«Yandı hepsi, ne vardı içerdä». Kurtarıcı annattı, nicä yokedildi yangın Komrat poliklinikasında

Geçän cuma günü saat 20:02 belli edildi yangın olayı Komrat Saalık merkezinin altıncı katında. Yangın bölümün zaametçileri vakıdında  sündürdülär ateşi  da vermedilär ona geçmää başka odalara. Yangının sebepleri belli ediler.

Komrat yangından kurtarmak izmetin komandirı İgor Vradiy haberledi, ani çiçek ayın 8 – dä kablettilär haberi yangın için Komrat poliklinikasında. Operativ gruppa hemen çıktı yangın erinä.

«O günü iştä bulunan brigada çıktı yangına haberlerä görä. Kullanıldı iki maşına – Kamaz hem merdivenli maşina. Gruppaya girdi sekiz kişi. Geldik yangın erinä 20:09, da çekettik sündürmää ateşi. Yangın oldu altıncı katında stomatologiya odasında. Südürmää deyni yangını harcandı sekiz tonn su», — annattı İgor Vradiy.

17 minudun içindä ateşi sündürdülär.

«Ateşi sündürdük  20:26, olay erindä insan yoktü. Yandı hepsi tedarlıklar, angıları bulunardılar odanın içindä, hep ölä yandı bütün oda da», — açıkladı İgor Vradiy.

Büünkü vakıda yangın olayın sebebi  hem kayıplar belli  edilerlär.
Источник grt.md
155

İlgili statyalar

Dün gecä Komradın üülen tarafındakı kenarında yangından zararlandı 3 ektar daa

Büük yangın oldu mart ayın 21 — dä geçä Komrat kasabasının kenarında üülen tarafından. Zarar gördülär genç aaçlar. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yok ettilär yangını. Sölener, ani yangın ateşin dikkatsız kullanmasının beterinä oldu. Yangın getirdi zarar 3 ektar daaya. Yangın için Hatalı olaylar izmetinä insannar haber verdilär. Kurtarıcılar kısa vakıtta süündürdülär ateşi. «Bu büük ateş kayıplara getirdi, yandı salkım aaçları. Üç ektar yokedildi. İnsannar lääzım tutuşturmasınnar kuru otları hem gübürleri, çünkü kuraklıkta hem lüzgärlı havada herbir çivi yakması var nicä büük ateşi kızıştırsın. Düşünerim, ani beki da isteyip tä yangını yarattılar. Dün yangınnar vardı taa Kongazda hem Çok –Maydanda. Ateş…

Komratta “Zayalpujie” dolayında yangından zararlandı genç fidannar

Mardın 30-da avşamnen Komrat “Zayalpujie” dolayında büük yangın oldu. Hatalı olaylar izmetin uzmannarı yokettilär ateşi. Bizim çekim grupamız bulundu yangının erindä. Yangının yoketmesindä yardım ettilär Hatalı olayların bakannıın uzmannarına insannar, angıları yakında yaşȇȇrlar. «Biz yaşȇȇriz şarap zavodun dolayında, gördük ateşi. Pindik arabaya da geldik buraya».   «Bän bakardım televizoru da annamadım, ne olȇr. Açan gördük yangını sündürmäk arabasını, annadık, ani nesa yanȇr».   «Çok saa olsun hepsi insannar hem yangından kurtarıcılar». Angı kayıplara getirdi yangın, haberledi Hatalı olaylar bakannıın çalışanı Dmitriy Konstantinov. « Dün yandı diil sade kuru ot, am genç daa da. Tabiyata getirildi büük zarar. Ateşi tutuşturmaa geldi…

Büük yangın Çok-Maydan küüyüdä razgeldi

Dün Çok-Maydan küüyüdä oldu büük yangın. Çeketti yanmaa kuru saman kırda, ondan sora nicä başardılar biçmää boodayı, da sürmedilär topraa. Sıcak havanın beterinä ateş tez kapladı büük erleri da geçti genç daaya. İlk bilgilerä görä, ateş çeketti kırda neredä bereketi toplamaktan sora toprak sürülmedi, da tutuştu kuru saman.Yangın hızlı geçti daaya. Yangı süündürmää deyni geldi üç kurtarıcı brigadası Komrattan, Çimişlidän hem Besarabkadan.  Hep ölä süündürmää ateşi yardım ettilär Komrat daa çorbacılıın uzmannarı hem yaşayannar. Durgutmaa deyni ateşin yayılmasını trakturlar sürdülär kırların dolaylarını hem   isladılar. Yakın 40 ektar  kır neredä bereket toplanıldı, hem genç daa yandılar. Ateşi süündürärdilär beş saatan zeedä.…

Geçan afta Dezgincä küüyündä razgeldi 10-dan zeedä yangın

Bitki afta Dezgincedä razgeldi 10 -dan zeedä yangın olayı. Bizim televizion grupamız kendisi gördü onnarın birisini. Bir gündä Dezgincä küüyündä iki yangın olayı sayıya konuldu. Primar nışannadı, ani insannar tutuşturȇrlar kuru otları, büük lüzgär dä sora bu yangını sauşturȇr ötää dooru. “Yanȇr şindi toloka aaçlarlan barabar, çünkü orada aaç ta var. Bu tutuşturulu isteyiptä. Büünkü gün burayı iki sıra yangından kurtarıcılar gelerlär. Yanȇr beş ektardan zeedä büük yalınnan”, — haberledi primar Vasiliy Kapsamun. Primar danıştı yaşayannara, ki onnar taa dikkat ateşi kullansınnar. “İsteerim danışmaa küüyün yaşayannarına: yangından kurtarıcılar lääzım kurtarsınnar bizim evleri, ama onnar çok vakıt harcȇrlar gelmää da sündürmää…

Gagauziyada üzlärlän ektar kır hem daa yandı kuru otların yakmasının beterinä

Kuru otların yakması getirdi büük yangınnara Gagauziyanın tolokalarında hem daalarında. Geçan dinnenmäk günnerindä Dezginja küüyündä yakın 100 ektar daa hem toloka yandı. Ama Çok — Maydan küüyündä bir aftanın içindä yandı yakın 130 ektar toloka. Dezinja küüyün türlü taraflarında cumertesi hem pazar günnerindä birkaç yangın oldu. Bunu için haberledi primar Vasiliy Kapsamun. O nışannadı, ani kurtarcılar hem ateş sündürücüleri çemrek işledilär da vakıtçasına ateşleri sündürdülär. “Sündürärdik barabar brigadalarlan Leovodan, Komrattan, Yargaradan, Dezginja küüyündän. Yandı yakın 100 ektar, biraz daa, biraz da toloka erleri”, — açıkladı Dezinja küüyün primarı. 20 ektardan zeedä siirek ot yandı Bucak küüyündä bulunan devlet tarafından korunan…