Video: Odunun paası büüdü

Komrat daacılık çorbacılıı çeketti hazırlamaa yakacakları kış için. Bu güz plana görä, daacılık lääzım 4,5 bin kub daa kıysın, ki insana yakacak  hazırlasın. Onnar, kim taa ileri aldı, arttırdılar parada, şindi sä odunnar pek paalılandılar hem bu diil paa büümesi diil bitki.  

Yazın odun yakacaan bir skladometrası 500 ley tutardı, bu güz onun paası belli büüdü. Bu baalı en ilk petrol malların paalılanmasınnan, angısınnan tehnikayı besleerlär.

GEORGİY MUTKOGLO, Komrat daacılıın uzmanı: «Daadan 594 leyä satardık, şindi 694-dä paa kalktı. Еr sorumnu diilselär, odunnarı merkez sklada çıkarȇrız. Orada indirilerlär, amortizaţiya, transport, aylık parası şoföra paaya gider da 800 ley bir skladometrası çıkȇr».

Avtonomiyanın yaşayannarı belli ki paayın kalkınmasına sevinmedilär. Kimsa yakacaa yazdan hazırladı.

«Bän yakacakları çoktan hazırladım, satın almadım. Kendim daaya gittim da dalları topladım».

«Hiç bilmeerim, nicä kıştan çıkacȇz».

Daacılık çorbacılıın uzmannarı söleerlär, ani sorumnuk odunnara insanın arasında güzün büüyer. Bu güz taa çok insan odun alȇr. Gaz paada kalkacȇk haberin bildirmesindän sora, daacılıkta insan sırası büüdü.

GEORGİY MUTKOGLO, Komrat daacılık çorbacılıın çalışanı: «İnsan her gün gelip isteer yakacak almaa. Savaşacȇz insana odun hazırlamaa».

Odun yakacaanı dekabri ayınadan hazırlayacȇklar.

Daaçılık çorbacılıınnan  odun yakacaa insana daadan hem leshozdan satılȇr. Gagauziyada 4 daa çorbacılıı var: Комrаtta, Çadır-Lungada, Kongazda hem Valkaneşttä.
Источник grt.md
355

İlgili statyalar

Beşalma küüyünün kuvetleri: “Odun hepsi kabledecek”

Dual gaza paaların büümesinnän, yaşayannar geçerlär odunnan yısınmaya. Primariyaya yaşayannarın danışmakları onnara odunnan yardım etsinnär, gün-gündän zeedelenerlär. Komrat dolayın Beşalma küüyündä yakacakları insana vermesinnän problemayı çözmää düşüner erideki kuvetlär. Beşalma küüyünün hepsi 830 ev çorbacılıı tezdä kabledeceklär yakacak kış için. Bir buçuk skladometra odun 900 ley tutacek. Yakacakları yaşayannara evä getireceklär. «Kablettik kararı hepsi insana, kim yazacek danışmayı, yakacak getirecez. Birär priţep evä. Büünkü günä 300 danışmaktan zeedä var», — haberledi küüyün primarı Valeriy Moş. Odunnarı insana evä erli liderların birisinin başçesindän getirerlär. Bu işi erli kuvetlär birleşip tä yapȇrlar, söledi deputat Grigoriy Dülger. «Bu büünkü günün probleması diil. Taa…

Moldovada avtobus biletları genä paalılandılar

Kasaba hem küü aralarında gezän avtobuslara biletlar genä paalılandılar. Paa zeedelendi 9 banä bir kilometra için.  Devlet hatalı olaylar komissiyası  kararladı, ani paalar koyulaceklar petrol malların paasının üüselmesinä görä bitki edi günün içindä.  Karar işleyecek  hatalı durumun süresindä. Durum paaların üüselmesinnän  kasaba hem küü aralarında marşrutlara diişilecek  her afta. Tariflär üüselerlär  bakarak petrol malların paasınına. Hesaplamalar hepsinä bir türlü – eski paaya eklenecek 9 ban her bir kilometra için.  Örnek gibi,  Kongazdan gelärdilär insannar 15 leyä, büün sä paa kaltı 20 leya yakın. Valkaneştän Kişinöva paa kurȇr 130 ley, Komrada 65. VLADİMİR ÇEBAN,  Komrat avtogaranın başı: “Kongaz, Kirsovo hem başka…

Video: Güz turşuların vakıdı başladı. Zarzavatların hem meyvaların paası nekadar

Moldovada zarzavatları hem meyvaları toplamak vakıdı şlerleer. Onuştan insannar alatlêêrlar hazırlamaa kış vakıdına turşuları, salataları, balı hem hoşafları. GRT televizion grupamız uuradı Komrat panayırına da üürendi, nekadar tutacêk satın almaa zarzavatları hem meyvaları turşuluk için. Bu yıl Komradın panayarında insannar var nicä ayırsınnar türlü zarzavatları hem meyvaları. Buna bakarak, zarzavatların hem meyvaların paası diişer. Alma, üzüm, erik, zerdeli hem şefteli var nicä büün satın almaa 8 leydän 25 leyädän kilası  için. Satıcıların laflarına gora, zarzavatların hem meyvaların paası diişilmedi, ama bununnan bilä, insannar bişey satamêrlar. Bakınca bıldırkı yıla, bu yıl meyvaların paası taa paalı, sölerlär satıcılar. Onnarın bakışına görä, bu…

Suukta osa aaçlıkta mı- te nesoy soruş? 64 million ley Hükümet subsidiya verdi yardım etmää insana.

Moldovanın Hükümeti haberledi, ani 2022-2023  yılların  yısıtmak zamanında insannar alacȇklar odunnarı geçän yılın paasına göörä. Yakacaklar paalılınmasın deyni, 64 million leydän zeedä Hükümet subsidiya verdi Moldsilva kurumuna. Insannar yakışacek  onnarı satın alsınnar daa çorbacılıklarında. Nica büün hazırlanȇrlar  kışa pensionerlar hem avtonomiyanın  başka kategoriyaladan  insannarı  ,üürendi bizim korespondent. Komradın yaşayanı  Nadejda Tatar  yaşer bir pensiyaya. 72 yaşında  hasta insanı bakȇr kıskardaşı  Elena. Onnar kahırlanȇrlar neylän yısınaceklar kışın , zerä odunnarı hiç yok. Topladılar biraz kuru dal. Bekleerlär yardımı primariyadan hem Devlettän. Elena söler, ani kabledän paralar eter sade ödemää harçları. Elena istardi  kakusunu almaa ona eva, ama Nadejda istameer. Yakmaa iki…

(Video) Kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär

Moldovada mart ayın birindän kasaba hem küüyü arası avtobuslara paalar büüyüdülär. Eni paalara görä kasaba arası avtobuslara bilet 60 bandän 70 banä bir kilometra için paalılandı, küüyülär arası avtobuslara 60 bandän 80 banä kadar büüldü.   Komrat avtostanţiyası bu sabaa hergünkü gibi çalışardı. Reyslar işlärdilär nicä lääzım, insannar biletları alardılar. Ama insan çok yoktu. Avtostanţiyanın başı Vladimir Çeban nışannadı, ani paalar çok büümedi, ama yolcuların sayısı var nicä azalsın. VLADİMİR ÇEBAN Komrat avtostanţiyasının başı: “Kişinöv kasabasınadan bilet 57 leydän 67 -yadan büüdü. Çadır-Lungadan Komrada 22 leydı, tranzit oldu 27 ley. Reys Çadırdan Komrada ilkin 28 leya kadar kalktı, sora çorbacılar…