Valkaneş Doljnenko adına liţeyi kabletti uşakları Ukrainadan

Hergün  avtonomiyaya Ukrainadan  uşaklar  kendi  aylelerinnän gelerlär, kimi onnarın  arasından kendi  başına sınırı  geçerlär. Gözletmelerä  görä, onardan taa çoyu okullarda üürenerlär. Birkaç gün geeri onnar kendi Vatanında şkolaya gezärdilär, ama bir kıpımda hepsi diişildi, onnar zorlan  kendi  duuma erini braktılar. Gagauziyanın üüretim  kurumnarı vererlär kolaylıı bu uşaklara ilerletmää üürenmeyi. Valkaneş  kasabasının A.Doljnenko  adına  liţeyi  kabletti 9 uşaa. Onnar gelerlär okula sesleyici olarak. Nota onnara koymȇȇrlar. Uşaklar ana üüretim kurumnarın onlayn derslerini da var nicä seslesinnär.

Ukrainda cenktän kaçan insannarın uşaklarını kablettilär Valkaneş kasabasında Aksenty Doljnenko adına liţeyinä. Onnar tez üüretim proţesinä katıldılar.

Korkunçlu durumun beterinä Odessa kasabasında Aleksey hem onun kardaşı Georgiy geldilär Gagauziyaya. Kardaşlar Valkaneştä yaşȇȇrlar kendi dostlarında Avtonomiyaya onnar geldilär ikisi, anası hem bobası kaldılar Ukrayınada. Kasabanın üüretim kurumuna taa geldiynän Aleksey danışmayı yolladı, ki küçük kardaşı kaçırmasın okul zamanını.

“O beendi liţeyi. Kardaşım savaşȇr bu programayı üürenmää hem sınaşmaa eni üüredicilerä. Kısa vakıtta dost ta kendisinä buldu. Biraz zor dillärlän, ama ona yardım ederlär. Bän dä savaşȇrım üürenmää dili, ki gelecektä işä girmää deyni», — annattı Aleksey.

Gagauziyanın üüretim kurumnarün üürenicileri hem üüredicilär sıcak kablettilär Ukrainadan kaçan insannarın uşaklarını, nışannadı Valkaneş  kasabasının A.Doljnenko adına liţeyin başı Larisa Bozbey.

«Bizim liţeydän uşaklarlan lafettik, ki kursunnar Ukrayınanın uşaklarına deyni ugun atmosferayı. Onnarın aklılarına getirmesinnär çirkin oluşları , angılarını  onnar geçirdilär. İlk kıpımdan taa islää katıldılar üürenicilerin arasına, üüretim proţesinä. Şansora, iki afta geçti, nicä  onnar  üürenerlär  bizdä. Artık buldular kendilerinä dost  diil sade kendi  klasın aarasında, ama  başkalarından da . Bölä  baalantılar  açȇrlar  uşakları ,onnar kendilerini  serbest duyȇrlar», — annatı liţeyin başı.

Ama bir taraftan liţeyin öndercilii bir sıra problemaylan karşı geldi, üüretim proţesini hazırlayarkana Ukrayınadan uşaklara  deyni. Onnarı pay ettilär klaslara yaşa görä, ama esaba alınmadı onnarın Ukrayınada üüretim programası. Şindiki zaman üürenicilär diil üürenici ama sesliyici olarak okula gelerlär. Bununnan birerdä bu uşaklar kendi  üüretim kurumuna online baalanȇrlar.

«Ukrayınadan uşklara üüredicilerimiz onnara yardım ederlär ev işlerini hazırlamaa. Bir dä üüredici geeri çevirmedi uşakları, kimä lääzım oldu yardım ettilär», — söledi Larisa Bozbey.

Bundan kaarä liţeyin başı  Larisa Bozbey nışannadı, ani üüretim  kurumunda psihologlar çalışȇrlar, onnar var nicä  professional  uurunda  yardım versinnär Ukrayından  gelän uşaklara.
Источник grt.md
266

