Video: Güz turşuların vakıdı başladı. Zarzavatların hem meyvaların paası nekadar

Moldovada zarzavatları hem meyvaları toplamak vakıdı şlerleer. Onuştan insannar alatlêêrlar hazırlamaa kış vakıdına turşuları, salataları, balı hem hoşafları. GRT televizion grupamız uuradı Komrat panayırına da üürendi, nekadar tutacêk satın almaa zarzavatları hem meyvaları turşuluk için.

Bu yıl Komradın panayarında insannar var nicä ayırsınnar türlü zarzavatları hem meyvaları. Buna bakarak, zarzavatların hem meyvaların paası diişer.

Alma, üzüm, erik, zerdeli hem şefteli var nicä büün satın almaa 8 leydän 25 leyädän kilası  için. Satıcıların laflarına gora, zarzavatların hem meyvaların paası diişilmedi, ama bununnan bilä, insannar bişey satamêrlar.

Bakınca bıldırkı yıla, bu yıl meyvaların paası taa paalı, sölerlär satıcılar. Onnarın bakışına görä, bu problema baalı êksportlan.

Güzün gagauzlar koyêrlar laana hem karpuz turşularını. Buna deyni lääzim islää harcanmaa. Birkaç insan söler, ani zarzavatların paası diil pek büük, ama pensionerlara paalı çıkêr, derlar onnar.

Büün Moldovada zarzavatları var nicä satın almaa panayırda diil pek paalı, soleerlär  satıcilar. Patlıcannar turşuya deyni 5 leydän başlêêrlar. Eşil biber hem mor patlıcan  — 5 ley, gogoşar biberi – 25 ley, kırmızı biber — 12 leydän zeedä tutêr. Laananın  kilası – 6 ley. Marar hem petruşka testesi -10 ley. Êkonomika uzmannarı sayêrlar, ani paa politikasının temeli baalı türlü faktorlarlan.

Butakım, insan 50 kila turşu için lääzım harcasın 500 leyä yakın.

 

 

 

 

Источник grt.md

İlgili statyalar

Video:  ALMALARIN TOPLAMASI BAŞLADI

 Moldovanın çiftçi  çorbacılıklarında almalar  toplamaa başladılar. Büük kurumnar savaşaceklar  berkedin ilk partiyaları Rusiya devletinä yollamaa.  Bir kila ama 6-7 ley eder. O baalı   almanın çeşitlerinnän. Nicä söleerlär fermerlar nekadar gözäl alma okadar taa paalı. Bitki  dört-beş yılın içindä  alma başçaların sayısı iiseler. Bu vakıdın içindä  bu sayı azaldı  3-4 bin ektara, 2021 yılda bu sayı olacek yakın  52 bin ektara. Ama berekettä bu belli olmeyacek sölerlär ekspertlär.  Bizim televizion gruppamız bulundu  Ferapontyevka küüyün alma başçasında . Ferapontievka  çiftçi çorbacılıında büüderlär dört çeşit  alma  40 ektarda.  Bu yıl kurumun başın lafalrına görä  alma bereketi ii, meyvalar büük hem gözäl. Ama soruş…

15 09 21 MEYVALARI HEM ÜZÜMNERİ TOPLAMAK VAKIDI ÇEKETTİ

Moldovada başladılar toplamaa meyvaları hem üzümneri. Bu yıl uzmannarın laflarına görä, bereket taa üüsek bakarak geçän kuraklık sezonuna. Bereket çok, ama satmaa yok nereye. Büün Komrat kasabasının  bir çiftçi çorbacılıında çekettilär toplamaa erikleri hem masa çeşitindä üzümneri. Paa politikası bu yıl pek sevindirmeer çiftçileri, neçinki  kabledilmiş paralar kapȇȇrlar sade şindiki harcamakları.  Brakmaa bereketi kırda laf yok, söledi kurumun başı, çünkü fidannarı lääzım hazırlama gelän yıla. Sölemää eksport için aşırıya yada satmaa devlet panayirinda sıra gelmeer, zerä satın alan yok. Bunun beterinä bütün erik bereketi, bakmadaan ii kaliteya hem formasına, satılȇr erideki işletmelerä. Bakmadaan buna, çiftçi çorbacılıın başı söler, ani yoknicä…

