Video: Satmaa var nicä sade panayirda. Komratta genä sokak satışınnan güreşerlär

Комrаdın sokaklarında satışları yoketmäk için genä reydlar yapılȇr.   Primariyanın çalışannarı, poliţiya hem merkez panayırın öndercilii Pobeda sokaanda satan insanı ilkin bildirdilär, ani satmaa var nicä sade panayırda.

Коmradın merkezindä, Pobeda sokaanda, satıcılar alış-verişçiliin kurallarına karşı giderlär, koyup malları yasak olan erä. İnsannarın çoyu küülerdän gelmä. Baş kasabasına onnar umutlan, ani bişey satacȇklar, gelerlär, çünkü yaşamaya para etmeer, paylaştılar onnar televizion grupamızlan.

«Bän süt masulluunu satȇrım, birerdä işlämeerim. Bän 43 yaşındayım, islää kazanç parasını isteerim. Ama sıra geler sokakta satȇm aylemi doyurayım deyni».

«Yazık, ani pensionerlar fukaarä. Biz büük paralar burada yapmȇȇrız. Suuklȇȇrız, saalıımızı kaybederiz bir kapeykayı kazanmak için».

«Bizim dä aylelerimiz var, kocam hasta. Gaz için lääzım ödeyim. Üşüyeriz, satmaa da bişey satamȇȇrız».

«Bizim insan aaç durȇr. Kışınövun bütün merkezindä insan satȇr. Londonda hep ölä. Sade Komratta yok nicä. İnsannara koşulları ypsınnar».

«İki şişä süt çıktım satmaa, birisi 20 ley tutȇr. Evä yol 60 ley tutȇr».

Pobeda sokaanda var bir vakıda satan insan, var öleleri dä, kim hepbir satȇr. Bitkileri söleerlär, ani panayırda insan az gezer.

«Hepsi sokakta. Panayır içindä yok ne yapmaa. Kimsey geçmeer. Hepsi satıcılar sokaktan gidärdi, biz da gideceydik».

Butakım reydlar yılda birkaç kerä geçirilerlär. Onnarı geçirerlär, ki zap etmää sokakta satmayı. Bunun için maasuz komisiya kurulȇr.

NATALYA FURTUNA, küçük biznestä uzman: «Sokakta süt mallarını satȇrlar,  toz piinirin üstünä konȇr. Yol üstündän yok nicä geçmää, sıralar dizilerlär».

Büün panayırda 1 kvadart metrası diil hergünkü satıcılara deyni, günnük parası 30 ley tutȇr. Onnar sa kim hepbir satȇr patent lääzım ödesinnär, o 120 ley tutȇr. Panayırın administratoru Oleg Deli söledi, ani panayırda satıcılar için er var. Pensionerlardan da er için para alınmȇȇr.

OLEG DELİ, merkez panayırın administratoru: «Pensionerlara parasız er veriler. Babucuk petruşkaylan mı, kokuluklan mı geler, hepsinä er var».

Komradın sokaklarında satmayı durgutmak için reydlar yılda birkaç kerä yapılȇr, ama uzmannar bunu durgudamȇȇrlar. Ceza onnara, kimi bildirdilär sokakta satmanın yasak etmesi için, ama onnar genä tutuldular, 1,5 bin leydän 3 leyädän tutȇr. Вu yıl iki kişi 1.5 bin leyä cezalandı. Onnarın birisi davaya danıştı.

 

 
Источник grt.md
241

İlgili statyalar

Video: Güz turşuların vakıdı başladı. Zarzavatların hem meyvaların paası nekadar

Moldovada zarzavatları hem meyvaları toplamak vakıdı şlerleer. Onuştan insannar alatlêêrlar hazırlamaa kış vakıdına turşuları, salataları, balı hem hoşafları. GRT televizion grupamız uuradı Komrat panayırına da üürendi, nekadar tutacêk satın almaa zarzavatları hem meyvaları turşuluk için. Bu yıl Komradın panayarında insannar var nicä ayırsınnar türlü zarzavatları hem meyvaları. Buna bakarak, zarzavatların hem meyvaların paası diişer. Alma, üzüm, erik, zerdeli hem şefteli var nicä büün satın almaa 8 leydän 25 leyädän kilası  için. Satıcıların laflarına gora, zarzavatların hem meyvaların paası diişilmedi, ama bununnan bilä, insannar bişey satamêrlar. Bakınca bıldırkı yıla, bu yıl meyvaların paası taa paalı, sölerlär satıcılar. Onnarın bakışına görä, bu…

