Video: “SEVDA DALGALARI” folklor festivali bu yıl ilerdän çekilip gösterilecek GRT-da

“Sevda Dalgaları” folklor festivalin geçirilmesi oldu ii adet Gagauziyanın yaradıcılık kollektivlerinä hem aşırıdan pay alannarına deyni. Kultura olayı geçer Kazayak küüyündä 2016 cı yıldan. Pandemiya zamanında kabledildi karar diiştirmää onun formatını. Çekimnär vakıtçasına geçtilär. Bu işä katıldılar GRT cümnä kompaniyası, Kazayak küüyün primarıyası, küüyün muzeyi hem Kultura evin çalışannarı hem  yaşayannar. Festival çıkacȇk GRT televizionun yayınında bu pazar.

Folklor festivalin “Sevda Dalgaları”, angısı geçer Kazayak küüyündä 2016- yıldan,  vaar kendi önemli rolü. Festival yardım eder korumaa,   unutmamaa hem ilerletmää gagauz folklorunu. Festival dostlaştırȇr biri -birinän folklor kollektivlerini aşırıdan,  yardım eder üürenmää başka halkların foklorunu da Bulgariyadan,Türkiyadan, Rumıniyadan.  Ama coronovirus hastalıın beterinä iki yıl oldu nicä festival çekiler ilerdän da yazılmış olarak gösteriler. Kazayak küüyün primarı Anatoliy Uzun nışannadı festivalin önemliini.

“Sevda” kollektivin öndercisi Kazayak küüyündän Çoban Pelageya annattı,   nica kuruldu festival “SevdaDalgaları”.

Muzikaçilar, kollektivlar, angıları pay aldılar festivaldä,  umut ederlär ani festival ileriya dooru olacȇk taa büük, taa gözäl. Herkezi kim pay alêr bu festivaldä,  kendi payını koyȇr gagauz folklorunu ilerletmää deyni,  bizim adetlerimizi. Muzikacılar çizgiler —  folklor gagauzların fundamentı, angısı dil läzım unudulsun.

Çalgıcılar annadêrlar,  ani  herbir  yıl  festivaldä  kablederlar  eni  duyguları, kazanȇrlar eni dostları zanaat uurunda.   Büüklär,  angıları çoktan çalışêr muzikada,  sevinerlär, ani   festivaldä pay alêr gençlär da.  Bu pek  önemli  bir iş.

Uşaklar, angıları pay aldılar festivaldä,  paylaştılar  kendi duygularınnan. Onnar hepsini şükür ettilär,  kim yardım  etti  onnara hazırlanmaa festivalä.

Festival  “Sevda Dalgaları”  kuruldu  2016 — yılda, açan “Sevda” ansamblisi Kazayak   küüyündän kutladı 30-cu yıldönümümü.

Festival çıkacȇk GRT televizionun yayınında bu pazar saat 11:00 hem  saat 20:00.
Источник grt.md
411

İlgili statyalar

Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında. Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä. Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci…

“Baur  – 2022” festivali Kıpçakta geçti

“Baur  – 2022”  festivali     geçer  Kıpçak   küüyündä  2016- yıldan. O  yapılêr,   ki   ilerki   Gagauz  halkın   imesini   bilsinnär,  unudulmasın  ilerki  adetlär   hem   taa  çok   insan  Gagauz   halkın   adetlerini   üürensinnär. Festivalin  payalannarı — insannar, kim evdä  festivalä  deyni   yaptılar Bauru, onnar  paylaştılar  kendi  reţeptlarınnan  hem  annattılar  kimdän  onnara  kaldı  bu  adet. Insannar   sevinerlär, ani onnarda  var  kolaylık   pay  almaa  festivaldä,  bununnan  gagauz  kulturasını  ilerletmää. Festivalin  programması  meraklıydı,  ayırıldı   en ii  «Baur», yapıldı  şen konţert   programması  , gösterildi  gagauzların  türküleri  hem  oyunnarı. Festivalin  musaafirleri   danıştılar  kutlama  laflarnan,  hem nışannadılar , ani  festival  geçti  üüsek   uurda. Onnar  sayȇrlar,  ani  böla   festivallär   nicä  taa  bir …

Çadir-lunga kasabasına uşak oyun festivali topladı kollektivleri Moldovanın türlü erlerdän

Çadır kasabasında geçti  uşak oyun kollektivlerin festivali. Festivalin programması genişti,  uşaklar diil sade kendi talantlarını  gösterdilär sţenada, ama vakıdı da şen geçirdilär. Festival baalıydı Çadır kasabasında 15 yıl işleyän «Çüdo — deti» uşak oyun kollektivin yıldönümünä. Onun başı hem horeografı Tatyana Yalama annatı, nica kuruldu kollektiv. «Kollektiv «Çüdo — deti»  kuruldu  2007 yılda. Bu adı biz istedik koymaa, açan  bir festivaldä bizim  kollektiv pek gözä oynadı bir oyunu, ozmandan  beeri kaldı  bu ad», — açıkladı Tatyana Yalama. Uşaklar, angıları  pay aldılar  festivaldä,  sevinerlär,  ani  onnarı çardılar. Herkeret, her bir festivalda onnar kablederlär eni emoţiyaları, dostlaşȇrlar biri – birinnän. «Biz çok…

Video: Kazayakta 2-ci uşak başçasında örtüyü diiştirmäk işleri yakında biteceklär

Kazayak  küüyündä ikinçi uşak başçasında primayanın yaardımınan diiştiriler örtü.  Angı vakıtta  biteçek  işlär, üürendi bizim korrespondentımız. Geçti   yılın  Kazayak küüyün primariyası  diiştirdi örtüyü B1 , B2  binaların hem  galereyanın örtüsünü ikinçi uşak başçasında. Kazayak küüyün primariyasınan yapıldı tender, angısı yardım etti başlamaa diiştirmää örtüyü en büük binada. İkinçi uşak başçanın önderçisi Evgenya Kalçu şükür etti Kazayak küüyün primariyasını hem nasaatçıları, ani  yardım ettilär barabar çözmää bu problemayı.  O umut eder ani ileriya da  bilä primariyaynan yapılaçȇk pek çok iş. Kazayak küüyün primarın yardımcısı İvan Momot çizgiledi, ani bu işlerä para veriler küüyün primariyasından. İşlerin paası tuttu 600 bindän biraz zeedä. Источник grt.md