YALPUG DERENİN SINIRLARINI BELLİ EDECEKLÄR

Komrat muniţipiyanın primariyasında cümnä seslemekleri geçtilär,   bakıldı soruş baalı Yalpug deresinin sınırların belli edilmesinnän. Laf gidärdi ki Yalpug derenin orta erin sınırlarını Gavrilüka maalesindän Osvobojdenie maalesinädän taa uz yapmaa hem belli etmää  bu erleri nicä cümnä  varlıı.

Yalpug derenin dolayında erlerin sınırların belli etmesi   proektın genel neeti — gözelletmää Yalpug derenin sınırlarını. Şindiki sınırlar kartada  yok,neçinki orada  taa  çoyu insannarın topraa. Teklif edildi bu erleri cümnä   varlıından çıkarmaa da bu takım doorutmaa sınırları.

SERGEY ANASTASOV Komrat muniţipiyasının primarı:

«Laf gider küçük   erlär  için, angıları Yalpug derenin yanında bulunȇr. Bütünnä Yalpug derenin  dolayı 15  ektardan zedä kurȇr. Onu biz cümnä varlıına geçirecez. Butakım onu yok nicä olacek satmaa yada bişey orada yapmaa cümnä seslemeklersiz. Ama var kimi   erlär, 10-12 sotka, Yalpug yanında, onnarı isteriz çıkarmaa cümnä   statusundan ki doorudalım sınırları».

İleri  muniţipal nasaatı kablettiydi karar Yalpug derenin yanında topraa cümnä statusuna geçirmää, ama cümnä seslemeklär bu temaya geçirilmediydi. O üzerä kabledildi karar bu soruş için danışaa  yaşayannara.

DMİTRİY PEEV cümnä temsilcisi:

«Çoktan lääzımdı bu kararı kabletmää, angısı şindi kablediler. Esaba alınardı kasabanın problemaları, ama Yalpug dererin erinnän hem sınırlarınnan kimsey zaanatlanmardı».

Nasaatçı Anna Bratunova nışannadı ki yaşayannar onun dolayından, ideyayi gözelletmää Yalpug deresinin dolayını, sayȇrlar pek ii.

ANNA BRATUNOVA nasaatçı:

«Bän nicä muniţipal nasaatçısı sık lafettim yaşayannarlan. Onnar diişilmekleri bekleerlär, ama en ilk kötü koku için sorȇrlar, yapılacek mı bişey bu problemaylan?»

SERGEY ANASTASOV Komrat muniţipiyasının primarı:

«Elbetki, biz bu iş için düşüneriz, neçin ki çalışȇrız ilerki zamannarda iki kolektor koşmaa. Neçin zerä bunsuz yok fayda lafetmää bu er için nicä dinnenmäk eri için.»

Primar nışannadı, ani ilerdä eri, angısı cümnä statusunda bulunȇr, yok nasıl olacek satmaa ya düzmää orada bişey   cümnä seslemeklersiz. Primariya da bu erdä olacek kolaylık düzsün sade cümnä  obyektlerini. Kararlar, angıları bakıldı cümnä seslemeklerdä, enidän bakılacek muniţipal naasatın sıradakı oturuşunda.
Источник grt.md
344

İlgili statyalar

Koku zihirleer yaşamayı Yalpug derenin boyunda yaşayannarı

Yalpug derenin boyunda yaşayan  insannar  bitki vakıt duyȇrlar kötü kokuyu. O koku etişer bütün kasabaya da. Bu problemayı lääzım çözmää sayȇrlar  yaşayannar. Ki  bu kokunun sebepini bulmaa biz danıştık Komrat primariyasına.Komrat kasabanın  primarı Sergey Anastasov söledi, ani kabaatlı bu durumda   ekonomika agentleri. SERGEY ANASTASOV Komrat kasabasının primarı : — «Ceviz ayınında ,işleerlär  kurumnar, angıları gmıh yapȇrlar hem hepsi gider  Yalpug deresinä.Bän ileri dooru sayardım,ani pak suucaz akȇr,ama  bu diil dooru.Hepsi kirli sular giderlär Yalpug deresinä.Orada da bu cürer». Bizim çekim grupamız gitti meyva hem zarzavat işlettirän zavoda da lafetti onun öndercisinnän. SERGEY ÇİMPOEŞ meyva hem zarzavat işlettirän zavodun başı :…

