Video: Gagauziyanın şannı üüredicisi Valentin İsanin tamannadı 90 yaşını

Valentin İsanin 66 yıl matematika üüredicisi işledi, bu yılların taa büük payını Komradın D.Karaçoban adına liţeyindä matematikaya uşakları üüretti. Yaşlarlan gözlerindä Valentin Mihayloviçi karşıladılar onun iş dostları.

Komrat D.Karaçoban adına liţeyindä Valentin Mihayloviçä  «Büük bukvadan üüredici» deerlär. Liţeyin öndercilii üüredicilärlän barabar karşıladılar Valentin Mihaylovici büük sıcaklıklan. Taa çoyu onnardan yıllar boyunca onunnan barabar burada işledilär.

LİDİYÄ DANİLOVA, D.Karaçoban adına liţeyin rus dili üüredicisi: «Biz hepsimiz sizi sayȇrız hem severiz. Biz barabar omuz omuza yıllar boyunca işledik. Siz üüsek uurda götürdünüz öndercilik işini dä. Siz terbiettiniz binnärnän uşak. Çoyu onnardan oldular üüredici, injiner, bankların  uzmannarı. Ama en önemli, ani hepsi onnar yaşamakta esaplı insannar oldular».

70 yılın süresindä Valentin Mihayloviç binnärlän uşak üüretti. Onnarın arasından çoyu matematikaylan baalı zanaatları ayırdılar.

OLGA PATUTİNA, V.İsaninın üürenicisi: «Valentin Mihayloviç bizi matematikayä üüredärdi. O pek meraklı herbir işi bizä annadardı, onuştan da biz pek sevärdik matematıka uroklarını. İsteerim ona dilemää saalık hem uzun ömür».

Valentin İsanin birinci kategoriyä üüredicisi, işledi metodist, kazandı Gagauziyanın Şannı üüredicisi adını. İş yıllarının taa büük payını D.Karaçoban adına liţeyindä işledi.

MARİYÄ ANGELOVA, D.Karaçoban adına liţeyin öndercisi: «Biz gururlanȇrız onunnan , ani siz okadar çok bizim aramızda işlediniz hem uşaklara kendi bilgilerinizi verdiniz. Onnar sizi sayȇrlar hem pek severlär. Biz gururlanȇrız onunnan, ani siz bizdä varsınız».

TATYÄNA ALEKSANDRÄN, D.Karaçoban adına liţeyin matematika üüredicisi: «Saygılı, sevgili hem yakın iş dostumuz. Kutlȇȇrız sizi duuma gününüzlän. Dileeriz sizä saalık, hem iilik».

Valentin Mihayloviç İsanin duudu 1931 — ci yılda Russiyanın Kostroma kasabasında. Komrada pedagogika institudunu başardıynan işlemää düştü. 90 yaşında şiirlürlän lafeder.

Pensiyaya çıktıynan V.İsanın taa 30yıl şkolada işledi. Büük vergisi var diil sade matematika urunda, ama literaturada da: serbest vakıdında okuyȇr hem şiir yazȇr. Annadȇr ani yaşamanın uzunnuu iş sevgisindä saklı.
Источник grt.md
767

İlgili statyalar

Dm.Karaçoban adına liţeyin üürenicileri bir günä üüredici oldular

Komrat kasabasının  D.Karaçoban adına liţeyin üürenicilerinä verildi kolaylk bütün gün geçirmää urokları üüredicilerin erinä. Bölä iniţiativaylan çıktılar okulun büük klasların üürenicileri. Bu günün baş neeti topluydu onda, ani vermää kolaylık üürenicilerä duymaa üüredicilik işin cuvapçılıını hem taa annayışlı üüredicilerä dooru kendilerini götürmää.  YANA, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän pek sevdim bölä dersleri, onnar vererlär bizä kolaylık ilerletmää bilgilerimizi. Yardım ederlär bizä annamaa üüredici zanaatını derindän». Büük klasların üürenicileri büük dikkatlıklan kendilerini üüredicilik uurunda denedilär. Çoyu, sevip urokları geçirmää, gelecektä bu zanaatlan balamaa kendilerini isteerlär. ALEKSANDRA KARAYANİ, Komrat kasabasının  D.Kara Çoban adına liţeyin üürenicisi: «Bän denedim kendimi büün…

