Valkaneşin iki uşak başçasında neetlenerlär diiştirmää isıtmak sistemalarını

Valkaneş kasabasının  3-cü  hem  7-ci  uşak başçalarında  lääzım  isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Kotöllar odaları enilenmedilär 2003-cü  yıldan. Primariya koydu plana bu yaz onnarı düzmää hem isıtmak  sistemalarını  diiştirmää. Bu işlerä  1 million 200  bin ley harcanacȇk.

Valkaneş kasabasının » Emişçik» uşak başçasında yısıtmak sistemasını  bütünnä  diiştirmää lääzım. Kotöllar odası burada tertiplendiydi 2003-cü  yılda. Ama kotöllar  hem bütün sistema eskidi. Yısıtmak  sistemasını  diiştirmää deyni lääzım olacȇk yakın bir million ley.»Emişçik» uşak başçasının başının Lüdmila Lämzinanın laflarına görä, trubalar gübürlän doldular. Kotöllar da hepbir sünerlär.

«İslä, ani bu  kış  diildi  okadar suuk. Kışı atlattık kolay. Ama bekleeriz, nezaman  bizä  eski isıtmak  sistemasını  eniyä  diiştireceklär» – söledi kurumun başı.

Valkaneş kasabasının 2022-ci yıla bücetindä 23 million ley yaslalara brakılı. Bu finansların bir payı kazanç paralara gidecek hem harçlara. Kalanı da harcanacȇk infrastrukturayı eniletmää deyni. Valkaneşin primarı  Viktor  Petrioglu haberledi, ani  isıtmak sistemasınnan problemalar var  diil sade 7-ci  yaslada, ama 3-cü  uşak başçasında da.

«3-cü  uşak başçasında da  var  bölä  problema. Orada  200 bin leyä yakın harcanacȇk eni  yısıtmak  sistemasının koyulmasına. Verdik  dokumentleri kasaba nasaatına. Umutlanȇrız, ani  onnar kayıllıını onnara vereceklär. Ondan sora kısa zamanda işlemää başlayacez», — açıkladı primar.

Şindiki zaman Valkaneş kasabasının «Emişçik» uşak başçasında 175 uşak terbiediler.
Источник grt.md
249

İlgili statyalar

Uşak başçalarında uşakların doyurması için harçlar büüdü

Kaliteli  imäk  en  önemli  faktor, angısı  belli eder uşakların saalıını. Üürenmäk proţesinä bütün  ȇnȇrgiyayı Valkaneş  kasabasının  «Emişçik» uşak başçasının terbiedilenneri harcȇȇrlar, ama  besli  hem  faydalı  imeklär verer  saalık hem havez bütün günä.  2022-ci  yılda  kabledildi  karar, ki zeedeltmää  harçları  bir  uşaa doyurmaa deyni, paaların üüselmesinin beterinä. İmäk mallarına paalar hergün üüselerlär. Üüretim  kurumnarında  uşakları  doyurmaa deyni  lääzım oldu  taa zeedä  para. Şindi  2-3  yaşında  bir uşaa doyurmaa deyni  lääzım  21 ley  50  bani,  taa büük  uşaklara 25 ley,50  bani. Ama paaların üüselmesinnän  menü  pek  diişmedi. «Savaşȇrız menüdä  olsun taa zeedä  zarzavat  hem  meyva. Elbet ki, yaanı da, balık ta var.…

Valkaneştä reabilitaţiya merkezinin örtüsü lääzım diiştirilsin

Valkaneş  kasabasının reabilitaţiya  merkezindä  lääzım yapılsın düzücülük işleri. Büük  yamurlarda binanın örtüsü  akȇr. Valkaneş  kasabasının  reabilitaţıya  merkezi  soţial  hem  psihologiya  yardımını  uşaklara verer. Şindiki zaman  13  uzman  hatır güder  20  uşak için.  2001-ci  yılda  merkez açıldı. 2010-cu  yılda  örtüyü  diiştirdilär. Ozmandan beeri  o  eskidi hem  akȇr. Valkaneş kasabasının reabilitaţiya merkezin  başı Janna Kelban haberledi, ani örtüyü hemen lääzım diiştirmää. «Yaamur yayarkana biz leennärlän gezeriz, ki  suyu  toplamaa. Büün biz yok nicä    içansını  yapalım, bu problema  çözülmeyincesinä», — nışannadı reabilitaţiya merkezin  başı. Valakneşin reabilitaţiya merkezi  primariyaya baalı. Primar  Viktor  Petrioglo  haberledi, ani  örtünün yapılması için erli  bücettä  para koyuldu. Bu  yılın…

