Video: Güüs kançer hastaların sayısı büüyer 

Her yıl belli ediler binä yakın karı, angılarında güüs kançeri var. Onnarın sayısı yıl-yıldan zeedelener.   Komrat poliklinikasında bitki yılın süresindä sayıya koyuldu 16 kişi bu hastalıklan.

Devlet Saalık ministerliin haberinä görä güüs kancer hastalıı taa sık bulȇrlar elli yaşından  taa büük karılarda. Mediţina uzmannarın bakışına görä  bu olȇr o sebeptän, ani insannar pek geç doktorlara danışȇrlar.

ELENA EPUR,  onkolog: «Güüs kançer ilk eri alȇr karı hastalıkların sayısında. Bizim regionda bıldır 16 karıda güüs kançer hastalıı belli oldu, ama şükür başlankı stadiyada, ama var da dördüncü stadiyada. Bu olȇr ozaman, açan karılar korkȇrlar yada vakıtçasına gitmeerlär kendi saalıını kontrol etmää. Gagauziyada sayıda durȇr 245 güüs kançer hasta».   

Güüs kançer hastalıın sayısı Moldovada büüyer. Vakıtçasına yapılan mammografiya skriningı verer kolaylık taa erken hastalıı billi etmää, taa  ilk simptomnarın peydalanmasınadan.

ELENA EPUR,  onkolog: «Kançer hastalıınnan güreşmäk sık baalı zamanında profilaktikaylan. Biz lääzim dayman kendi kendi bulalım hastalıın simptomnarını. Lääzım her yıl gitmää doktorlara-onkologlara da  bakmaa kendimizi».

20 yaşından karılara nasaat ediler her ay kontrol etmää kendini, 35 yaşından sora — bir keret yılda yapmaa mamografiyayı. Karılar savaşȇrlar vakıtçasına geçmää kontrolü.

Her yıl canavar ayında geçer halklararası ayı, ki haberlemää insannarı güüs kançer hastalıı için. Onun neeti nasaat etmää insannara bu hastalıın  profilaktikasını vakıtçasına yapmaa.
Источник grt.md
269

İlgili statyalar

16 09 21 KORONAVİRUS HASTALIINNAN UULAŞMAKLAR ZEEDELENERLÄR

Moldovada koronavirus hastalıınnan uulaşan yaşayannarın sayısı 278 bin kişiyä yaklaşȇr. Bitki 24 saadın süresindä uulaştılar binndän zeedä insan. Gagauziyada durumu açıkladı Gagauziyanın Saalık kooruması Baş bakannıın baş Svetlana Duleva. Bitki 24 saadın süresindä MD-dä belli edildi 1 152 olay koronavirus hastalıın uulaşmasınınnan. Onnardan 935 ainsan diildi vakțınalı. Gagauziyada 24 saatta 42 olay belli oldu, sade 1 onnarın arasından vakţinalıydı. «42 kişi dün belli ettik. 16 Komrat dolayından, 19 Çadır dolayından  hem 7 Valkaneş dolayından. Gagauziyada kovid merkezlerindä 100 erdä, büün 113 kişi bulunȇrlar. 30% hastalıı zoor geçirerlär», — açıkladı Svetlana Duleva. Saalık bakannnıın başı nışannadı, ani hepsi hastaların sayısından vakţina…

Beş genç karı kableti grant kendi işini açmaa deyni zorlatmaklan güreşmäk proektinä görä

Komratta başarıldı proekt “Moldovada hem Gagauziyada karıları zorlatmaklan güreşmäk”. Onda pay aldılar genç karılar, geçip kendi biznesi açmaa deyni maasuz kursları. Programa kurulu ölä, ki vermää kolaylık karılara kendi kuvedinnän para kazanabilsinnär. Gagauziyada zorlatmaklan güreşmäk proektinä görä bu yılın başından Kasım ayınadan genç karılar kendi biznesi kurmaa deyni kursları geçtilär. Proektin sonunda beş karı kablettilär grant ki kendi biznes — ideyasını gerçekleştirmää. «Bän evdä tortları yapȇrım, ama hep düş güdärdim açmaa gendi biznesimi», — paylaştı grantı kazanan karıların  biri.   «Biznes – ideyama görä bän erli maldan – koyun yapaayından yaperım papuç, şapka, eldiven hem başka giyimneri”, — açıkladı proektin…

Kuduzluk hastalıınnan güreşmäk günü

Ceviz ayın 28 – dä bütün dünnedä  bakılȇr kuduzluk hastalıınnan güreşmäk günü. “Kuduzluk: saalık, sıfır ölü“ bölä devizin adı bu yıl. Toplantı adalı yokketmää   bu hastalıı nicä insanda, ölä dä hayvannarda. Bitki iki yıl Moldova devletindä sayıya koyulmadı hiç bir da  insan  kuduzluklan  ulaşmadı,  hasta hayvannarın sayısı sa iisildi dört okadar.   2021 – ci yılda dolay  medik – sanitar kurumnarı sayıya koydular 4 bin   kuduzluk olayını. Uzmannarın laflarına görä, kuduz hastalıını var nasıl durgutmaa. Vakţina kuduzluk hasatalıından koyulȇr parasız. Temayı ilerleder  Polina Barbova. Kuduzluk   sayılȇr infekţiya hastalıı, angısı bozȇr   nerva sistemasını, da olay biter ölümnän. Onu kızıştırȇr rabdan virusu, haberledi…

Suiţıd- soţıal uurunda problema

Dünnä   saalıı koruma kurumun haberinä  göörä ,heryıl  703 bin kişi kendilerini  öldürerlär.Ekspertlät  bildirerlär,ani her bir  olay  aşırı  20  kişi var,angıları  kendilerini  savaştılar  öldürmää.Hep  bu vakıt  million kişi zeetlener hem  fikirindä  çevirer  kendi-kendisini  öldürmää. 22 yaşından 29 yaşınadan insannarın arasında  suiţıd  olayları karşı  gelerlär.Sebeplär  hertürlü : iştä problemalar, karı-koca ayırlanȇr yada finans yoksuzluu problemalar, boorçlar banklara. ТATYANA İVANOVA psiholog : — » En zor  işlemää suiţıd  yapan  kişinin aylesinnän. Orada  en  büük  acı.  Onnar  diil  kabaatlı  o durumda,ama onnar sayȇrlar,ani  vardı nicä  annamaa hem  durgutmaa suiţıdı. Kimsey ölä  kişileri  durgudamıyacȇk. Beki,sade  Alla var dı nicä  yardım etsin». Risk  grupasına krizista bulunan …

Video: Komrat  hem  5 küü  kırmızı zonada

Gagauziyada ȇpidimiologiya durumu  kötülener. O baalı onunnan, ani  yaşayannarın taa  çoyu  aşılanmadı, nışannadılar Komrat Cümnä saalık korumak  merkezindä. Gagauziyada  17 proţent  insan sade  aşılandı. Hepsi  yaşayannara nasaat ederlär profilaktika kurallarına uysunnar deyni korunmaa COVID-19 virusundan. Gün — gündän  COVID-19 virusunnan baalı  durum  kötülener, haberledi  Komrat Cümnä saalıık  korumak  merkezin  başı  İvan Hasta. O söledi, ani Gagauziyanın   6  küüyü  hem bir kasaba  kırmızı  zonada. «Komratta — 298, Avdarmada — 255, Baş küüyündä — 450, Çok — Maydanda — 358 te bu küülär hem  kasaba  kırmızı  zonada», — dedi Hasta.  İvan Hastanın laflarına  görä, hasta  insannarın sayısı zeedelener, çoyu onnarın arasında prost halda. Onnar  diil  aşılı. Aşılanmış insannar da hastalanȇr, ama  hastalıı onnar taa kolay atladȇrlar hem taa siirek bolniţaya düşerlär.…