Türkiyenin “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” ikinci yılına karşı

Türkiyenin “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” ikinci yılına karşı

Orak ayın (iyül) 15-dä tamamnanêr 2 yıl, nicä Türkiyedä devlet devrimi denemesi oldu. Bu gün Türkiyedä “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” (“Orak ayn 15-şi – Milli İstediinin Enseyişi” – türkçedän gagauzçaya “AS” çevirmesi) yortusu sayılêr. 2016-cı yılın Orak ayın (iyül) 15-nin Türkiye hem Türk halkı için sonuçlarınnan ilgili soruşları Todur ZANET  sordu Moldovada Türkiye Büükelçiliin Geçici Maslahatgüzarına İskender Kemal OKYAYa.

Paalı Büükelçi, aradan 2 yıl geçtiktän sora, ozamankı 2016 yılın Orak ayın (iyül) 15-dä olan devlet devrimi denemesi nicä görüner? 15 Temmuz 2016 günündä Türkiyedä devlet devrimi diil, ama devletä, pravitelstvoya, Konstituţiyaya karşı bir silählı asker devrim denemesi yaşandı. Bu devrim denemesi askerin, poliţiyanın sokaa döküldüünnän, sıradan halkın karşı koymasınnan durgunuldu. Halkın karşı çıkması çok önemni, çünkü Türkiye Respublikası 1923-cü yıldan kurulduundan beeri hep devrim denemelerinä uuradı: 1960, 1971, 1980 hem başka yıllarda. Bu devrimnerin kimisi devletä el koymak, kimisi da pravitelstvoyu önnendirmäk için yapıldılar. Ama o yıllarda halk buna karşı çıkmadı. Şindi sa, asker tarafından görünän devrim denemesinä karşı, Cumhurbaşkanımızın çarısıylan, halk sokaklara döküldü hem, devrim denemesinä karşı çıkıp, onu durguttu.

Bu devrim denemesini yapannar hepsi üzä çıkarıldı mı? Devrim denemesi Türkiye halkına büük travmalar getirdi. Onu yapan Fetullah GÜLENin terorist organizaţiyasınnan, kısaca FETÖylan, cengimiz büün da gider. Bu cengin iki uuru var: Birisi – devlet strukturalarına uzun yıllar içindä saklıdan sızmış olan FETÖcu devlet kadroları devletä çok zarar verdi hem onnarı temizlemäk ilerleer. İkincisi – dıştan korkunç büük ölçüdä onnara yardımnarın gelmesi. Onuştan bu cenk uzun tutêt hem zor bir cengtir.

Annadıım kadar o devlet kadrolarını, bulup, iştän çıkardınız? Büünkü günädän yaklaşık 120 bin bu organizaţiyada doorudan yada yakından olan devlet kadrosu ya iştän atıldı, yada türlü cezalara çarptı: ya para cezasına, yada birkaç aylık kapan cezasına.

Pek büük bir sayı. Moldovadan bakarsanız bu sayı büük görüner. Ama esaba alarsak, ani Türkiyedeki çinovniklär sayısı 3 miliona yakın, bu işä bölä bakmanız gösterer, ani proţent olarak o büük diil.

Ama bunnar hepsi insan? Onnarın hakları yok mu? Var. Ama devlet haklarını da unutmayın. Herbir devletin onun işinä karışan kişileri kendi üstündän atmak hakkı var. Buna örnek dünnedä çok var. Onnarın birisi – Germaniya. Batı Germaniya Dou Germaniyaylan birleştiktän sora, binnärcä diil, milionnarca devlet kadrosunu ya pensiyaya yolladı, ya iştän attı, yada cezalandırdı. Onuştan Türkiyeyi bu uurda kabaatlı bulmaa da yaannış, çünkü devlet kendisini korumak zorundadır.

Siz Dış ilişkilär Ministerliin kadrosuysunuz. Bu ministerliktä cezaya uurayan adamnar çoktu mu? Bizim Bakannıımıza yılda 50-60 kadro alınır. Bunnar hepsi universitetları başaran genç olannar. 2016-ya gelmedään, onadan son 4-5 yılda bu kadoların may hepsicii Fetullah GÜLENin organizaţiyasından pay alannar hem kendi ekzamen oţenkalarını çalan insannar. Onnarın içindä dilleri bilän yada doorudan Fetullah GÜLENin organizaţiyasına girmeyennär da var, ama onnar hepsi iştän çıkarıldı. Bunnar ekzamenneri haksız geçennär. Bir da onnarın beterinä ekzamenneri geçämeyän insannarı da düşünün.

