Video: Halk Topluşun bücet komissiyası primarlarlan baktılar yaslalara verilän paraların pay edilmesinnän baalı soruşu

Halk Topluşun ilerlemäk hem finans, bücet, investiţiya, ekonomika politikasında komissiya konsultaţıya oturuşunu primarlarlan geçirdi. Oturuşun süresindä laf gitti  paralar için, angıları devlet bücetindän yaslalara veriler.

Primarların bir boyu nışannadılar, ani paralar birtürlü daadılmêrlar. Kıpçak küüyün primarı danıştı deputatlara, ki bu sıra dooru bu soruşa yaklaşsınnar. Pralar yaslaların aarasında dooru  pay edilsinnär.

«Neredä doorulu?. Nekadar  bizi gücendirdilär. Beki  kimseydä yok  kabaat, ama birliktä düşünelim, neredän para bulmaa hepsinä deyni. Bitki  üç yılın  süresindä te o paralar,angıları  devlettän gelerlär. Yazık, ani  büün Bakannıık komiteti burada yok  ,onnar hep  bir sölerlär, ani  devlet  kabaatlı, ani  bizä para verilmer»,- söledi Oleg Garizan. 

Deputatlar  üürenip  bücet  kanon proektini  geldilär karara, ani  Bakannık komiteti  birtürlü  avtonomiyanın yaslalarına para pay etmer. Kanon kurucuları sayêrlar, ani devlettän gelän paralar  esaplı  harcaanmêrlar.

«Biz sayêriz, ani  avtonomiyanın uşak başçalarına birtütlü  para pay etmerlär. Bu diil  normal  bişey. Kimi  yaşamak erlerina bir koeffiţient koyêrlar ,öbürlerinä başka. Bu  finans Bakannıın işi. Bu  problema onnarın beterinä oldu. İstedik  buluşalım, ki bulmaa deyni çıkış. Bir taraftan  yardım etmää te o primarlara, angıları  sayêrlar, ani  az para kablettilär. Ama öbür taraftan da gücendirmemää te o primarları, angıları  kablettilär yaslalara deyni  bücetlerini. Çiçek  ayı şansora. Bu  problema diil  lääzım olsun sebep kavgalara. Biz lääzım Bakannık komiteitn bakışını da üürenelim,ama onnar gelmedilär», — açıkladı HT bücet komissiyasının başı Nikolay İvançuk.

Oturuşun süresindä bir sıra teklif belli edilidi, angıları beki çıkış olacêklar kurulmuş  durumda.

«Neetimizä koyduk  bu soruşu taa kaldırmaa. Taa diilim hazır sölemää, nedän çekedecez işlemää, ama birkaç ideyä var  gelän yıl için. Ama bu  yılın ucunu taa lääzım bulmaa. Çikêr, ani  Halk  Topluşu finans bakannıınnan yaradılmış problemaları bu para pay edilmesinin mehanizmasınnan baalı lääzı olacek çözsün», — nışannadı İvançuk.

 
Источник grt.md
143

İlgili statyalar

Nezaman Gagauziyanın üürenicileri para yardımını kabledeceklär?

Ki kabletmää  deyni para yardımını,  Gagauziyanın üürenicilerin anası,bobası canavar  ayın 1-dän lääzımdı  danışmayı getirsinnär.Şinki zaman  Üüretim  bakannıı Bakannıık komitetinä  yolladı  listeyi  danışmaların sayısınnan. Onnar  lääzım  onu  baksınnar  hem  bulsunnar  avtonomiyanın bücetindän para ödemää deyni  uşaklara. Bu  yılın  ceviz  ayında  Gagauziya Halk  topluşu deputatları kablettilär  kanon , ki  avtonomiyanın  üürenicileri  bir  sıra üüretim yılın  çeketmesindä  para yardımını  kabletsinnär. Soţıal  ödemeklerin  sayısı  1 bin ley  kurer.  Fukarä hem  çok uşaklı  aylelär bir  uşak  için 1,5 bin ley  var  nicä  kabletsinnär. Parayı  kabletmää  deyni ana-bobalar  lääzım  üüretim kurumnarına danışmalarını  götürsünnär.Onnarı  canavar  ayın 1-dän kabledärdilär.Kuvetlär  adadılar  canavar  ayın 10-dan  posobiyaları  vermää. TATYANA İKİZLİ Gagauziya…