Video: Odunun paası büüdü

Komrat daacılık çorbacılıı çeketti hazırlamaa yakacakları kış için. Bu güz plana görä, daacılık lääzım 4,5 bin kub daa kıysın, ki insana yakacak  hazırlasın. Onnar, kim taa ileri aldı, arttırdılar parada, şindi sä odunnar pek paalılandılar hem bu diil paa büümesi diil bitki.   Yazın odun yakacaan bir skladometrası 500 ley tutardı, bu güz onun paası belli büüdü. Bu baalı en ilk petrol malların paalılanmasınnan, angısınnan tehnikayı besleerlär. GEORGİY MUTKOGLO, Komrat daacılıın uzmanı: «Daadan 594 leyä satardık, şindi 694-dä paa kalktı. Еr sorumnu diilselär, odunnarı merkez sklada çıkarȇrız. Orada indirilerlär, amortizaţiya, transport, aylık parası şoföra paaya gider da 800 ley bir…

Video: Satmaa var nicä sade panayirda. Komratta genä sokak satışınnan güreşerlär

Комrаdın sokaklarında satışları yoketmäk için genä reydlar yapılȇr.   Primariyanın çalışannarı, poliţiya hem merkez panayırın öndercilii Pobeda sokaanda satan insanı ilkin bildirdilär, ani satmaa var nicä sade panayırda. Коmradın merkezindä, Pobeda sokaanda, satıcılar alış-verişçiliin kurallarına karşı giderlär, koyup malları yasak olan erä. İnsannarın çoyu küülerdän gelmä. Baş kasabasına onnar umutlan, ani bişey satacȇklar, gelerlär, çünkü yaşamaya para etmeer, paylaştılar onnar televizion grupamızlan. «Bän süt masulluunu satȇrım, birerdä işlämeerim. Bän 43 yaşındayım, islää kazanç parasını isteerim. Ama sıra geler sokakta satȇrım aylemi doyurayım deyni». «Yazık, ani pensionerlar fukaarä. Biz büük paralar burada yapmȇȇrız. Suuklȇȇrız, saalıımızı kaybederiz bir kapeykayı kazanmak için». «Bizim dä aylelerimiz var, kocam hasta. Gaz için lääzım…

Video: Muzika okullarında üürenmäk paası oldu birtürlü, var lgotalar da

  Gagauziyanın Bakannık Komiteti baktı kendi sıradakı oturuşunda bir sıra soruş baalı  uşak muzika okulların işlemesinnän avtonomiyada. Alındı karar vermää para satın almaa eni muzika instrumentları.   Gagauziyanın Bakannık Komiteti  kabletti kararı, angısına görä uşakların bir paynın olacȇk kolaylıı üürenmää  muzika okullarında lgotalarlan, ki taa az ödemää  üürenmäk için. Uşaklar, angıları  çalȇrlar siirek halk instrumentlarda, ölä nicä nay, ţımbal, gayda, gadulka, kaval,  üüreneceklär parasız.  Hep ölä finans yardımı verilecek aylelerä, angıları bulunȇrlar zor durumda. MARİNA SEMÖNOVA, Gagauziyanın  Kultura hem turizm bakannıın başı: “Üüsüz uşaklara, internat terbiedilennerinä, aaretlik hem ilk grupada kolaylıksız uşaklara 70 proţent ödemektän  kuracȇk yardım. Aylererä,  neredä var 5 uşak hem taa çok, angılarını bakȇrlar analar-bobalar,  ayledä iki uşak varsa,  ani gezerlär muzika okuluna,…


İnsannarın cuvapları: