Video: Şarapçılık uurunda zamandaş tehnologiyaların kullanılması

İlk sıra avtonomiyanın baş kasabasında  geçti seminar şarapçılık bölümün hem IT sektorun uzmannarı için. Şarapçılık malların ȇksportu panayırlarda sayılȇr şarap yapan malların uzmannarın ilk davası.  Olmaa deyni taa ii konkurent, uzmannar kullanȇrlar şindiki zamanın tehnologiyalarını.

IT kompaniyaların Asoţiyaţiyasının prezidenti Väçeslav Kunev annattı,  angı enilikleri var nasıl kullanmaa şarapçılık bölümündä, neetlän ilerletmää hem da yapmaa şarap mallarını taa kaliteli Gagauziyada.

“Hepsi eni şindiki tehnologiyalar baalı baaların dikilmesinnän, büütmesinnän, şarap malların yapılmasınnan. Ama hem önemli  şarap malların satılaması. Çoyu üürendilär yapmaa kaliteli şarapları, ama nicä hem kimä satmaa var nasıl kendi şarap mallarını, ama diil başkaların bunu annadacez”, — açıkladı Väçeslav Kunev.

Seminarı hazırlayan Lübov Mitioglo nışannadı, ani bölä uurda toplantı Gagauziyada geçer ilk sıra.

“Teklif ettik  Gagauziyanın şarapçilarını, KDU IT sferanın uzmannarını. Kim istedi  katılmaa, gelmää, kimä meraklı — geldilär. Bileriz hem göreriz nesoy durum, çoyu gelämedilär”, — söledi Lübov Mitioglo.

IT kompaniyaların Asoţiaţiyasının prezidentin Väçeslav Kunevın laflarına görä,  gelän aftaya dunneyın 12 memleketlerin temsilcileri  katılacȇklar startapa, da nasaat edeceklär kararları Moldova devletin şarapçılık bölümün ilerlemesindä.
Источник grt.md
402

İlgili statyalar

Moldova hem Rumıniya sınır dolaylarında şarapçılık turizmasının ilerlenmesi kolaylıkları bakıldı Komratta

Komratta geçti biznes — forum şarapçılık turizmanın ilerlemesi için, angısı kaplȇr Moldoavanın hem Rumıniayanın sınır boyunda dolaylarını.  Onun neeti — vermää kolaylıkları şarap hem HoReCa kurumnarına pay almaa  becermeklärlän, kabletmää bilgileri proektlär için, angıları baalı şarapçılık bölümünnän. Çoyu devletlerin ekonomikası 70 proţenda baalı  turizm bölümünnän, onun için Moldovada var kolaylıklar ilerletmää şarapçılık turizmasını, sayȇr aaraştırmaların avtoru Svetlana Genova. Gagauziyada, onun laflarına görä, var kurumnar,  angıları var nicä versinnär hepsi koşulları, ani baalı  turizmaylan.  Bu bölümün ilerlemesi ii  belli olacek diil sade devletin ekonomikasında, ama avtonomiyanın da. Açılacek eni iş erleri, gelecek investiţıyalar hem taa kaliteli olacek verilän koşullar. “Şarapçılık bölümündä…

Gagauziyada dicital alış-verişçiliin ilerlemesi için master – klass geçti Komratta

Gagauziyada  gençlär gün-gündän taa pek İT tehnologiyalarınnan meraklanȇrlar. Onnara deyni yapılȇr türlü treninglar, ki kompüter tehnologiyalarını üürenmää. Tekwil komandasının uzmanarı geçirdilär sıradakı toplantıyı, angısı baalıydı regionun alış-verişçiliin dicital  ilerlemesi uuruna. Toplantının spikeri gibi teklif edildi MD anılmış internet uzmanı Vadim Jeläskov. İT uzmannarınnan toplantılar  vererlär kolaylık alış-verişçilerä tanışmaa eni insannarlan, kurmaa baalantıları biri birinnän, hem ne en önemli üürenmää nesä faydalı kendilerinä deyni kompüter tehnologiyalarında, nışnnadı Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada Lübov Mitioglo. LÜBOV MİTİOGLO, Tekwil programanın temsilcisi Gagauziyada:“Burada bulunȇrlar nicä alış-verişçilär, ölä da studentlär. Hepsi pek meraklanȇrlar. Diil çoktan biz studentlerä deyni biznes okulunu geçirdik. Toplandı 40 kışıdän zeedä. Bundan…

