Video: KOMRATTA ALEKSANDR STOYANOGLOYU TUTTURMA AKŢİYASI GEÇTİ

Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogloyu  informaţiya  hem korrupţiyaya karşı prokuraturanın uzmannarı 72 saada kapadılar. Ona açtılar ceza işini, angısını sayȇrlar  baalı  korupţiyaylan.

Avtonomiyanın yaşayannarı ceviz ayın 6 – da  Gagauziya  Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun binanın önündä geçirdilär akţiyayı tutturmaa  deyni  MD genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu. İnsan şaşȇr, ne olȇr bizim memlekettä.

“Bendä hiç yok laf. Adam, angısı korulu bütündän MD Konstituţiyasınnan, prokuratura kanonnarınnan. Nasıl var nicä olsun bu iş? Bu bir adam, angısı korulu hepsi devlet bölümnerinnän, da onu bir günün içindä çıkarȇrlar iş erindän,  hep o gün açȇrlar ceza işini, hep o gün  kapȇrlar. Açan açılȇrlar ceza işleri, lääzım insanı seslesinnär marturlar, toplansınnar materiallar – bu  hiç olmadı, nicä bunu annamaa?”

“Biz geldik tutturma  Aleksandr Stoyanogluyu. Kapamaa bir gündä, o taman lääzımdı geçirsin press – konferenţiyayı. Bezbelli  korktular, bän ölä sayȇrım”.

Gagauziyanın Halk Topluşun başı Vladimir Kısa bu işi baalȇȇr politikaylan.

“Bän görmeerim burada hiç bir da kanona karşı gitmäk işini. 3 saadın içindä  çıkarmaa iş erindän hem kapamaa adamı – bu plana koyulu bir akţiya”.

Gagauziyanın Halk Topluşun başın yardımcısı  Aleksandr Tarnavskiy çizgiledi, ani bu olay  var nasıl olsun devletin gelecää için pek korkunçlu.

“Aleksandr Dmitrieviç herzaman esaplı hem da derin fikirli bir profesional, bununnan o ayırılȇr”, —  nışannadı avtonomiyanın kanondakı bölümün uzmanı Grigoriy Dülger.

Grigoriy Dülger çizgledi, ani bölä olay ne oldu düün ilk sıra  geçti diil saadece  Gagauziyada, ama bütün memlekettä dä.

Akţiyanın bitkisindä okundu rezolüţiya, angısında toplantının pay alannarı danışȇrlar MD kuvetlerinä  kolversinnär  Aleksandr Stoyanogloyu.

Aleksandr Stoyanoglo MD genel prokurorun iş  görevindä çalışȇr 2019 – cu yılın kasım ayından.
Источник grt.md
818

İlgili statyalar

Video: GENEL PROKURORU TUTTURMAK AKŢİYALAR İLERLEER 

Canavar ayın 7-dä Komradın Kultura evin meydanında genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak akţiyası geçirildi.  Mitingta pay aldı avtonomiyanın yaşayannarı, HT deputatları, primarlar, Parlamentin deputatları, munuţipal nasaatçılar. Regionun hem erindeki kuvetleri, Parlamentin deputadı avtonomiyanın yaşayannarı Moldovanın genel prokurorunu Aleksandr Stoyanogluyu tutturmak birleşik akţiyasınıda toplandılar. Komradın muniţipal nasaatçıları maasuz oturuşu geçirdilär, angısın sırasında açıkladılar kendi bakışlarını MD genel prokurorun baskı altına alınması için. Onnar HT hem Başkana teklif ettilär toplamaa hepsi çaarışların deputatlarını toplayıp var olan politika durumunu açıklamaa. Аleksandr Stoyanogluyu iş erindän Üüsek nasaatın kararınnan çıkardılar. Onu 72 saada kapadılar.   Источник grt.md