Kazayak küüyünün üüretim kurumnarında diiştirildi isıtmak sisteması hem binanın örtüsü

Kazayakta giriştiriler önemli soţial proektlar. İlk uşak başçasında diiştirildi isıtmak  sisteması hem koyuldu bio mallarınnan yanan isıtıcı, gimnaziyada  diiştirildi örtü. Gagauziya başkanı İrina Vlah dolaşarkana Kazayak küüyünü üürendi, ne uurda yapıldı proektlar. Kazayak uşak başçasının başı Tatyana Varban nışannadı, ani proektı pek beklärdilär, çünkü uşaklar lääzım kabletsin bilgileri ii koşullarda. 2022 yılda Kazayak küüyünä Gagauziyanın bücetindän verildi 700 bin leyä yakın para. Küüyün sovet azaları belli ettilär o paraları küüyün ilk uşak başçası için  ki geçirmää onda isıtmak sistemasını. Bundan kaare Kazayaan primariyası geçirer düzmäk işleri küüyün gimnaziyasında, iş yapılȇr «Evropalı küü» proektın yardımınnan. İvan Momat nışannadı, ani gimnaziyanın örtüsü…

Komrattakı 9-cu uşak başçası kabledecek 9 mln ley “Evropalı küü” programasından

Duvarları yısıtmak materiallarınnan sarması, örtünün kimi erlerdä diiştirmesi. Bölä işlär lääzım yapılsın “Evropalı küü” milli programasına görä  Komrat kasabasının 9-cu yaslasında. Taa derindän annadȇr Natalya Andrieş. Proektin yapılmasını  9 – cu uşak başçasında baktılar erineki kuvetlär buluşmakta Moldova parlamentin  üüretim, aaraştırmak hem sport işlerindä herzamankı komisiyasının temsilcilerinnän. Onun başı Liliana Nikolaesku – Onofrey nışannadı, ani onnara pek önemliydi görmää eri, neredä “Evropalı küü” proekt giriştirilecek. LİLİANA NİKOLAESKU – ONOFREY, Parlamenttä üüretim, aaraştırmak hem sport işlerindä komisiyasının başı: «Bizä pek önemliydi kollegalarlan parlamenttän tanışmaa primariyanın temsilcilerinnän, görmüü obyektı neredä yapılacek düzmäk işleri. Bu dokuzuncu  uşak başçası. Da biz sevinecez erlem bu…

Valkaneş “Kolosok” uşak başçası kutladı 50 yıldönümü

50 yıl tammannandı nicä açıldı Valkaneş  kasabasının “Kolosok”uşak başçası. Bu önemli datayı kutlamaa deyni hazırlandı yortulu oluş. “Kolosok” uşak başçası bu yılların içindä terbietti  çok becerikli kasabanın yaşayannarını. Valkaneş uşak başçasının 50 –ci yıl dönümünä  kollektiv hem  uşaklar  hazırladılar  meraklı programmayı, angısında  çaldılar  türkü, milli oyunnarını gösterdilär hem üç dildä şiir okudular. GALİNA KARAMAN, uşak başçasının menedjeri: “Uzak 1970 yılın avgusun 12 — dä Valkaneş kasabasında Jukovskiy sokaanda açıldı “Kolosok” uşak başçası. Onun ilk başıydı Liliya Tkaçöva. Geçti 50 yıl, uşak başçası da çalışȇr.  Uşakların sesleri öter her gün, ii kollektiv”.  Valkaneş  kasabasının primarı  Viktor Petrioglu  kutladı  hepsini  uşak başçasının…