Yaradıcı kolektivlerä odalar etişmeerlär

Kongazın Kultura evindä yaradıcı uşak kolektivlerinä vokallan hem oyunnarlan zanaatlanmaa deyni çalışmak odaları etişmeerlär. Bu problema yıllarca çözülmeer. Yaradıcı kolektivlerin pay alannarına sıra geler sıralıkça zanaatlanmaa.

Kongazın Kultura evindä erleştirili kurumnar, angıları küüyün yaradıcı kolektivlerin odalarını tutȇrlar. Bu beterä uşakların bölükleri bir-bir ardına hep odalarda zanaatlanȇrlar hem maasuz sıralamaya görä, ne uygun diildir kolektivlerin çalışannarına. Bundan kaarä, yaradıcılaa katılmaa çok isteyän uşak var№ ama odaların etişmemezlii beterinä, Kultura Evi uşakları kabledämeer.

АNDREY PALİK Kultura Evin direktorun bir vakıda işini götürän : — «İki biblioteka: uşaklar hem büüklär için, muzıka okulun filialı, yaradıcılık okulun filialı, miliţiya buradaţ çalışannarımıza er etişmeer».

Erideki primariya hazır boşaltmaa bu odaları, ama bu uura lääzım para. Var olan problemayalan iş vizitin sırasında Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah küüyün başınnan Mihail Esirlan buluşup — tanıştı.

МİHAİL ESİR Kongaz küüyün primarı : — «Biz lääzım boşaldalın odaları da kolektivlerä er verelim. Var taa çok istayän uşaklar, ama onnarı kaplayamȇȇrız. yaradıcılık hem muzıka filiallarını var nicä genişledelim, ama odalar yok».

İRİNA VLAH Gagauziyanın Başkanı : — «Кim kararı lääzım kabletsin bu odaların boşaltmasında?».

МİHAİL ESİR Kongaz küüyün primarı : — «Başka çıkışları var nicä bulalım, ama finaslamak etişmeer».

Kongazın Kultura Evin yapısında büünkü günä 11 yaradıcı kolektiv zanaatlanȇr.

АNDREY PALİK Kultura Evin direktorun bir vakıda işini götürän : — «Bizdä var iki vokal kolektivi, bir teatru çevresi, 3 ȇstrada kolektivi, millet oyun kolektivleri  — 3, iki da balnıy oyunnarında kolektiv».

Yaradıcı klubun hem vokal ansamblilerin öndercisi Gennadiy Frangu vokal derslerini 10 yaşından uşaklara götürer, hepsi onnar  4 kolektiv var. Üüredici ayda iki sıra terbiedennerinä dinnenmäk avşamnarını geçirer.

GENNADİY FRANGU yaradıcı klubun hem vokal ansamblilerin öndercisi : -«4 grupam var. Bän onnarı muzıka tertiplerindä üürederim oynasıınar».

Oyun hem muzıka kolektivlerini erideki primariya finaslȇȇr.Geçän yıl bu uura 260 bin ley verildi. Erideki kuvetlär hem Kultura Evin öndercilii umutlanȇrlar, ani regionun kuvetleri yardım edeceklär bulmaa paraları problemanın çözülmesinä.

 
Источник grt.md
280

İlgili statyalar

Beşalma küüyündä enilederlär Kultura evin dış üzünü

Beşalma küüyü 2022 yılda Gagauziyanın baş investiţiyalar kanonuna görä  507 bin ley kimi proektlerin geliştirmesinä kabletti. Erli kuvetlär kablettilär kararı üç obyektä bu paraları doorutmaa, onnarın birisi küüyün Kultura evi. Onun dış üzünü şindi enilederlär. Kultura evin enilenmesinä 157 bin ley verildi, onnardan 130 bin baş investiţiyalar programasına görä hem primariyanın büdjetindän 27 bin ley. «Proektä görä, Kultura Evin dış üzünü düzmää lääzım. O 2012-ci yılda yapıldıydı, ama 10 yıl geçti. Kabledildi karar eski ştukaturkayı çıkarmaa da duvarları bütündän boyamak için hazırlamaa», — annattı  Beşalma küüyünün primarı Valeriy Moş. Beşalma  Kultura evi 1968-ci yılda kaldırıldı. Yapının içindä kimi odalarda remont…

