TV hem radio sovetın nasaatları birleştirmää mass-media kurumnarını

Moldova TV hem radio sovetı geçirdi tombarlak masayı, angısında açıkladı  nicä lääzım giriştirmää kanonnarı ki erli hem evropa programalarını göstermää.  Tombarlak masada pay aldı GRT  cümnä kompaniyasının  temsilcileri dä.

Moldova TV hem radio sovetın başı Liliana Viţu-Eşanu haberledi, ani ceviz ayının 1-ndän  mass-media kurumnarın listesi belli olacek eni klassifikaţiyaya görä. Bu sayıya gireceklär milli, dolay hem erli  mass-media kurumnarı.

LİLİANA VİŢU-EŞANU Moldova TV hem radio sovetın başı : — «Bizä deyni önemli geçirmää dialogu mass-media kurumnarınnan, angıların işini biz gözlederiz. Biz istämeeriz, ki o düzülsün bir prinţipa görä – ani biz sankţiyaları var nicä koyalım. Biz isteeriz birleştirmää mass-media kurumnarını, işitmää, angı problemalarlan onnar karşı gelerlär. Onnarın arasında   hem programaların kalitesi için soruşlar, hem uzmannar hem fanans  resursları, reklamanın yapılması, angısı pek azaldı pandemiya hem cenk vakıdında. İsteeriz bulmaa çıkış bu durumdan».

Eni listeyä göörä 41 televizion kurumu hem 5 radio kurumu  girdilär milli mass – media kompaniyaların sayısına. 10 televizion kurumu  hem 10 radio kurumu  girdilär  dolay kompaniyaların sayısına, 7 televizion kurumu  hem 45 radio  oldular  erli kurum.

Biz annaşacez  ne yapmaa kanon uurunda. Danışacez kendi bakışlarınnan Parlamentin  maasuz komisiyasına. Hem iş komisiyasına, angısı parlamenttä çaşışȇr. Ceviz ayının 22-ndä biz geçireciiz cümnä okumaklarını. Pek önemli geçirmää bölä olayları, ki işidelim biri-birimizi annaşılı olsun, nicä kontrol etmää bu işi. İstämeeriz, ki bizi jandarm gibi saysınnar, sayȇrım, ani lääzım ortak olalım  TV hem radio industriyada”.

Olayın pay alannarında vardı kolaylık  kendi bakışlarını açıklamaa TV hem radio kanonnarın işlemesi için.

ANNA BOTNARÜK  «Prime TV» kanalın baş redaktoru: — «Pek islä, ani bizi sesledilär,  neredä var problemalar hem nicä biz işleeriz.  Umutlanȇrız, ani TV hem radio  taa kaliteli olacek, taa meraklı siiredicilerä deyni, ki orada professionallar işlesinnär.  Bu olacek ii bir adım , şindi sa biz taa yaklaşmadık bu etpa».

TV hem radio sovetın azaları belli ettilär hepsi  enilikleri , angılarını teklif ederlär yapmaa liţenziya için kararına hem vereceklär onnarı Parlament komisiyasının bakılmasına. Ceviz ayının 23-nädän geçeceklär  cümnä seslemekleri bu proekt için
Источник grt.md

İlgili statyalar

Televizion hem radio için kanon enilenecek. Nesoy diişilmeklär teklif ediler?

Gagauzia Halk Topluşun deputatları neetlenerlär eniletmää televizion hem radio için kanonun 38 bölümün 12- ci punktunu.  Baş sebep  oldu çok sıra tamannamadık  yarışmaklar kompaniyanın öndercinin görevinä. O üzerä 38 bölümün 12 punktu lääzım diişilsin. Halk topluşun Mass — Media komisiyası barabar GRT öndercilerinnän hem işçilerinnän cümnä seslemeklerindä kendi bakışını açıkladılar. Источник grt.md

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşu

«GRT» CK gözledici sovetin oturuşunda yapıldılar çıkışlar 2022-ci yılın 2-cı kvartalda yapılan çalışmalar için. A.Terzi taa derindän. Oturuşun süresindä 2022-ci yılın 2-ci kvartalda gerçeklenmiş iş çıkışlarını temsil ettilär televizion hem radio bçlümnerin öndercileri.  VALENTİNA KОROLÄK «GRT» CK televizionu  baş redaktoru : — “3 ayın süresindä televizionda yapıldı 350 haber kolverimi, ne kurdu 750 saat 40 minut. Onnardan 300 kolverim gagauz dilindä, 199 rus dilindä, 191 devlet dilindä hem 60 kolverim kolaylıksız insannada deyni. Bu vakıdın süresindä yapıldı 912 programa, ne kurdu 630 saat 20 minut. Onnardan 384 programa gagauz dilindä, 507 programa rus dilindä hem 18 programa devlet dilindä ”.…

Video: 14 yıl geri GRT diiştirdi statsusunu da oldu cümnä kompaniyası

  Canavar ayın 29-da GRT kompaniyası 14 yıl tamannadı nicä devlet statusundan cümnä statusuna geçti. Nesoy büünkü gün çalışȇr gagauz televizionu hem radiosu, hem ne lääzım onun ilerlimesi için, materialımızda. 2007 yılında GRT kompaniyası cümnä statusunu kableder, angısı insannara deyni önemli temalara görä haberleri hem programaları hazırlȇr. GRT kompaniyasını finaslȇr avtonomiyanın büceti. Yayınnarı var nasıl siiretmää hem seslemää bütün Moldova devletindä hem Ukrainanın sınır dolayında bulunan yaşamak punktlarında. Kompaniya düzer kendi redakţiya politikasını teleradio kanonnarına görä. Haberlerdä hem programalarda türlü aktual temalar açıklanȇrlar, angıları meraklandırȇr yaşayannarı. Tanışmaa kanalın içinnän var nicä televizion hem radio yayınnarında, bundan kaarä  grt.md grt.md saytında hem soţial baalantılarda. Ama o üzerä, ani…

Mediaların hem jurnalistlerin karşılaşan problemalar bakıldı heryılkı Mass – media forumunda – 2022

Mass – mediaya yayınnanan  informaţıyanın gözletmesi  için, jurnalistlerin  duygu  taraftan  kuvetsizli, becerikli  uzmannarın etişmemezlii, informaţıyanın kabledilmesi  hem  yalan  haberlerin  yayınması probleması —  bu  hem  başka temalar kaldırıldılar  mass -mediya — 2022-ci  forumunda. Moldovanın media  bölümünä investiţıya  hem  kaavi  kanonnar lääzım.  Bölä 7-ci mass — media forumun süresindä geldilär çıkışa jurnalistlär, ekspertlär. Toplantıyı  Presa  Sovedi  barabar baamsız mass — mediya kurumnarınnan hazırladılar. «Pek önemni, ani bu foruma geldilär mass — media temsilcileri hem türlü agenstvoların  uzmannarı. Biz bilä lääzım neysä yapalım, ki Moldova Devletin media bölümünü ilerledelim», —  söledi forumun açılışında Parlament mass — mediya komisiyasının başı Liliana Nikolayesku — Onofrey.…