Devlet kadrolarını iştän atmak için elemelär yapılêr. Bu islää bişey. Ama, açan o kadroların iştän atılması için Türkiyedä karar alınêr facebookta bir erifin pis yazısına görä, ani bir kabaatsız batak atêr insannarın üstünä – bu anormal bişey. Sizä örnek: Moldovadan iki TC Büükelçisinä Selim KARTALa hem Hulusi KILIÇa bu eriftän bu türlü bataklar atıldı. Nedän sora, Hulusi KILIÇ işä başladıından 1,5 yıldan sora, iştän alındı. Selim KARTAL da bu günä kadar işsiz kaldı. En aazdan buradan bölä görüner. Şindi, devlet bu türlü karar alarkana, nekadar inanêr bu türlü pis yazıları? Devletin karar almasında yannışlıklar olabilir. Ama son-sonunda aslısı üzä çıkır. Büünkü gündä iştän atılan 18 bin devlet çinovnii, detalli aaraştırmalardan sora, geeri işä alındı. Şindi sizin soruşunuza cuvap vererim. Hulusi KILIÇ 2018-ci yılın Büük ayın 31-dä 65 yaşını tamamnadı. Onuştan, Türkiye kanonnarına görä, 65 yaşını tamamnayan devlet kadrosu hemen pensiyaya yollanêr. Hulusi KILIÇ pensiyaya çıktı hem o sizin sölediiniz yazının burada bir etkisi yok. Ne düşer Selim KARTAL için sölemää. Selim bey büün da bakannık kadrosunda hem aylık zarplatasını kableder. Bizim bakannıkta büükelçilik erini bekleyän çok diplomat var. Ne Hulusi beyin, ne da Selim beyin üstünä bir FETÖcu kabaatı atılması gibi bişey yok.

Türkiyedä 2 yıla yakın Üstolan durum var. Bu durumda seçimnär yapılêr hem kararlar alınêr. Bunun için ne deyeceyniz? Buna cuvabı bu örneklärlän verecäm. Büünkü gündä Üstolan durumuna örnek önümüzdä Franţiyada var. Birkaç teror olayın ardına, Franţiyada uzun zaman Üstolan durumu açıklandı. Türkiyedä Üstolan durumu neçin koyuldu? Bu devrim denemesindä bir gecedä 249 insan öldü, 2 bindän zeedä insan yaralandı. Franţiyada olannara baktıynan – bir erdä bir ölü, öbür erdä üç ölü, başka erdä taa birkaç. Bizdä sa bir kerettä bukadar insanı kaybetmäk – neredä sa devleti eldän kaybetmäk! Onuştan bir devlet içinä sızmış hem görünmeyän duşmannan cenk etmäk zor hem her türlü işlär bunda kabledilir.

Bileriz, ani Türkiye dışarda bulunan Moldovadaki “Orizont” gibi Türk liţeylerini kapatmaa savaşêr. Neçin? Bu okullar Fetullah GÜLENin teror organizaţiyasının, FETÖnun kurduu okullar. Moldovada hem Kişnevda hem da Gagauziyada bu okullar var hem hep taa ileri dooru da işleerlär. Biz okulların kapatılmasını istämeeriz, FETÖnun buradan para kazanmasının kesilmesini isteeriz. Rusiya da, bu okulların ne olduunu annayıp, 15 Temmuz 2016 öncesindä onnarı kapattı. Germaniya da bu okullardan birkaçını kapattı. Nicä istärseniz bakın bu konuya, ama annayın, ani bu okullara para ödeyän analar-bobalar, istär-istemäz teror organizaţiyasını finans ederlär. Biz, bu okullarda çalışan FETÖcuların iştän atılmasını hem Türkiyeyä verilmesini isteeriz. Hem isteeriz, ani bu okulları Türkiyenin “MAARİF vakfına” baalansın. “MAARİF vakfı” – devletin sınırı dışında Türkiyenin üüredicilik Ministerliinä baalı olmayan okulları kurmak hakkı olan bir kuruluş. Büünkü gündä “MAARİF vakfın” artık 16 devlettä okulları var. Bunun içindä Azerbaycan, Serbiya, Çernogoriya, Tacikistan, Gambiya gibi devletlär var.

