Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar

Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar

Nicä üürendi “Ana Sözü” redakțiyası, Gagauziyanın Valkaneş kasabasının muzeyinin önündä neettä var koymaa bir pamätnik büük rus poetına Aleksandr PUŞKİNa hem Rusiyanın saklı polițiyası generalına İvan LİPRANDİya. Bu pamätnää konkursta ensemiş skulptor Vadim ŞİNİK.

Vadim ŞİNİK bildirdi, ani bronzadan yapılacek bu pamätniin paası 25000 amerika doları. Onun 25% verecek Rusiyanın “Rossotrudniçestvo” kuruluşu. Kalan parayı erindä lääzım olacêk bulmaa. Düşünüler bu pamätnii Rusiyanın Tula kasabasının demir industriyası zavodunda dökmää.

1821-ci yılda büük rus poetı Aleksandr PUŞKİN hem ozamannar Rusiyanın saklı polițiyası polkovnii İvan LİPRANDİ, Bolgrada hem İzmaila gidärkenä, geçelemişlär “țınutul Grceni”dä (“Greçenı konak evi”). Şindi bu er Valkaneş kasabasının kenarı sayılêr.

Not. Bitki aaraştırmalara görä büük rus poetı Aleksandr PUŞKİN (06.06.1799 – 10.02.1837), Basarabiyada bulunduu zaman, literaturadan hem aaraştırmak çalışmalardan kaarä, Rusiyanın saklı polițiyasında izmettä burulnarmış.
Источник anasozu.com
935

İlgili statyalar

Valkaneştä Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayını eşilletilär

Valkaneşttä geçti eşilletmäk akţiyası. Ona katıldılar kasabanın liţey hem gimnaziyanın üürenicileri. Toplanıp onnar fidan hem gümä koydular Büük vatan çengindä ölmüş askerleri anmak taşının dolayında. Bu yılın büük ayında Valkaneş dolayın “Rus cümmnesi” kurumu danıştı iniţiativaylan katılmaa  ”Anmak için fidan başçası”  adlan. Onun nieti dikmää 27  million fidan, ki anmaa Büük cenktä hepsi ölmüş insannarı. “Rus cümnesi” krumun başı Vadim Şinik annattı, ani  anmak taşının  dolayında tertiplemäk işleri — diil bir olay Enseyiş gününä karşı. Anmaa deyni Büük cengin  pay alannarını üürenicilär koydular memorialın dolayında fidannarı hem gümeleri. Eşilletmäk akţiyasına katıldı Valkaneş kasabasının primariyası da. Primar Viktor Petrioglu nışannadı, ani…

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 30-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “ŞAŞILACEK İŞ: Ukraynada gagauzları erli insan erinä saymêêrlar”, “Uşaklarımıza hem halkımıza TİKAdan kalıcı yardımnar”, “Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı”, “GHTya kandidatlara yol açık, ama ilktän imzalar toplanacek”, “Prezident Maya SANDU Gagauziya primarlar Asoțiațiyasınnan buluştu”, “Diş arası kurtlama, lafları zorlan öttürmä hem terbeyleri enidän elä kavramaa savaşmak”, “Neden FETÖ’yle kararlılıkla mücadele etmeliyiz?”, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”, “Türkiyenin 251 şehiti için Moldova veterannarına 251 kutu iyecek yardımı verildi”, “Valkaneştä Aleksandr PUŞKİNa hem İvan LİPRANDİya pamätnik koyaceklar”, “Konyada 13-cü “Bin…

Valkaneştä su proektini temsil ettilär. İşlär nezaman başlayacek?

gagauzia.md Türkiyedan uzmannar Valkaneş kasabasında su sistemasının enilenmesinnän baalı proekt dokumentlerinin hazırlamasını başardılar. Proekt baktırȇr kasabadanın hepsi yaşayannarın evlerinä islää suyun çekilmesini. Geçennerdä proektı hazırlamış uzmannarın hem TİKA agentstvosunun toplantısında Valkaneştä tanıttılar rpoekti kasabanın önderciliinä. Valkaneş kasabasının su sisteması yapıldıydı taa 60-nci yıllarda. Büünkü günä kadar o çok eskidi, da bu beterä bir aftada birkaç sıra trubalar patlȇrlar, ne getirder büük zararlara, nışannadı «Аpȇ — Кanal Valkaneş»  kurumun başı İvan Kreţu. “Taa 60-nci yıllardan o trubalar, şansora yok nereyi işlesinnär, yaptılar kendi işini, da lääzım onnarı diiştirmää. Çok umudumuz var kardaşlarımızda Türkiyedän, ani etişecek o proekt bizä, insannar şansora 20…

Gagauz Konstantin BARGAN patriarhın arhidiakonu oldu

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä Moskvanın Kurtarıcı Hristozun Kafedral Sobor Klisesindä Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİL üüseltti ptriarhın arhidiakonu sanına onun yanında işleyän popazı Ay-Boba Konstantin BARGANı. Rusiya Klise kanonnarına görä patriarhın arhidiakonu – Patriahın yanında izmet edän arhidiakon sayılêr hem bu san veriler sadecä Patriarhın kendi emirinnän veriler o arhidiakona, angısının Klisenin önündä büük izmetleri var yada kendisinin Patriarhın önündä çok yıllar lekesiz izmetleri için. Patriarhın arhidiakonu sanı siirek veriler. Bitki kerä bölä bir iş oldu taman 100 yıl geeri 1921-ci yılda. Hem, Rusiya Patriarhlıı kurulduu gündän beeri, bu patriarlıın istoriyasında sadeecä sekiz patriarhın arhidiakonu oldu, sekizncisi da –…

Valkaneştä reabilitaţiya merkezinin örtüsü lääzım diiştirilsin

Valkaneş  kasabasının reabilitaţiya  merkezindä  lääzım yapılsın düzücülük işleri. Büük  yamurlarda binanın örtüsü  akȇr. Valkaneş  kasabasının  reabilitaţıya  merkezi  soţial  hem  psihologiya  yardımını  uşaklara verer. Şindiki zaman  13  uzman  hatır güder  20  uşak için.  2001-ci  yılda  merkez açıldı. 2010-cu  yılda  örtüyü  diiştirdilär. Ozmandan beeri  o  eskidi hem  akȇr. Valkaneş kasabasının reabilitaţiya merkezin  başı Janna Kelban haberledi, ani örtüyü hemen lääzım diiştirmää. «Yaamur yayarkana biz leennärlän gezeriz, ki  suyu  toplamaa. Büün biz yok nicä    içansını  yapalım, bu problema  çözülmeyincesinä», — nışannadı reabilitaţiya merkezin  başı. Valakneşin reabilitaţiya merkezi  primariyaya baalı. Primar  Viktor  Petrioglo  haberledi, ani  örtünün yapılması için erli  bücettä  para koyuldu. Bu  yılın…