.

O birisi – insanın aynası, Üzä çıkarêr derin bakışı. Herbirinä var kendi insanı. Sade üşenmä, aara canını.

Milionnardan sade ikisi Tamannêêr biri-birisini. Herbirinä var kendi insanı. Salt birisi, yok kalanı. 21.08.2019

*** Candan koparsa, bän veririm, Hiç geeridän bişey almam, Ama zeedä bendän istärsan, Sıkılııma pişman olmam.

O diildir benim kalitäm, Ona er yoktur canımda, Senin dostun gerek olmam, Sana kahır bän getirmäm. 19.03.2019

*** E nesoy bu duygu bölä, Sevinmelik üreemdä, Boncuk denizin dibindä, Hem nicä kuş serbestliktä, – Ölä gülüş ta üzümdä.

Büünkü gün okadar gözäl, Ki yaraşêr senin üzünä, Maavi bulut – gözlerinä, Haşlak güneş – gülüşünä, Hem bu peetim da sesinä. 11.05.2019

*** Yaamur, Sulanêr güneştän haşlak toprak. Havaya Seviner insannarlan eşil Bucak. Soluk pak, Sıcaklıın tozundan artık yok iz. Çay haşlak, Yaamuru Bucakta karşılêêrız biz. 08.06.2019

Rızın yok izi Bilmäm, tatlı mı geler insanı aldatmaa da cöbünü doldurmaa? Bilmäm… tatlı mı geler topraa öpmää da onu aalemä satmaa? Bilmäm… tatlı mı geler uşaanı öpmää da hep o aazdan kirli lafetmää? Bilmäm… tatlı mı geler aylenä sevinmää, aalemdän da kapmaa? Bilmäm… nesoy dattan senin yaşaman hem nesoy kirli senin sevdan ana topraana, aylenä, bobana. Bilmäm… çünkü rızın senin derindä çevirmiş aydınnıı geceyä. Bilmäm.. nasıl karannıktan çıkarmaa isteersin topraa, açan yaptıklarınnan sän battın kendi derendä.

Allahım, kurtar memlekedi çürük insannardan derä suyunnan içindä! 12.06.2019

*** Bir kuvet üreemi kaplêêr, Yaptıklarıma ön verer. Duygularımı işitmäk isteerim, Ama onnarı neçin sa saklêêrım.

Bir kuvet üreemi kaplêêr, Da o fikirlerdän ilinnener. Sade kafam ilerleer, Duygum sa hiç işidilmeer.

Ölä da, var, kuvet kaplêêr, Ani senin buazında buulêêr, Sözün kestiriler, Candan acı geler. 12.06.2019

Ayoz Sän bilersin benim istediimi, Fikirimi okuyêrsın, Sesimi işidersin, Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı.

Sän görersin, elbetki, yannışlıımı, Kabul edersin, Prost edersin, Göster, angısını alayım yolumu.

Seninnän kol-kola giderim, Sän önündäykän, Bän izlerindä. Sana bölä dua ederim, Hem yolumu sana açêrım… 12.06.2019

İhlam İhlam, nicä bir kuş – Sıcaklar geldiynän, Göktä uçuşêr. İhlam sana geldiynän, Ürään ilinnener, Serbestlii fikirin isteer. İhlam, nicä yaamur – Ansızdan yaayêr. İhlam verildiynän, Onu kullanmaa üüren, Hepsini brakıp, İhlamına karşı çık. Aarayarkan onu, Bulmayacan, Nicä da kısmeti. Bir kerä bulduynan, Kullan verilmiş vakıdı. 12.06.2019

Dört duvar arası Dört duvar arasında Düüler bir can. O soluyêr Duvarlarlan barabar.

Onnarın arasında Döner fikirlär. Onnarı işider Salt duvarlar.

Dört duvar arasında Kurulêr bir dünnää, Ama kimsey girmäz Onun içinä.

Çünkü orada bir korkak – Kırmaa duvarları, Da incazanaatlıı Kolvermää dışarı. 12.06.2019

Kuvet lääzım dünneyä Kısmet, para, hererdä küsmäk, Yola varêrız biz uzak, Aylemizi yalnız brakarak, Başka memlekedä gideriz kaçak. Aman, göklär, Kim korundu, Çok şükürlär.

Kim bilsä, ki karannık bozacek dönmeni, Geeri isteyän yolunu. Ki hastalık seni dürtecek, Evindän zorlan ayırdacek. Halkının izinä basacek.

Ah, göklär, cannar açık sizä, Biyaz bulutlar umut verär, Kuvedinizä var inan, Siz mi, onnar, dünneyi kurtaran…? Mardın 17, 2020

Başçada Başçama doyamam bakmaa, Gül kokusu bıkamam duymaa, Biyaz bulut evimin üstündä, Ah, göklär, bu raatlık için – Çok şükürlär…

Kim bilsä, ki bu resim – Yaşadıımız bir vakıda kadar. Yaşlar akar, yangın kokar, Bu raatlıımız bitär bizim…

– Mamo, alıştıracam zor hastalıkları, Kiyat üürenecäm, Onnara ilaç aarayacam, İnsan hep anacêk iiliklerimi, Benim saygımı hem duygu sıcaamı. Ah, göklär, Bu fikirlär için – Çok şükürlär…

Kim bilsä, ki bu isteyişlär – Şindi geleceeni uzattılar, Vakıt kendini sapıttı, ömür dolaştı, Memlekedim hastalandı… Mardın 17, 2020

İlkyaz evimdä Kuşçaazlar sevindirer gözümü, Güneş yısıdêr içimi, Canım düüler taa hızlı, Duygum sanki ilkyazı bekledi. Ah, göklär, Genç kalp oyunu bunnar.