Başkan kontrol etti Svetlıy küüyün Kultura Evindä yapılı remondu  

Komrat dolayın Svetlıy komunasında Kultura Evi enilenmesindä işlär başarıldılar. Şindiki vakıda Kultura Evin ilk hem ikinci katlarında iç işleri yapıldı. Gagauziyanın başkanı İrina Vlah kontrol etti yapılı remondu.   Svetlıyın Kultura merkezi 30 yıldan zeedä enilenmedi. Remont işleri yapıldılar iki ȇtapta. İşleri çekettilär 2017-ci yılda. İlktän örtü diiştirildi hem yapının dış üzü yapıldı. İkinci ȇtapta Kultura evindä remont işleri yapıldı iki katın girişleri, basamakların bölükleri, oyun salonu hem  temizlemäk odası. Remondu yapan firma pençereleri hem kapuları diiştirdi. Enilenmiş odalarda ȇlektrika diiştirildi, zamandaş şafkları koyuldular. Şindiki vakıda remont işleri başarıldılar. Svetlıy küüyünä iş sırasında bulunarkana Kultura evindä yapılı işleri Gagauziyanın başkanı…

Kultura bölümü 2021 yılın çıkışlarını temsil etti

Gagauziyanın Kultura evlerin çöyuna lääzım remont yapılsın. Bunu için haberledi Gagauziyanın kultura Bakannıın başı  Marina Semönova, temsil edärkana kultura bölümün çıkışlarını 2021 yılı için. Geçmiş yıl dolay bücetindän Kultura evlerin tertiplemäk işlerinä verildiydi  2,5 million ley. Kimi  dolay  Kultura evlerin binaları şindiki zaman bulunȇrlar kötü durumda. Gagauziyanın kultura Bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani bu problemanın çözülmesi ön daavaların aarasında bulunȇr. MARİNA SEMÖNOVA Gagauziyanın kultura Bakannıın başı: «Belli, ani  avtonomiyanın 10 kultura evi bulunȇrlar ii durumda. 7-dä  lääzım üstün remont geçirlensin, taa edi  Kultura evindä derindän düzücülük işlär lääzım geçirsinnär. 2 ev daalȇr hem birisini dä  2018-ci  yılda taa yıktılar».…

Proekt hazır, ama para yok. Tülüküüyün Kultura Evin zalı lääzım temeldän tertiplensin

Tülüküüyün Kultura Evin zalı bulunȇr kötü durumda. Oluşlar orda yapılmȇȇr şansora üç yıl. Onu temeldän eniletmää deyni lääzım buncak para, angıları primarıyada yok. Ama erli kuvetlär hazırladılar proektı da umutlanȇrlar, ani bu iş bitki – bitkiya gerçekleşecek.  “Kultura – o hepsini birleştirän bir dil” – ölä bir yazı asılı dürȇr Tülüküüyün Kultura Evin zalında. Bitki oluşlar orada yapıldıydı 3 yıl geeri. Zalın kötü durumun beterinä onu kapadılar, ki ap – ansızdan bir kimseyin kafasına yıkılmasın tavan. Nemdän her taraf çatlak, duvarlar küflü, kimi erlerdä duvarların suvası düştü. Taftadan erlär hem sţena lääzım diiştirilsin, şafklar, isıtmak sisteması hem mobilya läzım eni…

Komrat Kultura evi kutladı uşakları hazırlayıp onnara türlü meraklı olayları

Komrat Kultura evi, Muzika-dramatika teatrusu hem primariya geçirdilär Uşakları korumak yortusunu. Kultura evin önündä uşaklara deyni hazırladılar batutları, agvagrim hem konkurslar geçirildi.   Yortu, angısı adalıydi Uşakları korumak gününä, başladı Kultura evin önündä konkurslardan hem resimnerdän asfalt üzündä. Uşaklar paylaştılar en ii duygularlan.  “Biz hazırlȇȇrız yortuyu devletin hem kasabanın en sevgili yaşayannarımıza deyni. Çalışȇrız, ki uşaklar tutsunnar bu günü aklılarında. Ko onnar olsunnar en kısmetli”.   “Büün bizim yortumuz, biz hazırladık uşaklara konkursları, ki onnar dinnensinnär”. Kultura evin başı Marina Manjul nışannadı, ani kirez ayın biri uşaklara deyni en  şen yortu, onu hepsi büük istemeklän bekleerlär. “Bu gün biz kutlȇȇrız…