Valkaneştä su proektini temsil ettilär. İşlär nezaman başlayacek?

Valkaneştä su proektini temsil ettilär. İşlär nezaman başlayacek?

gagauzia.md

Türkiyedan uzmannar Valkaneş kasabasında su sistemasının enilenmesinnän baalı proekt dokumentlerinin hazırlamasını başardılar. Proekt baktırȇr kasabadanın hepsi yaşayannarın evlerinä islää suyun çekilmesini. Geçennerdä proektı hazırlamış uzmannarın hem TİKA agentstvosunun toplantısında Valkaneştä tanıttılar rpoekti kasabanın önderciliinä.

Valkaneş kasabasının su sisteması yapıldıydı taa 60-nci yıllarda. Büünkü günä kadar o çok eskidi, da bu beterä bir aftada birkaç sıra trubalar patlȇrlar, ne getirder büük zararlara, nışannadı «Аpȇ — Кanal Valkaneş»  kurumun başı İvan Kreţu.

“Taa 60-nci yıllardan o trubalar, şansora yok nereyi işlesinnär, yaptılar kendi işini, da lääzım onnarı diiştirmää. Çok umudumuz var kardaşlarımızda Türkiyedän, ani etişecek o proekt bizä, insannar şansora 20 yıl bekleerlär onu”, — söledi İvan Kreţu.

Kurumun başının laflarına görä bütünnä proekt lääzım hazır olsun canavar ayında.

“Gagauziyanın 3 kasabasının arasında, Valkaneştä en kötü durum bu uurda. Zor insana susuz, ama ne kuvedimizdä var – yapȇrız. Vereriz suyu saat 4-tän sabaalen taa 12-ya kadar avşamnen”, — açıkladı İvan Kreţu.

«Аpȇ — Кanal Valkaneş»  kurumun başı taa haberledi, ani çok kim yaşayannardan kendi kuvedinnän çeker trubaları ki baalanmaa su sistemasına. Büünkü günü kasabanın evlerindä sade 50 proţenda yakın var su kasabanın sistemasından.

“Diil çoktan geldilär da temsil ettilär proektı. İnanȇrız, ani sora etişecek Ankaraya, da sora bulunacek para yapmaa bu işi”, — söledi İvan Kreţu.

İlk esaplamalara görä, proektın paası kuracek 150 mln leydän zeedä.

 
Источник grt.md
548

İlgili statyalar

Valkaneş gara dolayı var nicä susuz kalsın

Valkaneş kasabasının gara dolayında bir soruş çıktı, baalı su azalmasınan er altında. Bu üzerä 2 aydan sora bu dolayda var nicä hiç olmasın su. Erideki kuvetlär savaşȇrlar çözmää soruşu. Birkaç ayın içindä kuraktı, bu beterä erideki derelär hem göllär iisildilär. Nicä da yaşamak punktların çoyunda, burada da gidrologiya durumu kötü uura etişti, nışannadı kasabanın başı Viktor Petrioglu. VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasın primarı: “Kış zamanda da yoktu kaar, onuştan da kurudu, kimi erleri yayan geçmää var nicä. Şindiki vakıtta suylan zorluk büük yok, çünkü TİKA yaptıydı 4 kuyu, ama soruş var Valkaneş garasında”. Derelerin hem göllerin kurumasından kaarä, başka zorluk da…

Valkaneştä reabilitaţiya merkezinin örtüsü lääzım diiştirilsin

Valkaneş  kasabasının reabilitaţiya  merkezindä  lääzım yapılsın düzücülük işleri. Büük  yamurlarda binanın örtüsü  akȇr. Valkaneş  kasabasının  reabilitaţıya  merkezi  soţial  hem  psihologiya  yardımını  uşaklara verer. Şindiki zaman  13  uzman  hatır güder  20  uşak için.  2001-ci  yılda  merkez açıldı. 2010-cu  yılda  örtüyü  diiştirdilär. Ozmandan beeri  o  eskidi hem  akȇr. Valkaneş kasabasının reabilitaţiya merkezin  başı Janna Kelban haberledi, ani örtüyü hemen lääzım diiştirmää. «Yaamur yayarkana biz leennärlän gezeriz, ki  suyu  toplamaa. Büün biz yok nicä    içansını  yapalım, bu problema  çözülmeyincesinä», — nışannadı reabilitaţiya merkezin  başı. Valakneşin reabilitaţiya merkezi  primariyaya baalı. Primar  Viktor  Petrioglo  haberledi, ani  örtünün yapılması için erli  bücettä  para koyuldu. Bu  yılın…

