Valkaneş “Kolosok” uşak başçası kutladı 50 yıldönümü

50 yıl tammannandı nicä açıldı Valkaneş  kasabasının “Kolosok”uşak başçası. Bu önemli datayı kutlamaa deyni hazırlandı yortulu oluş. “Kolosok” uşak başçası bu yılların içindä terbietti  çok becerikli kasabanın yaşayannarını.

Valkaneş uşak başçasının 50 –ci yıl dönümünä  kollektiv hem  uşaklar  hazırladılar  meraklı programmayı, angısında  çaldılar  türkü, milli oyunnarını gösterdilär hem üç dildä şiir okudular.

GALİNA KARAMAN, uşak başçasının menedjeri: “Uzak 1970 yılın avgusun 12 — dä Valkaneş kasabasında Jukovskiy sokaanda açıldı “Kolosok” uşak başçası. Onun ilk başıydı Liliya Tkaçöva. Geçti 50 yıl, uşak başçası da çalışȇr.  Uşakların sesleri öter her gün, ii kollektiv”. 

Valkaneş  kasabasının primarı  Viktor Petrioglu  kutladı  hepsini  uşak başçasının yortusunnan.  O urguladı, ani 1970 – ci yıllarda kendisi dä  gezärdi bu üürenmäk kurumuna, bundan sora onun uşakları da.

VİKTOR PETRİOGLU, Valkaneş kasabasının primarı: “1975 yılda beni getidilär bu uşak başçasına da şindi her gün  sabaylen bän geçerim onun yanından. Ölä oldu, ani bän yaşȇȇrım onun yanında, da görerim nicä sizin  işiniz ilerleer. Ver Allahım  bizä  usluluk  da sadece bölä biz var nicä  koruyalım  üürenmäk kurumnarımızı.  Hem isteerim uşakların sayısı zeedelensin, ki  yaslalar boş kalmasınnar, da orada olsun çok uşak.”

Avtonomiyanın başı  İrina Vlah  kutladı  uşak başçasının  kollektivini 50-ci  yıldönümünnän hem urguladı, ani Gagauziyada uşakların sayısı en üüsek,  bakarak Moldovanın başka dolaylarına. Genç olannar — bu cümnenin ilerlemesi,  onnar Gagauziyanın  gelecää. Biz lääzım koruyalım bu energiyayı da tutalım gençleri  bizim regionda, nışannadı  başkan.

İRİNA VLAH, Gagauziya  Başkanı: “Her birimizä  pek önemli, nesoy  becermeklär kablederlär  bizim uşaklarımız. Nesoy onnarı terbi ederlär, hepsi bunnarı uşaklar kablederlär uşak başçalarında. Hepsi uşak başçaların, okulların uzmannarı çalışȇrlar ki  gençlär  gitmesinnär  devlettän, ki bizdä duusun uşaklar, kurulsun aylelär. Da bizä deyni Gagauziyanın kuvetlerinä   önemli, ki koşullar, angılarında bulunȇrlar bizim uşaklarımız, olsunnar ii hem kaliteli.”

Uşak başçasına gezer 100 uşak.  Urgulayacez, ani bu üürenmäk kurumu barabar başkalarınnan kullanȇr üç dildä terbietmäk programmalarını.
Источник grt.md
329

İlgili statyalar

Komrattakı 8-ci uşak başçası 50-ci yıldönümünü kutladı

Kendi yarım asirlik yübileyini nışannadı Komrat  kasabasının 8-ci uşak başçası.  Yortunun musaafirleri oldular Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, Türkiya  devletin konsulu Komratta Hasan Akdoan, primariyanın temsilcileri hem üüretim bakannıın uzmannarı. Musaafirlerä deyni hazırladılar yortulu programmayı uşak başçasının  terbiedicileri terbiedilennerinnän. 8-ci uşak başçasının 50 yıldönümünä üürenmäk kurumun  terbiedilenneri  hazırladılar  yortulu programmayı üç dildä, musaafirlerä deyni çaldılar türkü, oynadılar halk oyunnarını, çaldılar evelki kauş instrumentlerindä. Bu yılların içindä uşak başçası kolverdi 200 uşaktan zeedä.  Kollektiv savaşȇr gitmää eni informaţiya tehnologiyalarınnan hem üürenmäk  programmalarınnan bir adımda, nışannadı  kurumun başı Mariya Kıssa. Üürenmäk kurumunda  giriştiriler üç dildä üürenmäk.  Kollektiv genç hem profesional, urguladı  kurumun başı…

Suleyman Demirel adına gimnaziya – uşak başçası Komratta kutladı 5-ci yıldönümü

Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü. Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener. “Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar. «Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o. Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk…

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Uşak başçasına- 55 yıl

Kendi sıradakı 55 yıl dönümünü  naşannadı Komrattakı 4-cü uşak başçası. Bu yılların içindä o kolverdi diil bir evlat boyunu, angıları büün getirerlär uşak başçasına kendi uşaklarını. Çoyu terbiedicilärda tutȇrlar aklılarında kendi ilk başarannarını. Kutlamaa  uşak başçasının kollektivını  geldilär Bakannık komitetin  temsilcileri hem kasabanın başları. İlerleder temayı süjet. Источник grt.md

Uşaklar üç dildä lafederlär

Gagauziyanın uşak başlarında 2021-2022 üüretmäk yılında yapılan işlerin çıkışları açıklandılar. Erkenki üüretmäk kurumnarın üüredicilerinä adalı konferenţiyasında özel dikkatlık gagauz dilinin genişletmesinä hem kullanmasına uşak başçalarında veriler. Ana dilinin kullanması için kimi yaslalar para baaşışlarını kablettilär. «Büüderiz, çalıştırȇrız hem üürederiz oynayarak kısmetli bir uşak» — bölä devizlan konferenţiya geçti, o adandı avtonomiyanın uşak başçaların geçän yılında yapaılı işlerin çıkışlarına. Hodulluu kolegaları için, üüredicilär hem uşak başçaların terbiedenneri için belli eder Üüretim Bakanı Natalya Kristeva. Önderci açıkladı problemaları hem başarları uşak başçalarında. NATALYA KRİSTEVA Üüretim bakanı  :-«Biz var neylän hodullanalım, çünkü hepsi uşakları yaslalara kapladık». Regionda beş uşak başçası düzüldü, eni bölüklär…