Gagauziyanın “Yılın üüredecisi” hem “Yılın terbiedicisi” belli oldular

Mardın 15-dä nışannadılar onnarı, kim kendi yaşamasını üüredicilik  zanaatınnan baaladı. Onnarın sırasında vardı üüredicilär hem terbiedicilär. Вu yıl zanaat yarışmasında 29 üüredici pay aldı: 12 üüredici hem 17 terbiedici. Yarışmak üüredicilerä verer kolaylıı profesionnalıını zanaat uurunda açıklamaa, söledi Gagauziya Üüretim bakannıın başı Natalya Kristeva. NATALYA KRİSTEVA, Üüretim bakannıın başı: «Yarışmada pay alan üüredicilär, cuvap ettilär önemli soruşlara: nesoy okul uşak başçası lääzım olsun, neçin büün bu kurumnar sorumnu». İki ayın içindä yarışmanın pay alannarı açık dersleri verdilär, zanaat uurunda intervyu verdilär, videolarını zamandaş üüredici için yaptılar. Yarışmak üç nominaţiyada geçti: “yılın üüredicisi”, “yılın terbiedicisi” hem “yılın pedagogika debütü”. Siiredicilerin beendii…

Sport aylä yarışmaklarını geçirdi Komrattakı Karaçoban adına liţey

Komrattakı Karaçoban adına liţeyindä geçti “Ana,boba hem bän — sportiv aylesi” yarışması. Kendi aralarında yarıştılar 6 aylä uşaklarınnan birinci-ikinci klaslardan.Nesoy fayda var bölä oluşlarda, açıkladı liţeyın directoru Maria Angelova. «Bu gözäl oluş bizdä geçer ilk keret. Umutlanȇrız, ki bu olacek  bir adet bizim liţeyimizdä. Bizä lääzım hem pek önemli sıkı baalantı analarlan-bobalarlan», — söledi okulun başı. Uşaklar hem analar-bobalar pek sevindilär bu oluşta pay almaa. «Pek gözäl hem intereslı bir konkurs! Biz savaştık, bizim uşaamız pek sevindi». Hepsi pay alannar nışannadılar, ani  bu konkurs pek lääzımnı. Hepsi insan bu zor vakıtta sevindı, da biraz unnuttu kendi kahırlarını – bu lääzım…

Video: “UŞAKLARA SEVGİ İŞİMİZDÄ YARDIM EDER”: KIPÇAKTAN ÜÜREDİCİ ZANAATINI ANNATTI

Büün bütün Moldovada  bakılêr  Üüredicilerin günü. Bizim korespondentımız buluştu Kıpçak küüyündä en saygılı üüredicilerdän birinnän, angısı annattı kendi yaşamak   hem zanaat için. İnsannarın terbietmäk proţesindä  üüredicilär pek önemli  rolü oynȇȇrlar. Onnar yardım  ederlär  uşaklara  diil sade bilgilärlän, ama yaşamak yoluna  da koyȇrlar. Kıpçak küüyün liţeyin üüredicisi Mariya Kopuşu gagauz dili hem literatura, gagauzların kulturası  hem istoriyası derslerini götürer.  Onun stajı şkolada 47 yıl, 11 yıl da zavuç işledi. Üüredicilik zanaatını taa gençlik vakıdında ayırdı. Başardıynan  şkolayı  üürendi Belțı devlet univesitetindä da ozamandan beeri çalışêr kendi şkolasında, kendi ana küüyündä, Kıpçakta. Mariya Kopuşu sayȇr, ani üüredici lääzım duumaa. O hergün savaşȇr uşaklara eni bilgileri vermää.  Mariya  İvanovna  nışannȇêr, ani sevgi uşaklara  yardım eder ona gitmää  ileri. Üürediçilik hem zoor, hem da…