Medicină Simt că asta-i realitatea, Ușor se pierde sănătatea, Și astfel viața ne arată Că sănătatea este dragă.

Când noi ne întâlnim cu boală, Cât e târziu să ne dăm seama Că viața poate fi cu preț, Și boala – fără tratament.

Eu știu că asta-i adevărul, Că medicina n-are ochi, Dar fericire, sinceri lacrimi – Ea a văzut prin drumul său.

Când n-are inima speranță, Și pacientul renunță la luptă, Medicul iarăși aduce lumină. Cu pacientul totul fac împreună.

Cred că asta-i sacralitate – Salvând o mie de vieți – Medicul în orice specialitate – Luminând pentru toți pacienți.

Să trăiască medicina pe veacuri! Să primească mai multă încredere, “Recunoștință, apreciere Pentru toți lucrători medicali!” Natalia Gaidarlî, 16.09.2020

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Mutluluk ta gitti, kalmadı…

Kırgız poetı Aida ÊGEMBERDİEVA duudu 1975-ci yılda. Kırgızıstan yazıcılar Birlii azası (1997). On kiyadın avtoru, onnarın arasında altı poeziya toplumu. Kırgızıstan Respublikasının Parvitelstvosunun gençlär için ödül saabisi (2003). Büünkü gündä Bişkek kasabasının İ. Arabaev adında KDUtın Kırgız literaturası hem ona üüretmäk tehnologiyası kafedranın başı. Mutluluk ta gitti, kalmadı… Sevgiylän buluşacan Da uşaklıından kopacan. Bulursan – kaybedersin, Neyi, neyi taa bekleersin? İlerdä ne sa bekleer, Orada sana da var er, Dan aarmasına bak, gör, Ondan canına kısmet ör. İnanannar yalan söleer, Doorusu sonunda duyulêr: Gelecek ömürdän gelän ok Aydınnık, sıcak ta pek çok. Ko o ok annına ursun, Orayı nur, kısmetlär…

Allaa korusun, gelmesin kimseyin başına!

1946-1947 yıllar. Gagauz halkın istoriya sayfasında – kara yıllar. Aaçlık. Çok insan bir kabaatsız kaybeldi, geçindi. Biz, büünkü evlad boyları, lääzım üürenelim, aaraştıralım istoriyayı, deyni Canavar ayın (oktäbri) 19-zu – Aaçlık vakıdın anmak günü – unudulmasın, zerä Aaçlık – gagauzların bitişmäz yarası! Komrat kasabasının Süleyman DEMİREL adına gimnaziya-uşak başçasında Canavar ayın (oktäbri) 16-19 günnerindä geçti Aaçlık kurbannarını anmak sıraları. Gimnaziyanın Parlamentindän 6-9 klaslardan üürenicilär Canavar ayın (oktäbri) 16-da gittilär Avdarma küüyünä, neredä çiçek koydular aaçlık kurbannarın anmak memorialana. Bulunup bu acılı erdä, onnar sansın duydular, kendi gözlerinnän gördülär o zeet çekän insannarı, küçük uşakları, ani uzadıp ellerini, istärdilär imää. Aklına…

Todur Zanet: bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä, nicä duyêrım!

Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesalar, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, uşaklar hem şkola için kiyatlar. “Bucaan dalgasında” tele- hem radio programaların redaktoru olarak, “Teleradio Moldova” için gagauz dilindä 200-dän zeedä avtorluk programası hazırladı. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru. Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı bizim korespondent lafetti bu pek talantlı hem cümneyä çalışmada kendi zaametini saymayan insannan onun yaşaması, yaratmaları hem ana dilimiz için. – Canabinizin yaratmaları pek çeşitli, ama, genä dä açıklayın, onnarın angıları maasuz hem özel duygularlan…

Başkan lääzım olsun çorbacı, diil politikacı!

Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI – işini, dostluu, acızgannıı bilän hem cana yakın bir adam 2015-ci yılın Gagauziya Başkannına kandidatlar çok oldu. Ama onnarın arasına çıktı bir adam, angısını politikada, sansın, hiç birisi may bilmäzdi. Orta yaşta hem kıvrak boylu. Açık bakışlı hem açık sözlü. İşini hem dostluu bilän. Acızgan hem cana yakın. Hepsi bu laflar onun için – Gagauziya Başkanına baamsız kandidat Ruslan GARBALI için. Ruslan Petroviç, Canabiniz ansızdan karar aldınız Gagauziya Başkanına kandidat olmaa. Neçin taa ileri kendinizi bu uurda denämediniz? Taa ileri bölä bir fikir bana hiç gelmäzdi, zerä, sanardım, ani kuvettä olan kişilär Gagauziyanın işinä…


İnsannarın cuvapları: