(Video) Büün Komratta iki yolrazgelmesindä yaralandı uşak hem polis uzmanı

Komratta büün oldu iki yolrazgelmesi. Birindä yaralandı uşak 11 yaşında, öbüründä polis uzmanı.

Bir yol razgelmesi oldu  Lenin sokaanda, angısında yaralandı  uşak 11 yaşında. Nicä haberledilär poliçiya izmetindä, Opel Vectra arabasını kullanardı 18 yaşını  tamannamamış Komradın yaşayanı, nagısının hakkı arabayı kullanmak için yok. O göremedi yolu geçän uşaa da urdu onu hızlı gidärkana.  Uşacıı  kötü halda götürdülär Komrat bolniţasına. Doktorların laflarına görä uşaan durumu aar, onu  götüreceklär Kişinöva.

“Uşaa getirdilär yol razgelmesindän sora. Uşak buluner komada.  Çok yaraları vardı.  Çaardık san aviaţıyayı,yaptık hepsi lääzımnı kontrolleri. Bekleriz ki geçirmää onu Kişinöva, uşak 2009 yılda duumalı, 11 yaşında”, — açıkladı Komrat dolay bolniţasının başın yardımcısı Konstantin Yanioglo.

Poliţiya izmetindä haberledilär, ani  yol ragelmesi aaraştırılȇr.

“2022 yılın  çiçek ayın  21 dä  saat 13:46 poliţiya inspektoratına geldi telefon , ani Lenin hem  Çkalov sokakların köşesindä oldu yolrazgelmesi. Zaametçilär geçirerlär kontrol etmeyı, angısının çıkışlarına görä kabledilecek karar kanona görä”, — açıkladı poliţiya Bakannıın pressa izmetçisi Olga Dutka.

İkinci yol razgelemesi oldu Gavrilov sokaanda yakın “Mariya” tükeninä, neredä uruldu iki araba.  Biri Dacia Duster  poliţiya  arabası  hem miniven.  Maşınada oturardılar poliţiya zaametçileri. Onardan biri yaralandı. Miniven kırdı  bir evin tokatlarını. Maşınalar ikisi dä zararlandı.
Источник grt.md
100

İlgili statyalar

Gagauziyada 2022 çeketmesindän beeri sayıya koyuldu 19 yolrazgelmesi

Gagauziya Poliţiya bakannıın bilgilerinä görä, avtonomiyada 2022 çeketmesindän beeri sayıya koyuldu 19 yolrazgelmesi. Hep okadar olay yolda razgeldi geçmiş yılda. Butakım, bu yılın çeketmesindän Komrat dolayinda sayiyä koyuldu 3 yolrazgelmesi (2021 — 6); Çadır dolayında — 12 (2021 – 8); Valkaneş dolayinda – 4 (2021 – 5). 2022 yılın başından bu yana kadar Komrat – Çadır bölgesindä yol durumunu kontrol edän polis izmeti nışannȇȇr, ani üç yolrazgelmesi baalı yayan gezän insannarın yaralanmasınnan. Yol razgelmelerin sönücünda geçindi bir insan, iki olayda insannar yaralandı. Hepsi yol razgelmelerindä kaabaatlı oldular nicä araba kullanıcıları, ölä da yayan gezennär. “Bir olayda araba kullanıcısı kolvermedi yayan…

Video: Gagauziyada “Peşehod” operaţiyası geçer

Canavar ayında millet  poliţiya inspektoratı geçirer Gagauziyada  «Peşehod» operaţıyasını. Bir ayın süresindä Yüg bakannıın  zaametçileri  gözlederlär   insanarı hem araba kullanıcılarını, nesoy onnar bakȇrlar yol kurallarını. Maasus operaţiyanın süresindä millet inspektoratın zaametçileri getirerlär  insannarın akıllarına, ani yol kurallarını lääzım bakmaa, atent olmaa svetoforlarda, geçmemää yolu neredä yok maasus  nışanar. Araba kullanıcılarına  gezmek rejımını hem kolvermää insannarı geçärkänä yolu. Neçin ki diil hepsi onnar bakȇrlar bu kuralları, söleyip, ani  yolu geçmäk nışannar bulunȇrlar pek uzakta. “Resimnäyın nışannarı, da bän kanona karşı gitmeyecäm”. “Bütün yaşamamı ölä geçerim. Hepsi bölä geçer, bän ölä geçerim. Bän diilim buralı”.   Bu operaçiyanın baş neeti — haberlemää insannarı, ki gidärkänä yol kurallarına karşı, onnar…

