Uşakları kaliteli doyurmaa çalişerlar
Источник grt.md

İlgili statyalar

Uşak başçalarında uşakların doyurması için harçlar büüdü

Kaliteli  imäk  en  önemli  faktor, angısı  belli eder uşakların saalıını. Üürenmäk proţesinä bütün  ȇnȇrgiyayı Valkaneş  kasabasının  «Emişçik» uşak başçasının terbiedilenneri harcȇȇrlar, ama  besli  hem  faydalı  imeklär verer  saalık hem havez bütün günä.  2022-ci  yılda  kabledildi  karar, ki zeedeltmää  harçları  bir  uşaa doyurmaa deyni, paaların üüselmesinin beterinä. İmäk mallarına paalar hergün üüselerlär. Üüretim  kurumnarında  uşakları  doyurmaa deyni  lääzım oldu  taa zeedä  para. Şindi  2-3  yaşında  bir uşaa doyurmaa deyni  lääzım  21 ley  50  bani,  taa büük  uşaklara 25 ley,50  bani. Ama paaların üüselmesinnän  menü  pek  diişmedi. «Savaşȇrız menüdä  olsun taa zeedä  zarzavat  hem  meyva. Elbet ki, yaanı da, balık ta var.…

Kaliteli üüretmäk unuversitetlerdä ön planda

«Kaliteli üüretmäk unuversitettä» lekţiyasını KDU-dä TR Ankara kasabasından professor Muhsin Kar geçirdi. Komradın, Taraklının hem Kahulun universitetlerin öndercilerinä hem üüredicilerinä, üüsek kurumnarında kaliteli üüretmenin çıkışlarını  açıkladı.  «Kaliteli üüretmäk üüsek kurumnarda» buydur lekţiyanın teması, angısını geçirdi Türkiya devletin Ankara universitetin profesoru Moldovanın üülen tarafın universitetlerin rektorlarına, dekannarına hem üüredicilerinä deyni. Kaliteli üüretmenin sorumnuunu büünkü gündä belli etti KDU-in filologiya doktoru Sofiya Sulak. SOFİYA SULAK  KDU-in filologiya bilgilerindä doktor  : — «Bizä deyni önemli kaliteli üüretmäk bilgileri, haliz pandemiyadan sora, hazırlamaa studentlerimizi yaşamanın var olan durumuna, nicä bulsunnar kendilerinä iş hem sorumnu olsunnar Moldovanın iş panayşrşnda». Ankara kasabasının universitet profesoru, TR-ın Üüsek…

Video: ÖN DAVA – KALİTELİ ÜÜRETMÄK

Gagauziyanın  üüretim  bakanıı  2020-ci  2021-ci  üüretim  yılın başlankı  hem gimnaziya klasların çıkışlarını  açıkladılar. 5 üüretim kurumnarın administraţıyası, angıları  başka okulların arasında  en ii sayılȇrlar, ödülleri kablettilär. Nota okullara koyulȇr  başarılı  ilerlemäk için, kaavi  bilgileri  verän  için, kriteriyalara görä. İlk erdä  Komrat muniţıpiyasının  G.Gaydarjı  adına liţeyi  bulunȇr, ikincidä  — Avdarma küüyün Kazmalı  adına gimnaziyası  hem  Çadır  muniţıpiyasının Guboglo  adına  liţeyi.  Üçüncü  erdä  Komradın Eminesku  liţeyi. 4-cü hem 5-ci  erdä  iki liţey  bulunȇr.  Baranovski  adına hem  Yanakoglo  adına  Kopçak küüyündän. Источник grt.md

KDU-dä konferenţiyada açıkladılar adetleri, eni tendenţiyaları hem perspektivaları muzika kulturası

Komrat  Devlet  universitetindä  3-cü   «Muzika  kulturasında adetlär hem zamandaş  kolaylıklar için bilim-praktik konferenţiyası»  geçti. Konferenţiyanın işindä  studentlär, üüredicilär hem üüsek  üüretim  kurumun  rektoru  Sergey  Zahariya pay aldılar. Bilim-praktik konferenţiyası verer kolaylık  muzika uurunda  bilgilärlän, bakışlarlan hem  becermeklärlän paylaşmaa, belli eder  daavaları, nicä  korumaa hem ilerletmää Moldovanın kulturasını, nışannadı Komrat Devlet universitetin  kultura hem incä  zanaat kafedrasının başı  Tatyana Şögoleva. «Diplom hem  Magistr  bilim işlerin temalarını  savaşȇrız ölä  ayırmaa, ani olsun kolaylık  aaraştırmaa halkın kulturasını. Uşakları muzikaya üüredärkänä ayırȇrız uşaklara halk türkülerini». Konferenţiyayı  açtı  Komrat Devlet universitetin  rektoru  Sergey  Zahariya. O nışannadı, ani  universitet  bir er, neredä  aaraştırıcıların, bilgiçlerin aralarında  dialog kurulȇr. O…