YIDIRIM HABER: Aleksandr STOYANOGLU sud kontrolü altından alındı

Baba Marta ayın (mart) 7-dä Kişinev Çokana sudun magistratları karar aladılar Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu sud kontrolü altından almaa. Bu oldu ondan sora, açan Aleksandr STOYANOGLUnun ceza işini götürän prokurorlar danıştılar, ani Aleksandr STOYANOGLUyu taa 60 gün sud kontrolü altında brakmaa. Bu prokurorlar açıkladılar, ani Kişinev Çokana sudun magistratlarının kararınnan kayıl olmêêrlar da bu üzerä o kararın ortadan kaldırrılamsı için Kişinev Apeläțiya palatasına danışaceklar. Aklınıza getireriz, ani Moldovanın gagauz olan Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLU 2021-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 5-dä bir kabaatsız tutuklandı da ozamandan beeri, türlü uydurma sebeplerä görä, onun işini hep tutsak ederlär. Moldova sudların başsızlıı için…

Video: GHT DEPUTATLARI MAASUZ TOPLANTIDA BAKTILAR GENEL PROKURURUN TUTULMASINI

GHT öndercilii büün topladı hepsi deputatları, ki açıklamaa durumu, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan. Toplantıya çaarıldılar hepsi deputatlar, onnarın arasında bulundular eni seçilmiş deputatlar da. Herbiri açıkladı kendi bakışını, angısı baalı MD genel Prokurorun Aleksandr Stoyänoglonun kapatmasınınnan. HT deputatı Georgiy Leyçu nışannadı, ani bu olay var nıcä zarar getirsin Gagauziyanın statusuna da. Eni seçilmiş deputat Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani bu durumu göz altına lääzım alsınnar halklararası partnörlar. Bu soruşta lääzım birleşmää hem çetin açıklamaa bizim halkımızın duruşunu, nışannadı seçilmiş deputat Vİktor Petrov. Buluşmada bulundular MD Parlament deputatları da. Deputat Vasiliy Bolä açıkladı Aleksandr Stoyänoglonun saalık durumunu hem bulunmak…

Aleksandr Tarnavskiy temsil etti  Moldovayı Evropa Sovetin uurunda

Foto: Congress of Local and Regional Authorities Halk Topluşun başın yardımcısı Aleksandr Tarnavskiy pay aldı Evropa Sovetin bölgä hem erideki kuvetlerin kongresın 42-ci sessiyasında. Kongresta temsil edildi 200 bin erindeki hem bölgä kuvetleri hem 47 devlet — Evropa Sovetin pay alannarı. Evropa Sovetinä 47 devlet girer. Halk Topluşun başın yardımcısıAleksandr  Tarnavkiy nışannadı, ani  Strasburgta Evropa Sovetin erideki  hem  bölgä  kuvetlerin kongresın oturuşunda kaldırıldı  soruş  baalı  Ukrayınadan kaçan insannarlan. Gagauziya hem Ukraına devletin Odessa kasabası — komuşusu. Avtonomiya baba marta ayın  24 -dä  başladı  kabletmää  oradan ilk gelän insannarı. «Gagauziya ilk  bölgä ,angısı  çeketti  Ukrayınadan kaçan insannarı  kabletmää. Bän söledim,ani  yardım…

Aleksandr STOYANOGLUnun serbest brakılması için mitinglar hem protestlar geçer – Gagauziya başkanı susêr!

Moldovanın eni kuvetleri tarafından 05.10.2021 avşamsı gagauz olan Moldovanın Baş prokurorun Aleksandr STOYANOGLUnun bir kabaatsız tutuklanması Moldovayı hem Gagauziyaya sarsılattı hem sarsıladêr. Taa o avşam buna karşı olduklarının hem bu tutuklanın sebepsiz olduunu jurnalistlerä açıkladılar hem juridika argumentlarını getirdilä Moldovanın anılmış hem saygılı advokatları hem prokurorları, diplomatları, devlet adamnarı hem cümne insannarı, ama Gagauziya Başkanı İrina VLAH sutu. Canavar ayın 6-da sabaalendän artık Komratta hem Kişinevda Moldovanın Baş prokurorunu Aleksandr STOYANOGLUyu arkalamak için mitinglar hem protestlar başladılar. Gagauziya Başkanı İrina VLAH hep susêr! Gagauziyanın baş kasabasında Komratta miting geçti Gagauziya Başkannıın binasının önündä. Bir kaç saatlık mitingta Gagauziyanın patriotları, eski…