Video: Komratta N.Tretyakov adına liţeyin yanında koyȇrlar svetoforları

Svetoforları koymak işleri başladı. Çiçek (aprel) ayın 22-dä orada zebrada 13 yaşındakı çocuu urdu araba. Olay çekildi gözletmäk kamerasına. Hep o gün üürenicilerin anaları — bobaları başladılar toplamaa imzaları, deyi liţeyin yanında koyulsunnar svetoforlar.

İki svetoforun koyması için işlär artık giderlär. Onnarı ödedi kanonnara görä Moldovanın devlet yolların administraţiyası, çünkü bu trassa onnara aardılı. Bu şavklar yardım edeceklär yayan gezennerin korkusuz geçmesinä hem transportların kurallı gezmesinä.

Saveliy Tomaylı, angısının uşaa üürener bu üüretim kurumunda, topladı imzaları svetoforun koyulması için kırmızı düümäylän.

SAVELİY TOMAYLI, Komrat yaşayanı: Dün artık direk koydular o uurlarda, bän esaba aldım, ani Kauflandın yanında var artık svetofor, da orada maşinalar dikatlı gezerlär. Görüp biyaz büük çizgileri hem nışanı yavaşadêrlar maşinalarını”.

Komrat yaşayannarın laflarına görä, svetoforlar lääzım koyulsunnar hepsi cümnä kurumnarının yanında, bundan kaarä baş kasabanın çerçevelerindä yapılsınnar yol üstündä nışannar, çünkü şavklar sündüynän da lääzım kullanılsınnar kurallar.

Svetoforlar lääzım olsunnar, saygı hepsinä olsun. Bän yaşêrım Rusiyada, orada her taraftan saygı var, poliţiyadan da. Hem Yayan gezennär da, hem da şoferlär da kullanêrlar kuralları.

 Svetoforlar lääzım olsunnar, çünkü var prost görennär, angıları yol nışannarını hem çizgilerini prost görerlär, ama şavkı yıraktan esaba alêrlar, çünkü o şılêr.

 Var sorumsuz şoferlär, angıları satın alêrlar dokumentlerini, bilmeerlär hiç kuralları da gezerlär nesoy olursa, esaplamayıp bişey.

Çiçek ayında olmuş yol razgelmesindän sora GHT birkaç deputatı kurdular kanon iniţiativasını, ki geliştirmää diişilmekleri bölgenin programasına “Gagauziyanın şavklı yaşamak punktları”, ki olsun  finans mehanizması, kurmaa deyni koruntulu yol gezmelerini. Komrat kasabasının primariyası kurdu genel planı bu svetoforların koyması için.

Üüretmäk kurumun öndercileri hem analar-bobalar danıştılar erideki hem devlet bölümnerinä koysunnar bu korkunç erdä svetoforları millet trasasında. Yakın zamannarda uşaklar kolaylıklan geçeceklär yolu, çünkü burada her gün çoyu üürenicelerä sıra geler geçmää çok sıra.

POLİNA PINTÄ, N.Tretyakov adına liţeyin öndercisi: “Alarak esaba, ani burada belli edildi çok olaylar baalı yol razgelmelerinnän, danıştık. Zerä bana da, başka üürenicilerä da sıra geldi çok sıra geçirmää okulcuları bu yoldan. Uşaklar uzun-uzun bekleerlär yol boyunda durgunsunnar maşinalar, ama biri da görmeer bu yayan gezennär için nışanı. Şindi var umudum, ani esaplayacȇklar.”

Svetoforların koyması için hepsi işleri yapêr Moldovanın yolların administraţiyası. Nicä nışannadılar muniţipal kuvetleri, hepsi harçlar kurêrlar yakın 300 bin leyä.
Источник grt.md
584

İlgili statyalar

Komradın yaşayannarı danıştılar primariyaya koysunnar yolların birindä araba kösteeni

Komsomolskaya hem Kotovskiy sokaan yaşayannarı danıştılar  kasabanın primariyasına, ki onnarın köşesindä  koysunnar maasus yol kösteeni, ki maşinalar hızlı gitmesinnär. Bu yollarda  arabacılar sık hızlı giderlär  da oynayan uşaklar yol boyunda yada  trotuarda var nicä yaralansınnar. Analar — bobalar korkȇrlar kolvermää uşakları sokaa.  Uşakların korunması analara deyni ilk erdä bulunȇr, maasus yaz vakıdında, açan onnar taa sık oynȇȇrlar sokakta yada gezinerlär lisapetlerdä, samokatlarda  yol boyunda Kotovskiy hem Komsomolskaya  maalelerindä. Analar — bobalar nışannȇȇrlar, ani bu yolun payı pek korkunçlu. Maasus avşamneen, açan  çok uşak oynȇȇr sokakta. “Ko primariya koysun burada  baryer, zerä burada pek çok uşak,  biz korkȇrız kolvermää kendi uşaklarımızı.…

