Üürenicilär Gagauziyanın kuvetlerindän yardım kabledeceklär

Avtonomiyanın üürenicileri bir  keret binär  ley  yardım kabledeceklär. Kanon ,angısını Gagauziya halk topluşu  kabletti ,başladı  işlemää.Gagauziyanın üüretim bakannıın başı  Natalya  Kristeva annattı,nicä  aylelär  yakışacȇk  kabletsinnär  yardımı.

Aylelär, analar-bobalar kimin uşakları 12 -ci  klaslarda  üürenerlär,lääzım olacȇk  danşsınnar  üüretim kurumnarın  öndercilerinä, ki 1  bin ley  kabletmää  deyni.

NATALYA KRİSTEVA Gagauziyanın üüretim bakannıın başı: -«Okulların  direktorları  yazacȇklar  listeleri kimä  düşer  bin ley.Sora listeleri bizä  yollayacȇklar, biz onnarı yollandıracez  finans bakannıına. Onnar paraları  okullara geçireceklär. Da te  ozaman  ana- bobalar  yardımı  kabledeceklär».

Var  dört  kategoriya aylä ,angıları  500 ley  kabledeceklär.Çok uşaklı aylelär,neredä  3 hem da taa zeedä uşak . Aylelär,angılarında sade  bir ana yada boba. Aylelär,neredä  terbiediler ufka kolaylıklarlan uşaklar. Dördüncü  kategoriya aylelär-neredä  uşaklar  anasız hem bobasız.

NATALYA KRİSTEVA Gagauziyanın üüretim bakannıın başı: — «Te bu  aylelär  danışmaktan kaarä  lääzım aylä statusunu da  bildirtsinnär. Olacȇk kanonda maasuz  pukt  hem  kurulacȇk  mehanizm,angısına göörä  te  bu  aylelär  kabledeceklär  taa 500 ley yardım».

34  uşak  Karbaliyadan ,angıları  Tarakliya dolayında  üürenerlär hep ölä  para yardımını  kabledeceklär.  Danışmakların sayısına  göörä  Gagauziyanın bücetindän primariyaya yollayacȇklar paraları,haberleer  Gagauziyanın üüretim bakannıın başı  Natalya Kristeva. Aylelär  lääzım etiştirsinnän oktäbrinin 1-dän danışmalarını  vermää. Sora on günün sırasında finans bakannıı üüretim kurumnara yollayacȇk.

Previy: Facebook Ирина Влах. Официальная страница
Источник grt.md
236

İlgili statyalar

Nezaman Gagauziyanın üürenicileri para yardımını kabledeceklär?

Ki kabletmää  deyni para yardımını,  Gagauziyanın üürenicilerin anası,bobası canavar  ayın 1-dän lääzımdı  danışmayı getirsinnär.Şinki zaman  Üüretim  bakannıı Bakannıık komitetinä  yolladı  listeyi  danışmaların sayısınnan. Onnar  lääzım  onu  baksınnar  hem  bulsunnar  avtonomiyanın bücetindän para ödemää deyni  uşaklara. Bu  yılın  ceviz  ayında  Gagauziya Halk  topluşu deputatları kablettilär  kanon , ki  avtonomiyanın  üürenicileri  bir  sıra üüretim yılın  çeketmesindä  para yardımını  kabletsinnär. Soţıal  ödemeklerin  sayısı  1 bin ley  kurer.  Fukarä hem  çok uşaklı  aylelär bir  uşak  için 1,5 bin ley  var  nicä  kabletsinnär. Parayı  kabletmää  deyni ana-bobalar  lääzım  üüretim kurumnarına danışmalarını  götürsünnär.Onnarı  canavar  ayın 1-dän kabledärdilär.Kuvetlär  adadılar  canavar  ayın 10-dan  posobiyaları  vermää. TATYANA İKİZLİ Gagauziya…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…

Video: GAGAUZİYANIN STUDENTLERİN ÜÜRENMESİ İÇİN GRANT PROGRAMASI GENİŞLENER

2018 — ci yıldan beeri Gagauziyada işleer studentlerä grant vermäk programası, angısına görä avtonomiyanın gençleri Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenerlär. Bu yıldan beeri programa genişlendi. Bu yıl Gagauziyanın studentlerin üürenmesi için programasının grant sayısı zeedelendi. Bu yıldan beeri üüremnäk için para yardımını var nicä kabletsinnär diil sade Moldovanın Tehnik Universitetindä üürenän studentlär, ama başka universitetlerin studentleri dä. NATALYÄ  KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «Eer avtonomiyanın liţeyini başaran üürenici ayırarsaydı o zanaatı, angısı pek lääzım bizä, angı universitettä dä o üürenmesä, o yakışȇr bu yardımı kabletsin.  Herbir uşak bizä var nicä danışsın da biz ona yardımcı olacȇz. Yardımın sayısı yllık kontrakt paasını kapȇȇr».…

Gagauziyada ilk klaslara uşakları kablederlär

Gagauziyada uşakları ilk klaslara kablederlär. Angı kurallara görä bu proţes geçiriler, annattı avtonomiyanın üüretim bakanı Natalya Kristeva. Her yıl üüretim planına görä ilk klaslara uşakların kabledilmesi iki etapta geçiriler. İlk etap, Natalya Kristevanın laflarına görä, Kirez ayın 14-dä başarlandı. Bakarak buna şindän sora var nasıl esaplamaa kaç ilk klas Gagauziyada ceviz ayın birindä açılacek. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın üüretim bakanı: «İlk etapın çıkışlarına görä bizdä 68 klas kuruldu. Bu yakın 1400 ilk klaslarda üürenici, ama bu sayı taa üselecek neçin ki anaların-bobaların çoyu üüretim kurumnarına üüretmäk yılına kaarşı gelerlär. Bu üzerä Harman ayın ortasında uşakların sayısı taa çok olacek». Bakmayarak buna,…

Hazır mı üürenmäk yılına Gagauziyanın okulları – açıkldı üüretim bakanı

Gagauziyanın okulları eni yıla hazırlanȇrlar. Nesoy işlär bununnan baalı kurumnarda geçiriler, avtonomiyanın üüretim bakanı Nataliya Kristeva «Dialog v studii» programasında GRT kanalında açıkladı. Gagauziya  üüretim bakannıın  uzmannarı herbir üürenmäk kurumuna giderlär dä kontrol ederlär, nesoy onnar eni üürenmäk yılına hazır, haberledi üüretim bakanı Natalya Kristeva. NATALYA KRİSTEVA Gagauziya üüretim bakanı: «Mai hepsi üürenmäk kurumnarı hazır uşakları kabletsinnär. Elbetki, ani kapital düzmäk işlerini onnarda yapmaa deyni büük kolaylıklarımız yoktu. Hererdä sade gözelletmäk işleri geçirildi. Tertiplendi odalar, boyandı hem kireçlendi». Ki geçirmää üürenmäk kurumnarında kapital düzmäk işlerini  lääzım regional hem Moldovanın merkez kuvetleri birleşsinär, maasuz programaları kabletsinnär hem giriştirsinnär, sayȇr üüretim bakanı.…