Valkaneşin iki uşak başçasında neetlenerlär diiştirmää isıtmak sistemalarını

Valkaneş kasabasının  3-cü  hem  7-ci  uşak başçalarında  lääzım  isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Kotöllar odaları enilenmedilär 2003-cü  yıldan. Primariya koydu plana bu yaz onnarı düzmää hem isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Bu işlerä  1 million 200  bin ley harcanacȇk. Valkaneş kasabasının » Emişçik» uşak başçasında yısıtmak sistemasını  bütünnä  diiştirmää lääzım. Kotöllar odası burada tertiplendiydi 2003-cü  yılda. Ama kotöllar  hem bütün sistema eskidi. Yısıtmak  sistemasını  diiştirmää deyni lääzım olacȇk yakın bir million ley.»Emişçik» uşak başçasının başının Lüdmila Lämzinanın laflarına görä, trubalar gübürlän doldular. Kotöllar da hepbir sünerlär. «İslä, ani bu  kış  diildi  okadar suuk. Kışı atlattık kolay. Ama bekleeriz, nezaman  bizä  eski isıtmak  sistemasını  eniyä …

Krizis durumu Valkaneş kasabasında. neylän diil kayıl primar?

Valkaneş  kasabanın  primariyası  durguttu  kendi  işini  ceviz   ayın  15-dän -16 dan, nica  bunu  annatılaar kasabanın  primariyasında , üürendi  bizim  çikaarma gruppamız. Valkaneş  kasabanın   primarı  Viktor  Petrioglo   annatı , ani kasaba bücetın kararlarkana  nasaatçılar diiştşrdşlär birkaç statya , ne belli etti kendini  kimi soţial obyektlerin çalışmasında. O haberledi, ne  işlär  yapıldı    ki  hızlı  çözmää  bu  problemayı. VİKTOR  PETRİOGLO  Valkaneş  kasabaının   primarı : — «Biz  gönderdik  kasabanın   sovedına , nasıl   biz  göreriz  bu  problemayı,  da  nasıl  bu  problema   var  nasıl  çözülsün. Bizdä  bu  afta  vardı  bir  oturuş  kasaba  sovedinnan, onnar  bizim  dokumentlerimizi  baktılar,  ama  karar  vermedilär». Kasabanın   sovetnikleri  nışannadılar,  ani  problema  yok…

Valkaneştä «Comunitatea mea” programasının yardımınnan düzerlär yolların birini

Moldovada bitki  yılların süresindä  yollar  dayma düzülerlär. Kuvetlerin bakışına görä  para harcamakları  infrastrukturaya  kaliteli  yaşamak  için yapılȇr. Valkaneş  kasabasında yollar ii olsunnar  deyni, primariya katıldı  «Comunitatea mea» programasına, angısının yardımınnan  Kotovskiy  sokaa düzüler. Kotovskiy sokaa Valkaneş kasabasının merkezindä bulunȇr da iki  küçük rayonu baalȇr. Orada önemli soţial obyektleri bulunȇrlar: liţey, yasla, biblioteka, Kultura Evi. «Bizä  önemliydi  kasabanın merkez sokaanda yolu yapmaa. Sokak plitkaylan döşenecek. Hep ölä trotuar da yapılacȇk. Taa ileri primariya  kendi  kuvedinnän trotuarları  iki  taraftan da düzdüydü», — açıkladı Valkaneş  kasabasının  primarı Viktor  Petrioglu. 274  metra  yolun düzülmesinä  2 million leyä  yakın harcanacȇk. «Comunitatea  mea» programası  harçların taa…