Harmannarı ekmää deyni yaşayannar läzım olacek taa çok para harcasınnar

Gagauziyanın çiftçi kurumnarında giderlär ilkyaz kır işleri, enikunu başladılar satın almaa  tuumnarı hem beslemäk materiallarını yaşayannar da. Onnarı ekerlär diil sade tepliţalarda, ama kendi harmannarında da. Petrol malların  paasının zeedelenmesinnän paalar  tuumnara kaldılar hep o uurda. Ama gübrelerä kalktılar, bakarak geçän yıla.  Ne büün alȇrlar insannar ekmää deyni, var mı para bu işlerä,  hem beklemää mi paayın zeedelenmesini,  üürendi bizim korespondentımız. Baba marta ayın havası taa suuk tuumnarın ekilmesi için, ama arpacıkları hem sarmısakları hep ölä  var nicä ekmää.  İnsannar bu vakıt  yakışȇr alsınnar satın tuumnarı hem gübreleri,  arpacık, sarmısak hem kartofi. Nicä söleerlär panayırın satıcıları, büünkü günä pek az…

Paskelleyä karşı imek malların kalitesi uzmannarın göz altında

Paskellä yortularına karşı sıklaştılar reydlar imek malların kalitesini kontrol edän Agentstvosunun  uzmannarın tarafından. Onnar gözlederlär malların kalitesini, angıların kullanması var nicä zarar getirsin insannarın saalıına. Her bir imek malında lääzım olsun ȇtiketka, angısında olmalı informaţiya nedän yapılı hem da nekadar vakıdın içindä var nasıl onu kullanmaa. Paskellä yortularına karşı Komrat kasabasının panayırın sergileri dolu türlü mallarlan. İnsannar alatlȇȇrlar yortuyadan satın almaa ne lääzım. İmelik  kalitesindä  kontrol etmäk Agentstvosunun  baş inspektoru Alla Kalçeva verdi birkaç nasaat satın alannara. «Hepsi insannar lääzım satın alsınnar imek malları tükennerdän. Te burada trotuarda onnar diil lääzım satsınnar imelik. Satın alarkana imelik, insan var nasıl istesin…

Moldovada avtobus biletları genä paalılandılar

Kasaba hem küü aralarında gezän avtobuslara biletlar genä paalılandılar. Paa zeedelendi 9 banä bir kilometra için.  Devlet hatalı olaylar komissiyası  kararladı, ani paalar koyulaceklar petrol malların paasının üüselmesinä görä bitki edi günün içindä.  Karar işleyecek  hatalı durumun süresindä. Durum paaların üüselmesinnän  kasaba hem küü aralarında marşrutlara diişilecek  her afta. Tariflär üüselerlär  bakarak petrol malların paasınına. Hesaplamalar hepsinä bir türlü – eski paaya eklenecek 9 ban her bir kilometra için.  Örnek gibi,  Kongazdan gelärdilär insannar 15 leyä, büün sä paa kaltı 20 leya yakın. Valkaneştän Kişinöva paa kurȇr 130 ley, Komrada 65. VLADİMİR ÇEBAN,  Komrat avtogaranın başı: “Kongaz, Kirsovo hem başka…

Gagauziyada dicital alış-verişçiliin ilerlemesi için master – klass geçti Komratta

Gagauziyada  gençlär gün-gündän taa pek İT tehnologiyalarınnan meraklanȇrlar. Onnara deyni yapılȇr türlü treninglar, ki kompüter tehnologiyalarını üürenmää. Tekwil komandasının uzmanarı geçirdilär sıradakı toplantıyı, angısı baalıydı regionun alış-verişçiliin dicital  ilerlemesi uuruna. Toplantının spikeri gibi teklif edildi MD anılmış internet uzmanı Vadim Jeläskov. İT uzmannarınnan toplantılar  vererlär kolaylık alış-verişçilerä tanışmaa eni insannarlan, kurmaa baalantıları biri birinnän, hem ne en önemli üürenmää nesä faydalı kendilerinä deyni kompüter tehnologiyalarında, nışnnadı Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada Lübov Mitioglo. LÜBOV MİTİOGLO, Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada:“Burada bulunȇrlar nicä alış-verişçilär, ölä da studentlär. Hepsi pek meraklanȇrlar. Diil çoktan biz studentlerä deyni biznes okulunu geçirdik. Toplandı 40 kışıdän zeedä. Bundan…