Deputatlar açıkladılar Bakannık Komitetin hem Halk Topluşun bücet harçları için Saymak palatasının çıkışlarını

Gagauziya  Halk topluşun oturuşunda Moldova Devletin hem Gagauziyanın Saymak palatalarının çıkışları bakıldı. Onnar kontrol ettilär nicä  Gagauziyanın büceti harcandı 2018-ci  yıldan  2020 yıladan. Audit  kurumnarı  bir sıra kanona karşı  gitmäk belli ettilär. Halk  Topluşun deputatları: Aleksandr  Tarnavskiy, Mihail Jelezoglo  hem  Sergey  Çimpoeş brifingtä  audit  çıkışlarını taa geniştän açıkladılar. Moldova hem Gagauziyanın Saymak palataları  2018-ci  yıldan  2020 yıladan audit  süresindä belli ettilär  kanona karşı gitmekleri bücetin harcamasında. Sonuç  kararda yazdırılı, ani  Bakannıık komiteti plana görä  gelirleri toplayamadılar.  2018-ci  yılda  gelirlerin sayısı  93% -ti, 2019-cu  yılda-  78%,ama 2020-ci  dä  sade  60%. «Gelirlerin  iisilmesi negativ  belli ettilär  kendilerini  bücetin harcamak  tarafına da. Üüseldi…

Deputatlar teklif ederlär azaltmaa iştän çıkmasınnan baalı ödemekleri avtonomiyanın regional kuvetlerin temsilcilerinä

Gagauziya Halk topluşun deputatları çıktılar tekliflän, angısında isteerlär «Bakannıık komitetin işi için» kanonun 23-cü statyasını diiştirmää. Bu statya verer soţıal garantiyalarını Bakannıık komitetin azalarına. Bakannıık komiteti baktı Gagauziya Halk topluşun kanon proektini diiştirmää «Bakannıık komitetin  işi için» kanonun 23-cü statyasını . Bu soruşu açıkladı finans bakannıın başı Tatyana Doyçeva. TATYANA DOYÇEVA, Gagauziya finans bakannıın başı: «Proektın avtorları «Bakannıık komitetin iş statusu için» kanonun 17-ci statyasına aardılȇrlar. Onnar esaplı yaklaştılar soruşa, angısı baalı devlet görevlerindä çalışannarlan, ama Bakannık komitetin azalarını yannış devlet görevlerindä çalışannarın arasında saydılar». Bakannık komiteti dayma türlü kanon proektlerinnän çıktı, ki diiştirilsin kanona görä devlet görevlerindä çalışanarın kazanç…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

Bakannık Komitetin azaları hazır açıklamaa kendi bakışlarını bücet için

Gagauziya Halk topluşun deputatları kablettilär bücet kanonu 2022 yılına. Onu lääzım olacek imzalasın avtonomiyanın Başkanı. Büün bucet kanonu için Bakannık Komitetin azaları kendi bakışını açıkladılar. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah danıştı bakannara açıklasınnar türlü platformalarda  ekomomika uurunda  ekspertlärlän  diişilmekleri, angları kabledildi avtonomiyanın 2022 yılına bücet kanonunda. Bundan kaare Bakannık komitetin azaları nışannadılar, ani hazır  bunun için GHT deputatlarınnan da buluşmaa ki bir karara gelmää. Gagauziya Bakannık komitetin başı İrina Vlah çizgiledi, ani bücet kanonundan çekiler avtonomiyanın ekonomika ilerlemesi hem vergilär. Bakannık komitetin azaları açıkladılar kendi bakışını  bücet kanonuna diişilmeklär için. Lääzım korumaa bücet kanonunda proektleri, angıları halklarasi partnörlarınnan finanslanȇrlar,…