Video:EVROPA BİRLİİN BÜÜKELÇİSİ JURNALİSTLÄRLÄN BULUŞTU
Источник grt.md
490

İlgili statyalar

Moldovada Evropa Birliinä kandidat statusu

Kirez ayın (iyün) 23-dä Evropa Birliinä girän devletlerin liderleri kaldırdılar ellerini, ani Moldova Respublikasına Evropa Birliinä girmää deyni kandidat statusu vermää. Moldovaylan bilä hep o günü bölä bir statusluk verdilär Ukraynaya da. Sırada Gruziya devleti da vardı, ama, ona bu kısmeti, neçin sä, vermedilär. Şindi, Evropa Birliinä aza olmaa deyni, Moldova lääzım yapsın bir tepä iş, angılarını ondan ona söleyecek yapsın Evropa Birlii. Источник anasozu.com

Komrat universitetin studentlerinä annattılar Evropa Birliin bir payı olmak nedir

Moldovada Halklararası respublika institudu ofisin başı Kşiştof Lisek buluştu Komrat devlet universitetin studentlerinnän. O annattı gençlerä Evropa Birliinä integraţiyasının faydası için. Moldovada Halklararası respublika institudu ofisin başı Kşiştof Lisek studentlerä annattı lekţiyasını temaya: “Evropaya integraţiya: Evropa Birliin azası olmak nedir”. Kşiştof Lisek lafedärdi englez dilindä dä studentlär onu annardılar. Musaafir annattı, angı faydaları hem garantiyaları verer Evropa Birlii ona girän devletlerä. Lekţiya bittiynän studenlär kendi soruşlarını sordular. Studentlerin biri sordu, ne faydayı kazanȇr Evropa Birlii Moldovaya hem Gagauziyaya ilerlemäk için para verärkana. «Evropa Birlii bezbelli umutlanȇr, ani Moldova onun bir payi olacek. Evropa Birliin politikası butakım kurulu – yardım etmää…

Gagauziya Halk Topluşu Başı Türkiye Kişinev Büükelçisinnän buluştu

Baba Marta ayın 21-dä Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV bir saygı vizitlan Türkiye Kişinev Büükelçiliindä buluştu Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERlän. Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER Gagauziya Halk Topluşu Başına hem eni seçilän deputatlarına çalışmalarında başarılar diledi hem Türkiyenin dayma Gagauz soydaşlarına yardım olmak için, büünkü günä kadar olduu gibi, bundan sonra da elindän geleni yapacaanı urguladı, bildirer T.C. Kişinev Büükelçiliin https://www.facebook.com/kisinevbe sayfası. Источник anasozu.com

“Fulger” speţnaz poliţiya Birliin sport salonun TİKA tarafından enilendi

Kirez ayın 23-dä Kişinevda oldu ofiţial açılış Moldova Respublikasının içişleri Ministerliin “Fulger” speţnaz poliţiya Birliinin sport salonuna, ani TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) yardımınnan enilendi hem tertiplendi. Ofiţial açılışta pay aldılar Moldova Respublikasının içişleri mimistrusu Alexandru JİZDAN, T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN, “Fulger” speţnaz poliţiya Birliin komandiri Vasile İVAS hem başka temsilcilär. Açılışta ministr Alexandru JİZDAN şükür etti Türkiye Respublikasına o yardımnar için, ani yapılêrlar Moldova poliţiyasının etiştirilmesindä. Canabisi urguladı, geçän yılın 15 Temmuz (Orak ayı – nışan “AS”) devrim denemesini basmakta Türkiye speţnaz poliţiyası büük eri aldı. Alexandru JİZDAN urguladı, ani iki devlet…