Gagauziyada iki dinnenmäk günün içindä belli oldu 90-dan zeedä kanona karşı olaylar

Geçan dinnenmäk günnerdä Gaguziyada sayıya koyuldu 90-dan zeedä türlü kanona karşı yaptıklar hem olaylar . May ayını başlayan yortuları, nicä Hederlez hem Büük Enseyiş günü, geçtilär avtonomiyada uslu,  nışannadı  Poliţiya bakannın presa baalantıları ofiţerı Olga Dutka. Ama May ayın 7-dä hem 8-dä uzmannar kablettilär 92 haber türlü kanona karşı gitmeklär için hem oluşlar. «Onnardan 3 olayda insannar yaralandı, 3 haber hırsızlık için, 6 haber yol razgelmeleri için, angılarında insannar saa kaldılar, transport sa zararlandı. Bundan başka 2 olayda tutklandı sarfoş şoförlar», — açıkladı сообщила Olga Dutka. Bu olaylar aaraştırılaceklar poliţiya uzmannarınnan deyni manaalarını bulmaa. Gagauziyanın poliţiya bakannıı danışȇr yaşayannara ki…

Komratta “Meşeni” gölündä buuldu üç kişi. Poliţiyada hem Hatalı olaylar bakannıkta açıkladılar olayı

Komrat kasabasının kenarında «Meşeni» gölündä aktarlandı  kayık, angısında  insan vardı. Bu  beterä  iki büük adam hem bir küçük uşak buuldu.  Komradın poliţıya bölümündä açıkladılar belanın sebeplerini. Orak  ayın 1-dä  «Meşeni» gölün boyunda dinnenän insannar  gelmişlär  karara kayıkta gezinmää.  Ona pinmiş  1994 hem 1995-ci  yılda duumalı iki büük insan hem  üç uşak. «Kayık aktarıldı. 27 hem 28  yaşında adamnar  hem  2019-cu  yılda duumalı uşak buuldular», — açıkladı Gagauziyanın poliţiya bakannıın uzmanı Anna Angelova. Buulmuşları çıkardılar  sudan ozaman açan  aaraştırma — kurtarıcı  oluşlar  geçirlendi. Onnar Hatalı olaylar  bakannıın uzmannarı  geçirdi. İki  uşaa kurtarabildilär. «Bizim uzmannar  17:15  ilkin  buulmuş uşaa sudan çıkardılar. Yakın…

Uşak başçaları nezaman bütün kuvettän işlemää başlayaceklar?

Başlayarak kirez ayından Komradın uşak başçaları birär-birär kapandılar yaz zamanı düzüntücülük işleri için. İş sırasına görä ceviz ayın birindä hepsi uşak başçaları lääzımdılar açılsınnar, ama büün 4-cü hem 8-ci uşak başçaları ta işlämeerlär. Neylän bu baalı, annadı bizim televizion grupamız. Komradın 4-cü uşak başçasında düzüntücülük işleri taa başarılmadılar. Bu oldu sebep ona, ani onun açılması taa bir aftaya oyalandı, açıkladı kurumun başı Otiliya Albertän. OTİLİYA ALBERTÄN Komradın 4-cü uşak başçasının öndercisi: — “Düzüntücülük işlerini başladıynan biz karşı geldik kimi problemalarlan, angıları koydular köstek işimizä hem uzattılar onnarı taa bir aftaya. Ama bu aftanın sonunadan bizä gelecek ANSA hem Saalık Merkezi.…