Moldovada “Peşehod” kampaniyası geçer

Moldovada Büük  (yanvar) ayın 9-dan — 26-dan «Peşehod» (yayan gezän insan) operaţıyası geçer. Onun neeti yol razgelmelerini durgutmaa. Geçmiş  yıl respublikanın üülen tarafında 61  yol razgelmesi oldu, onnarda 12 kişi geçindi, 55 yaralandı. «Yug» yol poliţiyasının uzmannarı nışannȇȇrlar, ani yol razgelmelerini yok etmää deyni kuralları herbir insan esaba lääzım alsın. Araba kullanıcılarına nasaat ederlär  dikkatlı olmaa yolda, malez okulların hem yaslaların yannarında. «Bu  operaţıyanın daavası — yol razgelmelerini iisiltmää, neçinki devlettä olan yol razgelmesi taa çok yayan gezän insannarlan baalı», — açıkladı Çadır-Lunga  «Yug» patrulün ofiţerı İvan Jeçkov. Yayan gezän insannar lääzım aklında tutsunnar, ani yolu aykırlarkana kuralları esaba almarsaydılar,…

«Paalar üüsek. Sade yanından geçeriz». Komratlılar zarzavatlara hem meyvalara paalar için sezonun ortasında

Bakmayarak ona, ani zarzavatların hem meyvaların vakıdı, paalar pek üüsek. Bir kila patlıcan için yaşayannar büün öderlär on iki leydän irmiya kadar, hıyarları satın alêrlar on iki – on beş leyä, sarmısak için vererlär elli ley. Komrat kasabasının merkez panayırında insannar sakınnaşıp ta alêrlar karpuzları. Satın alannar aalaşêrlar, ani bu yıl paalar pek üüsek, ne baalı kuraklıklan hem sıcak yaz vakıdınnan, neyin beterinä bereket tä iisik oldu. Moldovanın yaşayannarı nışannadılar, ani çok bekledilär yaz vakıdını, ki imää meyva hem zarzavat, ama üüsek paaların beterinä vitaminnar için söz da gitmeer. “Bölä üüsek paalar, sade yanından geçeriz. Hepsi paalı: zarzavatlar, patlıcannar, hıyarlar,…

Okullarda büüdü harçlar üürenicileri doyurmak için: var mi diişilmeklär menüda

Üürenicilerä, angıları harcȇȇrlar bütün kuvedini üürenmeyä, lääzım vakıdında imää. Esaba alarak, ani üürenmäk kurumunda onnar en çok vakıt  bulunȇrlar, doyurmak sisteması  en önemli  faktor, angısı  belli eder evlatların saalıını. Komradın Nikolay Tretyakov adına liţeyindä aşçılar hergün eni menü  hazırlȇȇrlar. Büün uşaklar idilär sütlü  kaşa, ekmek saayayınnan hem peynirlän, çay. 5-ci  klasın  üürenicileri  Aleksandr hem Üliyä söledilär, ani  hergün  iyerlär okulda. ÜLİYA, üürenici: «Bän hergün imäk zalasına gelerim,çünkü  datlı  imekleri hazırlȇȇrlar.Bizdä  becerikli  aşçılar. Tatlı  hoşav izä  kaynadȇrlar. Liţeydä hepsi  datlı. En pek severim imää kaşayı  çaylan. Menüyü  diiştirmesinnär. Herbir imäk tatlı». Kaliteli imäk en önemli faktor, angısı belli eder uşakların saalıını.…

Hepsi uşaklar iki yaşınadan her ay binär ley kabledeceklär

Parlamentin oturşunda ilk  okumakta 73  deputat sesini verdi  ki diişilmeklär  olsunnar kanon proektindä  soţıal ödemeklär için. Haberledi  iş  hem  soţıal korumak  ministrusu  Marçel  Spȇtaru. Ceviz ayın  16-da  soţıal  uurunda  uzmannarın günü. Onnar  koruyȇrlar hem yardım ederlär  yaşayannara,nişannadı iş  hem  soţıal korumak  ministrusu  Marçel  Spȇtaru. Onun laflarına göörä  parlamentin daavaların biri  koorumaa ayleleri küçük uşaklarlan. Hepsi  uşaklar  iki yaşınadan  kabledeceklär  binär bin ley,bakamayarak  ona  sigortalı  o sa diilmi  ana-bobalar. Bu posobiya yazdırılı var  kanonda. Bu yardımı  devletin 63  bin  uşaa kabledecek. MARÇEL SPȆTARU  iş  hem  soţıal korumak  ministirlii :- »Devletin bücetindän bu yardımı  kabledeceklär  hepsi  uşaklara,angıları taa yok iki yaşında. Lääzım…