Video: «KİRSOVA» akţioner kurumun kalkınmasının istoriya sayfaları

«Kirsova» şarap  zavodu kuruldu 1979 – cu yılda.  O zamannaradan da bu kurum sayılardı bir büük  şarap zavodu, angısı 30 bin tonaya kadar üzüm geçirärdi. Nicä yaşadı  kurum, angısı yapıldı sovet zamanında, söleer o iş, ani  «Kirsova» akţioner bölümün  kurulmasınadan 1995 – ci ylda, onun borcu büdjetä  kurardı 4 million leydan zeedä. Nicä çalışȇr şarap kurumu büün, annadȇr Polina Barbova.

Yaparkana analiz şarap zavodunda,  diildi zoor yapmaa  çıkışı, ani mutlaka lääzım genişletmää kurumu.  Onun için 1996 – ci  yılda, annaşmaklara görä  Gagauziyanın öndercilerinnän, kabledildi karar, «Kirsova» akţioner kurumuna erleştirmää maasuz tedarıkları,  yapılsın  deynı  hem dökülsün  boza şarapları.  Da bulundu  yabancı invsestor, angısı verdi  mal  kreditini tedarık kompleksı gibi,  sayıda 2 million 580 bin dollarlık – bu 8, 5 proţent  yılda  hem                                                                                                    devlet garantiyasına görä. «Kirsova» akţioner bölümü – bu tek  kurum, angısında  var  bütündän tedarıklar, angısına görä yapılȇrlar boza şarapları.  Şarap kurumun  üç ţehın içindän  birısindä  koyulu İtaliydakı  liniya  boza şarapların dökmesindä.  Vermää deyni avansı İtaliyadakı partnöra  sayıda 600 bin dollar 1996 – cı yılın dekabri ayında  alındı kredit  bankların birisindä  sayıda 400  bin dollar. Ta 200 bin dollar geçirildi erindeki finasladan.  Yapmaa deyni eni ţehı nekadar ta hızlı lääzımdı düzmää  kötü halda bulunan 2,5 bin kvadrat metrası eri,  angısına harcandı başka para, sayıda 1million leydan zeedä. Nicä nışannadı şarap dökmäk ţehın öndercisi Viktor Kapaklı, liniyadan bir saadın içindän geçer 3 bin şişä kadar.

Kimsa geldi şarap zavoduna  çalışmaa Svetlıy agrar kolledjından sora 2000 – ci yılın çeketmesındä, başkasının sa neeti aslıya çiktı.

Şarap zavodu Kirsova  küüyündä  kuruldu 1979 – cu yıda. Şindiki zamannar «Kirsova» akţioner bölümü yapȇr hem da döker yılda 5 million şişedän 7 million şişeya kadar.  Hep ölä dökülerlär Kirsova firmalı şampan materialı hem da başka boza şaraplar. Bunu şindän sora  var nasıl saymaa nicä  bölümün kalkınmasının çeketmesi, neçinki taa ileri o kurardı  10 %.
Источник grt.md
721

İlgili statyalar

Video: Ev şarabı yapılmasının adetleri Georgiydän Slav Çok-Maydandan

Gagauzlar çalışkan hem girgin bir halk. Da çıktıynan pensiyaya raat duramȇȇrlar, işsiz da hiç okadar. Herbirin var kendi sevän zanaatı, örmäk, ustacılık, pala dokumak yada  üzümcülük. Bizim süjetimizin kahramanı  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän büün dä  koruyȇr dedelerin adetlerini, nicä yapmaa datlı hem şıralı şarap. Kasım ayın 7- dä  Georgiy Slav Çok-Maydan küüyündän tamannayacȇk 72 yaşını, ama baktıynan onun  çemrekliinä hem  entuziazmasına 60 yaş da vermeyecän.  Her gün onda plannı, bulȇr vakıt sıkı işlemää hem da dinnemää.  Var 1,5 ektar papşoy, 30 sotka  baa,  hem harmanda da çotuklar. Bu yıl bereket, nicä söler çorbacı, diil pek ii, çünkü geçän yılın kuraklıı belli etti kendisini.…

