Video: Panayiyanın Kazan Kasabasından İkonası

Kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı bakȇrlar Panayıyanın Kazan kasabasından İkonasının gününü. Pravoslav klisesindä bu en büük yortuların biri.

Nicä söleerlär insannar, Kazan kasabasında 1579 yılda yangından sora  bir küçük kızçaaza Matronaya geldi düşündä Panayiya da söledi ona bulsun Panayiyanın ikonasını yangın erindä. Ozamandan kasım ayın 4-dä pravoslav hristiannarı geçirerlär bu gün yortulu liturgiyaları.

19 asirdä bu ikona oldu en sayılan hristiannarın arasında. Gagauziyanın yaşayannarı hep sayȇrlar  bu yortuyu.

Panayiyanın Kazandan İkonasının yortusu güzün hem kışın sınırı sayılȇr. Bu gündän ayazlar bekleniler. Er bereket isläädı, hazırlanardılar suuk kışa. Ama er kasımın 4-dä yaamur yaayȇr, därdilär ani kış pek yakın.
Источник grt.md
1026

İlgili statyalar

Gagauziyaya baaşlanacek «Troeruçiţa» ikonası 

Çoyu devletlerin monastırlerindä hem kliselelerindä bulunȇr Panayıya «Troeruçiţa» ikonasının kopyası. Bu Pazar günü Çadırda olacek haliz tarih olayı diil sade Gagauziyanın pravoslav insannarı için, ama  bütün devlet için dä. Dmitriy Solunskiy adına monastırinä baaşlanacek Panayıya «Troeruçiţa» ikonası. Panayıya «Troeruçiţa» ikonasının kopiyası, angısı verilecek Çadır — Lunga monastırinä,  yazılıydı Serbiyada Hilandar monastırindä Afon bayırında. Finasladı ikonanın yazmasını Moldovanın  yaşayanı Valeriy Efimov.  İkonaynın monastırä baaşlamak olayini da hazırladı Gaydar küüyün yaşayanı Valeriy Kapsamun kafadarınnan. Baaşlayaceklar ikonayı monastırä Pazar günü orak ayın 24 — dä. Olaylar, angıları bildirdilär Panayıyanın «Troeruçiţa» ikonasını, çekilerlär taa 8 – ci asirdän, o vakıtlar, açan güreşärdilär  insannarlan, kimdä…

Pravoslav hristiannarında Kolada orucu başladı

Pravoslav hristiannarında Kasım ayın 28-dän  Kolada  orucu  çekeder hem sürtecek Büük (yanvar) ayın  6-dan. Bu  oruç  sayılȇr en önemli  oruçların biri. Bu  gündän beeri yakışmȇȇr katılmaa şennik olaylarına, evlenmää  hem  uşak vatiz etmää. Kurallara görä  bu oruç  hep ölä  sert, nicä  Petrov orucu. Oruç tutarkana insan  kendi  imesinä  hem  ruhuna taa dikkatlı olȇr. «Pravoslav hristiannar eveldän, ilk asirlerin çeketmesindän hepbir oruç tutȇrlar. Ozamandan taa  bir vakıda atılȇrlar şenniktän hem yaalı imektän. Taa çok  vakıt duva ederlär, kliseyä  giderlär. Bölä  insan hazırlanȇr ayozlu Kolada  yortusuna», — açıkladı  Komratta İoan Predteçe adına soborun klirii Dmitriy. Kolda  orucu  diil  pek  sert, nışannȇȇrlar klise …

Komratta kutladılar Ayozlu İliya adına klisesinin yortusunu

Komrattakı klisä, angısı bulunȇr eni  mezarlıın yanında, büün bakȇr yortusunu – Ayozlu Prorok İliyanın gününü. Ayozlu Prorok İliya en sayılan eski ahit prorokların birindän. O küçüktän  taa baaladı kendisini izmet etmää Allaha, yaşadı çöldä. Kendi dualar için prorok İliya taa diriykana alndı gökä, onu almaa deyni yolladılar ateşli taligayı. Komrattakı  Ayozlu İliya adıa klisesi  girer Kaul — Komrat eparhiyanın  pravoslav kliselelerin sayısına. Da imzalandı 2014 yılın  ceviz ayın dördündä. Hep bu yıl  hederlez ayında klisenin popazı Födor Karabadjak  kabletti kuvetlerdän izin düzmää eni kliseyi. Da kirez ayın beşindä başladılar onu kladırmaa. Kaldırdılar kliseyi iki yılın içindä, da  2016 yılın kasım…

Pravoslav hristiannarında başladı Büük oruç. Neçin o önemli hem neçin läzım onu tutmaa

Pazertesi günündän — Baba Marta ayın 7 – dän pravoslav hristiannarında başladı  Büük oruç — en büük hem en önemli dinni insannar için. Bu bir edi aftalık hazırlanmak    Paskelleya.  Bu vakıt dinni insannar savaşȇrlar yaşamaa oruçlan hem duvalarlan, angıları pek önemli,  faydalı hem lääzımnı herbir cana.  Büük oruç pravoslav hristiannarında uzanȇr edi aftaya, da herbir onnardan pek faydalı. Paskellä orucunda pek önemli tutunmaa bir sıra kurallardan, angıları doorulu yardım etmää inannara paklanmaa diil sade güüdä uurunda, ama ruhu da. Bunun için lääzım çok  duva etmää, kliseyä gelmää, pişman olmaa yapılmış günahlar için, bakmaa kendi ardına, ama diil başkasının, yapmaa nekadar…

Çadir-Lunga monastırinä baaşlandı Panayıya «Troeruçiţa» ikonasının kopiyası

Orak  ayın 24 — dä Çadır – Lunga kasabasında oldu haliz tarih olayı hem Gagauziyanın, hem  da bütünnä Moldovanın pravoslav insannarı için. Dmitriy Solunskiy adına monastırinä baaşlandı Panayıya «Troeruçiţa» ikonası. Panayıya «Troeruçiţa» ikonasının kopiyası, angısının originalı bulunêêr Afon bayırında  Greţiyada, getirdilär Çadır kasabasına. İkona hep bulunacek Dmitriy Solunskiy adına monastırindä. Kendi gözlerinnän görmää ayozlu ikonayı hem pay almaa sırada onu monastırä götürärkana,  geldi diil sade popazlar hem klise çalışannarı, ama    kasabanın  yaşayannarı da. İnsannar sayȇrlar, ani sade birlik hem inan Allaha  yaardım edecek bu  zoor vakıtlarda. «Çok islää, ani getirdilär, çünkü bizim insan biraz azaldı gitmää kliseyä, taa çok işä…