(Video) Başküüdä andılar Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu

Kirsovo küüyündä Afgan cengin askerini Mihail Tanasogloyu andılar. Onun adına gimnaziyanın üürenicileri konţerdi hazırladılar. Oluştan sora üürenicilär okulun aulunda meşä aacını haşladılar.

Мihail Tanasoglo 1959 yılda Kirsovo küüyündä duudu. Orta okulu duuma erindä başardı, sora Sızran kasabasında Üüsek uçak asker uçilişçesindä üürendi. Afganistanda asker bölümündä Мi-24 vertolödunda komandirdi. 145 cenk uçuşu yaptı. 1982-ci yılda yanvarin 15-dä indirdiynän disant askerlerini, duşmannar onun vertolötunu urdular, o düştü da Мihail Tanasoglo öldü.

Leytenanta Tanasogloya girginnik için Kırmızı yıldız ödülü diveç verildi. Tragediya gününü aklısına getirtti onun asker ortaa İlya Unguränu.

«Biz onnan her avşam buluşardık. Mişa şen delikannıydı, herzaman gitarada oynaardı. Aklımda tutȇrım, açan voenkomada geldik. Bän kimseyä sölämediydim. Tabutu voenkomatın auluna maşınaylan girdi. Mişann anasını-bobasını zordu görmää. Büün dä onnarın uzlerini aklımda tutȇrım», — paylaştı İlya Unguränu.

 «Bizä hem uşaklarımıza deyni önemli, ki bilsinnär hem üürensinnär kendi vatandaşların kahramannıı için hem unutmasınnar onnarı, kim bizimnän yokartık», — söledi Afgan cengin veteranı Viktor Alerguş.

Мihail Tanasoglo kendi Vatanın önündä borcunu bütündän yaptı, söledi Gagauziyanın Halk Topluşun başı Dmitriy Konstantinov.

«Мişayı harakterli, harizmalı hem kararlı adamdı. Onnar, kim isteerlär bu zanaatı ayırmaa, lääzım bu çocuun harakterinnän hem kahramannıınnan tanışsınnar. Butakım adamnar – asker zanaatını lääzım seçsinnär», — söledi Dmitriy Konstantinov.

Başkanın adından Afgan cengin veterannarına Komradın dolay administraţiyasının başı İvan Topal danıştı.

«Sayȇrım, ani kuvetlerimiz Afgan veterannarın yanında lääzım olsunnar hem büük dikkatlıı onnara göstersinnär. Cenk herzaman çok can alȇr. Bu askerlär evä döndülär. Ama 15 bin genç olan o cenktä öldülär. Bu büük kahır ana-bobalara hem senselelerä deyni», — söledi İvan Topal.

Mihail Tanasoglonun eşi Elena her yıl anmak günün geçirmesi için şükür ettti hepsini.

«Şükürüm o insannara, kim anmak oluşunu hazırlȇȇr hem geçirer. Sizin hatırınızlan Mişa için hepsi üürendi», — söledi o.

Tanasoglo adına gimnaziyasının üüredicilerin adından direktor Mariya Boykova nışannadı, ani “anarkana halkımızın kahramannarını, uşaklarımızda patriotizmayı hem dostluu terbiederiz».

Üürenicilärlän hazırlanmış konţert programasında türkülär öttülär, şiirlär okundular.

Gimnaziyanın aulunda internaţionalist-askerin anmak günündä kırmızı yapraklı meşä aacını haşladılar hem Mihail Tanasoglonun mezarına çiçeklär koyuldular.
Источник grt.md
285

İlgili statyalar

Başküüyüdä andılar Afgan cengindä geçinmiş Mihail Tanasogloyu

Büük ayın 15-ndä Pandjer operaţiyasının süresindä Afgan cengin veteranı Mihail Tatanosoglo geçindi. Ona verdilär kahramanlıı için orden. Başküü (Kirsovo) kultura evindä Mihail Tanasogloyu andılar insannar, kim onu bilärdi, hem te onnar, kim sayȇr, ani bölä kahramannar herzaman lääzım yaşasınnar insannarın akıllarında. Afgan cengin veteranı Mihail Tanasoglo duudu Küçük (fevral) ayın 28 – ndä 1959 yılda Kirsovo küüyündä. Başardı orta okulu, sora Sızran üüsek asker uçilişesini. Afganistanda asker etti Mİ-24  uçan komandirı olarak. «Yazık, ani o erken geçindi. Pek islää  bir  kişiydi. Boşa sölämerlär, ani  Allah en ii insannarı alȇr. Biz orada 18 yaşında çoçuklardık, en paalı ne vardı, orada braktık.…

Başküüdä açıldı Afgan cengin askerin Mihail Tanasoglonun hatırına muzey

Kirsovo küüyündä Mihail Tansoglo adına  gimnaziyasında açıldı hep onun adına hem hatırına muzey. Mihail Tansoglo 1982-ci yılda Afganistanda asker davasını yaparkana öldü. Onun kahramannıını evlad bolaylarına bildirmää deyni muzeydä toplu Mihail Tansoglonun asker işinnän baalı bilgilär, patretlär, ödüllär hem başka eksponatlar. 2018-ci  yılda  Kirsovo  küüyündä  başladılar leytenantın, pilotun, Mİ-24 ȇkipajın başın Mihail Tanosoglunun hatırına  muzeyi  düzmää. O  1982-ci  yılda  geçindi  Afganistanda.  Dört  yıl sıravardı muzeyi açmaa deyni işlär gitti. Bütündän remont  yapıldı  iki  odada. «Hatır güüderiz askerin yaptıklarına. Onnar diil lääzım  unudulsunnar. Bu  muzeylän  hepsi  Afgan  cengin  askerlerinä dä  kendi  saygımızı  göstereriz. Te onnara, kim geeri  döndü  saa, hem te…

Askercilerin girginnii insannarin akillarinda kalêr

Kıpçak   küüyündä    açtılar  Afgan  cengin   askerlerlerinä  anmak  taşını. Açılmaya   geldi  musaafirlär da ,  küüyün   yaşayannarı  da,  temayı ilerleder  bizim korrespondentimiz. Afgan   askercileri her    zaman   hepsinä   örnek  ,  nica  lääzım   bitkiyadan  kendi  vatanını   korumaa ,  nica  lääzım   beenmää  kendi   ana   tarafını. Kıpçak   küüyün   Afgan  cengin   askerleri  nışannadılar,  ani  bütün   üüreeni  koydular  ki   bu  anmak  taşını  kaldırmaa.  Hepsi   işleri  onnar  yaptılar   kendi   kuvetlerinnän  hem  kolaylıklarınnan. İVAN   DRAGAN   Kıpçak  küüyün  Afgan  ascercilerin  birliin  başı : — «Bu  anmak   taşı  üüsek   uurda   durêr   öbür  anmak  taşların  arasında  Afgan  askercilerinä  deyni.  Açan  biz  düzärdik   bu  anmak taşını,   küüyün   yaşayannarı  yaklaşıp   söleyärdi  ani  pek  gözäl.  Küüyün  …

Çeşmeküüyüdä şannı açtılar Afgan cengin askerlerinä anmak taşını

İdeya açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä peydalandı Afgan cengin veterannarında. Onnar isteerlär, ki asker ortaklarını anması yaşasın insannarın üreklerindä  da hiç unudulmasın. Valkaneş dolayın Afgan cengin veterannarın birlii  çoktan koydu neetinä  açmaa Afgan cengin askerlerinä anmak taşını Çeşmeküüyüdä, nışannadı birliin başı  Georgiy Pavlioglo. Dokuz ayın içindä  uydu açmaa iki anmak taşını Valkaneş dolayında Afgan cengin askerlerinä, nışannadı o. Onnarın sayısına girer Çeşmeküüyün monumentı da. «Valkaneş kasabasında var bir ölü Sergey Rudenko. Çeşmeküüyüdä büün açtık anmak taşını, angısını adadık Belikçi İvan Georgieviçä, angısı dönmmedi geeri evä Afganistandan, kaybeldi. Büünkü günä bilinmeer hiç bişey onun için», — açıkladı Georgiy Pavlioglo.…

Beşalmada andılar Afganistan cengin askerini Konstantin Boduru

Beşalma küüyündä andılar Konstantin Boduru. O geçindi Afgan cengindä. Konstantin Boduru anması için küüdä geçti voleybol turnirı hem anmak konţerdı. Asker Konstantin Bodur geçindi 1982-ci yılda küçük ayın 25-dä, o 19 yaşındaydı. Konstantin arkasınnan kapadı asker arkadaşlarını. Bu kahramannık için kabletti diveç ödülünü — kırmızı yıldızı, çizgiledi primar Valeriy Moş. Beşalma küüyündä her yıl geçiriler Konstantin Boduru anmak olayları. VALERİY MOŞ Beşalma küüyün primarı: “Biz her yıl geçireriz voleybol turnirlarını Konstantin Boduru anmaa deyni. Beşalma küüyündän Afganistan cenginä yolladılar 25 olan”. Beşalma yaşayannarı, angıları cenk ettilär Afganistanda, örnek oldular gençlerä. Ozamankı hatalı olaylar lääzım hepsinä ders olsunnar hem girginnik örnää…