Video: Şarapçılık uurunda zamandaş tehnologiyaların kullanılması

İlk sıra avtonomiyanın baş kasabasında  geçti seminar şarapçılık bölümün hem IT sektorun uzmannarı için. Şarapçılık malların ȇksportu panayırlarda sayılȇr şarap yapan malların uzmannarın ilk davası.  Olmaa deyni taa ii konkurent, uzmannar kullanȇrlar şindiki zamanın tehnologiyalarını. IT kompaniyaların Asoţiyaţiyasının prezidenti Väçeslav Kunev annattı,  angı enilikleri var nasıl kullanmaa şarapçılık bölümündä, neetlän ilerletmää hem da yapmaa şarap mallarını taa kaliteli Gagauziyada. “Hepsi eni şindiki tehnologiyalar baalı baaların dikilmesinnän, büütmesinnän, şarap malların yapılmasınnan. Ama hem önemli  şarap malların satılaması. Çoyu üürendilär yapmaa kaliteli şarapları, ama nicä hem kimä satmaa var nasıl kendi şarap mallarını, ama diil başkaların bunu annadacez”, — açıkladı Väçeslav Kunev.…

KDU-tin stüdentlerinä annattılar şarap turizmasının perspektivaları için hem nesoy açmaa bu uurda işi

Şarap turizmasının uurunda eni bilgileri kablettilär gençlär seminarda, angısı geçti Komratta. Pay aldılar onda studentlar  KDU-tän hem Galaţ universitetından. Seminarda KDU  üüredicileri ekonomika kafedrasından annattlar türlü aaraştrmaklar için şarap turizmasında Gagauziyada. Lektor Svetlana Genova urguladı, ani bu işin yardımınnan studentlarda peydalandılar eni kolaylıklar katılmaa biznesa. Galaţtan üürenici Florina nışannadı, ani seminar çok faydalı, ii bilgileri verdi, angıları sora lääzım olaceklar ona kendi iş kurumunu şarap turizması uurunda açmaa. Lekţiyalar hem praktikalar uyandırȇrlar havez gençlerdä kendi işini başlamaa, paylaştı KDU studenti Natalya. Kabledilmiş bilgilerin yardımınnan studentlar gelecektä var nicä  ilerlesinnär hem dä kendi iş kurumnarını yapsınnar, illerlederäk Moldovada şarap turizmasını, nışannadı…

Video: GAGAUZİYADA İLERLER ÜZÜMÜN TOPLAMASI

Gagauziyada üzümün toplamak proţesin ikinci ȇtapı başladı, toplȇȇrlar tehnik çeşitlerini, onnarı yollȇȇrlar  şarap kurumnarına.  Taa çoyu kurumnarında var kendi  baaları.   Bizim televizion gruppamız bulundu  Kirsovo küüyün kırlarında. Bu yıl Kirsovo küüyün kurumunda üzümneri taa geç çekettilär toplamaa. Bu çiftçilik kurumnarında masa hem tehnik çeşitlerini büüderlär. Nicä nışannadılar uzmannar, bu yıl paa pek küçük. Bu üzerä “Arkadiya”  üzümü  aşırıya satılmadı, onu erli şarap kurumnarına verdilär,  ki şarap yapsınnar. Bu yıl geçmiş yıla görä üzüm bereketi taa üsek, ama  rekordları geçmeyecek, çünkü 2020 yılın kuraklıı belli etti kendisini çotuklarda. Yaamurların beterinä baaları taa sık bu yıl hastalıklardan lääzımdı korumaa. Vakıtçasına yapılmış hepsi korunmak…

Moldova hem Rumıniya sınır dolaylarında şarapçılık turizmasının ilerlenmesi kolaylıkları bakıldı Komratta

Komratta geçti biznes — forum şarapçılık turizmanın ilerlemesi için, angısı kaplȇr Moldoavanın hem Rumıniayanın sınır boyunda dolaylarını.  Onun neeti — vermää kolaylıkları şarap hem HoReCa kurumnarına pay almaa  becermeklärlän, kabletmää bilgileri proektlär için, angıları baalı şarapçılık bölümünnän. Çoyu devletlerin ekonomikası 70 proţenda baalı  turizm bölümünnän, onun için Moldovada var kolaylıklar ilerletmää şarapçılık turizmasını, sayȇr aaraştırmaların avtoru Svetlana Genova. Gagauziyada, onun laflarına görä, var kurumnar,  angıları var nicä versinnär hepsi koşulları, ani baalı  turizmaylan.  Bu bölümün ilerlemesi ii  belli olacek diil sade devletin ekonomikasında, ama avtonomiyanın da. Açılacek eni iş erleri, gelecek investiţıyalar hem taa kaliteli olacek verilän koşullar. “Şarapçılık bölümündä…