Video: Parlament vermedi para Gagauziyada ana dillerin üürenilmesi için

MD Parlamenti sıradakı oturuşunda baktı proektı baalı Gagauziyada ana dillerin üürenilmesi için para verilmesini. Bu neetlerä lääzımdı 5 miliondan zeedä ley. Kanon rpoektı almadı seslerin lääzımnı sayısını.

Deputat İvanna Köksal teklif ettiydi kimi diişilmekleri devlet büdjetına ki Gagauziyaya 5 milion 337 bin 900 ley verilsin ana dillerin üürenilmesi için. Deputatın laflarına görä bukadar para etişmer ki kaliteli uurda bilgileri ana dilindä uşaklar kabletsinnär. O nışannadı, ani bu diil politika soruşu neçin ki laf gider üürenmäk proţesi için.

İVANNA KÖKSAL, MD Parlamentın deputatı: «Bu finansların etişmemezlii baalı onunnan, ani finanslamak metodologiyasının kurulmasında yok bölüm, angısına görä Gagauziyada 41 üüretmäk kurumunda ana dilin üürenilmesi için klasların bölmesinä para bakılmadı. Laf gider gagauz, ukrain hem bulgar dilleri için. Bu durum uşakların haklarına karşı gider ana dilin üürenilmesindä ne diil lääzım demokratiya cumnesindä olsun, bakarak ona da, ani ÜNESKO kurumu gagauz dilini kaybelän dillerin listesinä koydu».

Deputatlar büdjetın eklemesini, angısını teklif etti İvanna Köksal, tutturmadılar.

Gagauziyanın üüretmäk bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani büünkü gün klasların bölmesini gagauz dilin üürenmäk proţesindä kendibaşına finanslȇrlar, ama taa ii hem dooru olacȇydı, ani bu soruşta devlet tä bir tarafta kalmasın onnarı ama tuttursun.

Gagauziyanın büdjedında 2021-ci yılda 12 miliondan 7 miliona kadar gagauz dilin genişledilmäk hem üüretmäk kanonun finanslanılması iisildi, angısı gagauz dilin ilerledilmesinnän avtonomiyada baalıydı.

 

 
Источник grt.md
301

İlgili statyalar

Gagauziyanın uşak başçaları kabledeceklär gagauz dilini üürenmäk materiallarını

Фото: dostluk.md Gagauziyanın üüretim bakannıı kabletti gagauz dilindä didaktika materiallarını, angıları yakında daadılacȇklar avtonomiyanın uşak başçaların terbiedicilerinä hem okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä. Materialların tiparlanması için para Gagauziyanın bücetindän verildi. Gagauziyada gagauz hem rumın dillerin birdän üüredilmesi uşak başçalarında başladıldıydı 2015 yılda. Programanın ilk iki ȇtabında üüretmäk materialları verildiydilär 20 uşak başçasının büük grupalarına: üüretmäk kiyadı uşaklara, üüredicilerä hem analara – bobalara deyni; resimni kartoçkalar; gagauzça hem rumınca annatmaklar toplumnarı hem gagauzça hem rumınca türkülär toplumnarı. Programanın üçüncü etabı için АNТЕМ uzmannarı yaptılar okula hazırlamak grupaların terbiedilennerinä didaktika hem metodika kiyatlarını. Hep o vakıt işledildi rumin dilini üüretmesi için kurrikulum küçük…

Gagauziyanın üürenmäk kurumnarına etmeer para sıcaan ödemesi için

Gagauziyanın taa çoyu üürenmäk kurumnarı şansora harcadılar o finansları, angılarını plannadıydılar bu yıla sıcaan ödemesi için. Bunu açıkladı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı “Dialog v studiyi” programasında. Gazın birdän paalılanması getirdi ona, ani regionun üürenmäk kurumnarında etmeer finanslar sıcak için ödemää. Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva nışannadı, ani kimi üürenmäk kurumnarı kapadılar borçları kazanç paraları için verilän paralardan. “Taa çoyu üürenmäk kurumnarda 2022-ci yılın küçük ayında bu uura verilän paraların yarısından zeedesi harcandı. 10 üürenmäk kurumunda etmeyän paralar alındılar işleyennerin ay kazançları ödemesi için finanslarından”, — söledi Natalya Kristeva. Dezgincä küüyündä kurumnarı yısıtmak için 2021-2022 üürenmäk yılında plannandıydı…

Gagauziyanın üüredicilerinä kompensaţiyalar için proekt geçmedi

Ministruların kabinedı kayıl olmadı kanon proektinnän, angısında Üüretim kodeksın kimi diyşilmeklär bakılı. Dokumendä görä avtonomiyanın merkez dolaylarını Moldovanın başka dolaylarınnan hem muniţipiyalarınnan bir uura getirmää ki genç üüredicilerä para yardımı ödensin. Hükümetin oturuşunda teklif edildi zap etmää bu takım kanon proektini, soleyip, ani bütünnä Üüretim kodeksına diyşilmeklerini lääzım hazırlamaa. Bu takım kararlan kayıl olmadı Gagauz Eri  bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo, angısı hep ölä bu oturuşta pay aldı. O urguladı ki Üüretim kodeksında var bölümnär, angıları biri birinä kaarşı giderlär. Bunun beterinä kimi genç uzmannarda, angıları avtonomiyanın üüretmäk kurumnarına çalışmaa gelerlär, yok hakları evin arendası için hem energetika koşulları…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

Gavril Gaydarcı tamannaceydı 85 yaşını

«Zamandaş  koşullarda  gagauz dili: gerçeklär, tekliflär hem ilerlemäk»  — bu tema    tombarlak masa  geçti Komrat Devlet universitetindä.  O adalıydı  filologiya bölümnerindä doktorun  Gaydarcı  Gavril Arkadyeviçin  85 – inci yıldönümünä.  Olayda bulundu bizim televizion gruppamız. Annadȇr Polina Barbova. Fililogiya doktoru, KDU üüredicisi Güllü Karanfil   açıkladı problemayı gagauz dili  ilerlemesi için avtonomiyada.  O haberledi, ani maasuz Kırbalı küüyündä, neredä duudu şair, bilim adamı, filolog     Gavril Gaydarcı, uşakların yok kolaylıkları üürensinnär ana dilini. Problema baalı onunnan, ani büünkü günnär bu yaşanmak erindä çalışmȇȇr   okul, da uşaklar   üürenerlär  komuşu Tarakliya  dolayında. Gagauz dilin üürenilmesi  Gagauziyanın okullarında lääzım alınsın  esaba, çizgiledi Güllü Karanfil. Filologiya doktoru,…