İlgili statyalar

Video: Gagauziyanın okulların diil hepsindä verildi sıcak

Avtonomiyanın  uşak başçalarına sıcak şansora verildi, ama liţeylär  hem  gimnaziyalar taa diil hepsi isıdılȇrlar. Onnardan sade 8-zi isıtmak sistemalarını çalıştırdılar, 38 -dä — diil. Normalara görä, klaslarda temperatura olmaz düşsün 18-20 gradustan aşaa. Komratta  şindiki  zaman Nikolay  Tretyakov   adına  liţeyi   canavar ayın  11-dän  isıdılȇr. Başka  üüretim  kurumnarında  katölları  alatlamȇȇrlar  çalıştırmaa, haberledi  Komrat isıtma sistemaları kurumun başı  Vadim Barbanägrȇ. «Kalan  liţeylär istämedilär  taa sıcak verelim. Kurumnarın başları söledilär, ani  onnarda sıcak,  da uşaklar  kısa  ennän  gezerlär. Ama  bän  bilerim, ani  onnarın üüretim kurumnarında  diil okadar  sıcak ,nekadar  onnar  söleerlär», — söledi o. Vadim Barbanägrȇ sayȇr, ani  üüretim kurumnarı  butakım  savaşȇrlar ekonomiya yapmaa. Biz danıştık D.Karaçoban  adına liţeyin  çorbacılık uurunda…

Gagauziyanın 8 okulu üürenicilär için notebook-ları kablettilär

Avtonomiyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook kablettilär proektin çerçevesindä, angısını giriştirer Moldovada YMCA kurumu (Young Men’s Christian Association) barabar halklararası kompyüter yapan kompaniyasınnan. Moldovada YMCA kurumu (Genç insannar hristian asoţiaţiyası) barabar halklararası kompyüterlerı yapan  kurumunnan eni  proektä görä çalışmaa başladılar. Ona görä 5 bindän zeedä eni zamandaş kompyüterları Moldovanın  üüretim kurumnarına vereceklär. «Mutluyuz, ani  yakıştı  eni tehnikayı Gagauziyanın 8 üüretim kurumuna pay etmää. 160 notebook-tan zeedä  üüredicilär  kabledeceklär. Onnarın bütün paası  5 million leydän zeedä kurȇr», — açıkladı Dmitriy Roybu, Moldovada YMCA kurumun prezidenti. Gagauziyanın 8 üüretim kurumu 20 notebook  kablettilär informatika kabinetlerinä. » Bu  kompyüterlar  bizim uşaklar için. Onnar…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Valkaneştä «Zabota» merkezi Ukrainadan insannara bir vakıda ev oldu

Ukrayinada korkunçlu durumun beterinä Valkaneş kasabasında açıldı «Zabota» merkezi, neredä kablederlär cengtän kaçan insannarı. Nicä çalışȇr merkez şindiki zaman, üürendi  bizim korrespondent.  Valkaneş  kasabasında  «Zabota» merkezindä  şindiki  zaman Ukrayinadan gelmä 16 insan var. Ama gün-gündän onnarın sayısı zeedelener. Yüliyä Odessadan aylesinnän Gagauziyaya Palankayı  geçip  geldilär. 3  kilometradan  zeedä  yayan iki uşaklan elindä geldilär.  Etiştiynän sınıra ansızdan üürendilär bu merkez için.  «Beendik  bu  merkezi. Bizi  ii karşıladılar. İslä  doyurȇrlar. Kaçan  statusunu  kabletmää istämeeriz. Umutlanȇrız,ani  tezdä  çirkin  işlär  bitecek, dä evä  geeri  dönecez», — paylaştı Yuliya.  Yana Kiriçenko  Nikolayȇv  kasabasından kaçan. Umudu  kaybetmeer,ani  nezaman sa  evä  dönecek, ama şindi  aylesinnän «Zabota» merkezindä …

Bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın okulları hem yaslaları kablettilär eni tehnikayı

Bulgar üüredicilerin asoţiaţıyası taradı proekti, angısına görä bulgar dilini üüredän Gagauziyanın hem Tarakliya dolayın üüretim kurumnarı kablettilär eni tehnikayı. Bulgariyanın dış işleri bakannıı verdi 13  bin  595  evro ki bu okullar için satın alınsın  21  notebook.  Gagauziyanın üüretim kurumnarı artık 10 parça kablettilär. Komrattakı N. Tretyakov  adına  liţeyi  başladı  eni  tehnikayı kendi  işindä  kullanmaa. Zamandaş  üüretim  sistemasına  görä  herbir  üüredici  ister — istemäz  kendi  işindä  modern avadannıkları lääzım kullansın. Eni notebook  ilinnedecek üüredicinin işini  hem  meraklandıracȇk uşakları keyflän üürenmää  bulgar  dilini, sayȇr  N. Tretyakov adına liţeyin başı Polina Pıntä. «Büün biz annȇȇrız, ani  lääzım  bu günä görä zamandaş dersleri hazırlayalım. Esap aldık, ani…