Moldovada açıldı şarap turizması marşrutlar. Biri onnardan üülen tarafında geçer

Moldovada kurdular dört şarap turizması marşrutlarını. Ona girdilär Moldovanın 10 şarap kurumu. Şarap turizması marşrutlarına girdi  dört  turistlik yolu: Ştefan Vode, Valuluy Traiyan, Kodru hem Moldovanın poyraz dolayı. Proektin neeti — birleştirmää kultura zenginniklerini şarap uurunda. Proektin menecerları tanıştırdılar musaafirleri regionnan hem annattılar meraklı erlär için. Musaafirlär dä paylaştılar kendi bilgilerinnän bu uurda. “Bän sevinerim açıklamaa  bu proektı, angısı baalı şarap turizmasınnan Moldovada hem Rumınıyada. O pek önemli bizim regiona deyni, çünkü bizim regionda şarapçılık ilerleer, da hepsi turistik obyektları, angıları bizdä var, kabledeceklär üüsek gelirleri bu proekttan. Çünkü biz açacez eni marşrutları hem  te onnarı, angıları  var bizim regionda…

KDU-tin stüdentlerinä annattılar şarap turizmasının perspektivaları için hem nesoy açmaa bu uurda işi

Şarap turizmasının uurunda eni bilgileri kablettilär gençlär seminarda, angısı geçti Komratta. Pay aldılar onda studentlar  KDU-tän hem Galaţ universitetından. Seminarda KDU  üüredicileri ekonomika kafedrasından annattlar türlü aaraştrmaklar için şarap turizmasında Gagauziyada. Lektor Svetlana Genova urguladı, ani bu işin yardımınnan studentlarda peydalandılar eni kolaylıklar katılmaa biznesa. Galaţtan üürenici Florina nışannadı, ani seminar çok faydalı, ii bilgileri verdi, angıları sora lääzım olaceklar ona kendi iş kurumunu şarap turizması uurunda açmaa. Lekţiyalar hem praktikalar uyandırȇrlar havez gençlerdä kendi işini başlamaa, paylaştı KDU studenti Natalya. Kabledilmiş bilgilerin yardımınnan studentlar gelecektä var nicä  ilerlesinnär hem dä kendi iş kurumnarını yapsınnar, illerlederäk Moldovada şarap turizmasını, nışannadı…

Bu yıl “Gagauz şarap yortusunda”  mallarını temsil edeceklär 16-dan zeedä şarap fabrikası

Gagauziyada adetçä  kasım ayın  ilk pazarı «Gagauz şarap yortusu» festivali  geçecek. Gagauz şarabı, zengin halk  adetleri, ustaların sergileri,  gagauz imeklerin datması  hem  başka  işlär  bekleer  musafirleri  hem  turistleri  yortuda. Mariya Statova üürendi  taa derindän hazırlanmaklar için. «Gagauz şarap yortusu — 2022» festivalini plana koyuldu geçirmää  kasım ayın 6 -da Komradın meydanında. Onda pay alacȇklar şarap yapan kurumnar, çiftçi çorbacılar, ustalar hem primariyalar. Geçirmää  deyni  festivali  lääzım olacȇk  hazırlamak komitetini  kurmaa, haberledi  Gagauziya çiftçi  bakannıın başı  Andrey Dimitroglo Bakannıık komitetin oturuşunda. Onun laflarına göörä, ilk etapta bir türlü  işlär  geçireleceklär. Belli edili  hem  kararılı pay alannar. Onnar  kendilerini  temsil  edeceklär  festivaldä …