Çeşmäküüyüdä teklif ettilär kaldırmaa su paasını. Soruş bakıldı cümnä seslemeklerindä

Çeşmäküüyüdä geçtilär cümnä seslemekleri, angılarında belli edildi  nekadar lääzım etsin 1 kub su. Olayda pay adı primariyanın uzmannarı, sovet azaları hem küüyün yaşayannarı. Şindi 1 kub su küüdä eder 10 ley. Su vermäk kurumu isteer kaldırmaa paaları may iki kat. Ne düşünerlär bunun için sovet azaları, materialımızda. Çeşmäküü primariyasına danıştı su vermäk kurumun öndercisi ki kaldırmaa paayı suya. Uzmannarın esaplamalarına görä o lääzım kursun 19 ley. Ama erli sovetin oturuşunda bu soruş geçmedi. Bu üzerä kabledildi karar geçirmää cümnä seslemeklerini da annamaa insannarın bakışlarını. Bundan kaarä kuruldu maasuz komisiya, angısına girdilär sovet azaları hem primariyanın sayıcısı. “Beş kişi – sovet…

Avtonomiyanın kasabalarında suyun kalitesi için haberledilär Komrat cümnä saalık merkezindä

Suyun kalitesini Gagauziyada kontrol eder Cümnä saalık merkezi. Her ay uzmannar aaraştırıp suyun içindekilerini, belli ederlär onun kalitesini. Komratta su normalara uyȇr, Valkaneştä hem Çadırda suda zihir elementleri yok, haberledilär Cümnä saalık merkezindä. Su Komrat kasabasında uyȇr hepsi sanitar normalarına. Burada, uydurarak devletin üülen tarafında kullanılan suylan, suyun kalitesi taa üüsek uurda. Her ay geçirilerlär suyu paklamak hem profilaktika işleri. Cümnä saalık merkezin uzmanı nışannadı, ani bakılȇr suyun himiya hem bakteriya uuru da. Belli edilärseydi bişey, suyu o saat hlorkaylan paklȇȇrlar. «Kontrol ederiz suda kalan hlorun uurunu da. Bundan sora, eer su uyarsaydı normalara, kolvereriz sistemaya insannara kullanmaya», — söledi…

Sade iki isteyän «GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä var

«GRT» cümnä kompaniyasının önderci görevinä yarışmakta  pay almaa deyni gözledici nasaatına  iki kandidat kendi dokumentlerini verdi.  «GRT» cümnä kompaniyasının Gözledici nasaatın azaları tanıştılar iki kandıdatların dokumentlerinnän, angıları isterläär kompaniyanın önderci görevinä yarşmakta pay almaa. Biri onnardan — biznes adamı Väçeslav Bolgar hem taa öbürü Komrat kasabasının sovetin azası Vadim Anastasov. Yarışmanın çıkışları belli olaceklar harman ayının 26-nda. Источник grt.md

GRT gözledici sovetin başı: kompaniyayi ilerletmäk için lääzım eni strategiya

Finans problemaları hem kompaniyanın ilerlemesi — bu soruşlar GRT cümnä kompaniyasının gözledici soveti baktı sıradakı oturuşunda.   Halk Topluşunun oturuşunda orak ayın 6-da GRT cümnä kompaniyasının gözledici  sovetin başı Mihail Vlah temsil etti 2019 — 2021 yılların çıkışları için, angısında o nışannadı kompaniyanın problemalarını, urgulayıp, ani GRT- nın ilerlemesinä  lääzım eni impuls verilsin. Kompaniyayi ilerletmäk strategiyası için laf gitti gözledici nasaatın oturuşunda da. Mihayil Vlah: “Biz söledik deputatlara, ani GRT – yi ilerletmäk strategiyasınını yapmaa vakıt geldi, neçin ki kompaniya lääzım ilerlesin. Lääzım nışannamaa, ani dünnä diişer, biz sä kaldık durdumuuz erdä”. GRT cümnä kompaniyasına etişmeyecek finanslar, ki uzmannara kazanç…