Sizincä bu liţeyleri başarannar FETÖculaa ulaştılar mı? İstär-istemäz. Zerä Fetullah GÜLEN kendisini bir mesiya olarak kabledtirer hem okulları başarannarın fikirinä onnarın “Altın Generaţiya” insannarı olduklarını fikiri sokêr. Ama sonunda bu okullar bir sekta gibidir. Onuştan insannar onnardan korunmalıdır.

Saa olın. Saa olun siz dä.

Источник anasozu.com

İlgili statyalar

“15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” sergisi Komratta açıldı

Orak ayın (iyül) 13-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı bir patret sergisi – “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” (“Orak ayn 15-şi – Milli İstediinin Enseyişi” – türkçedän gagauzçaya “AS” çevirmesi), angısı annadêr 2016-cı yılın Orak ayn 15-dä Türkiyedä olan devlet devrimi denemisinä türk halkın karşı koymasını. Bu sergiyi hazırladı TİKA Moldova ofisi. “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” serginin ofiţial açılışını yaptılar TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Serginin açılışında taa nasaat ettilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Türkiye Respublikasının Parlamentının “Türkiye-Moldova” paarlament grupasının başkanı Mehmet ALTAY. Bundan kaarä serginin ofiţial açılışına geldilär Gagauziya…

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä Gagauziyada saygı

2021-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” çerçevesindä, oldu bir sıra, neredä saygıylan andılar 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannarı. Saygı sırası geçti Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan kurulan “İzmit kardaşlık parkında”, neredä bulunêr şehitleri anmak nışan taşı.   Sıra başladı susma saygısı duruşundan, nedän sora burada pay alan Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Türkiye Respublikasının…

Türkiye bu gün taa güçlü, taa bir araya gelmiş memleket olarak, yolunda ilerleer

(“Ana Sözü” gazetası okuycuları için T.C. Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısınnan Ahmet AYDINnan reportaj) Ceviz ayın (sentäbri) 9-10 günnerindä Türkiye Respublikasının Büük Milli Meclis (parlament) Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet AYDIN, Moldova Parlamentının predsedateli Andrian KANDUnun ofiţial teklifinä görä,  Moldova Parlamentının 25-ci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Ceviz ayın (sentäbri) 10-da Ahmet AYDIN basın açıklaması yaptı. Türkiye Kişinev Büükelçiliin I-ci sekretari Erdoğan ODABAŞın buyur etmesinnän, presa toplantısında pay aldı hem kendi soruşlarını Ahmet AYDIN verdi “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru Todur ZANETta. Saygılı Ahmet AYDIN Moldovaya hoş geldiniz! Hoş bulduk! İlk öncä isteerim kutlamaa Moldova halkını Moldova Parlamentının 25-ci yıldönümünän. Bän da,…

Seçimnär herkerä mındar bir işti, ama bukadaradan mı?

Gagauziya Halk Topluşuna (GHT) eni seçimneri gününädän 3 gün kaldı. Ama nekadar taa yakın Ceviz ayın (sentäbri) 19-zu, okadar taa çok zulumnuk hem azıtmak yapılêr seçimnerä karışmada kuvettä bulunan Gagauziya Başkanı hem onun önderciliindä olan Gagauziya devlet strukturaları tarafından. Annayarak, ani Gagauziya Halk Topluşuna bu kerä var nicä seçilsin o insannar, angıları heptän Gagauziyayı için yanêrlar hem Gagauziya Başkanın yannış yaptıklarını üzä çıkarmaa savaşêrlar, Gagauziya Başkanı artık kendisi seçimnerä hazırlanmakta küülerdä hem kasabalarda gezip, ona taraftar olacek GHT deputatlaa kandidatlar için agitațiya yapêr. Örnek olarak Canabisinin Kongazçık küüyünä gitmesi hem orada buluşmaklardan sora ayaanı kırması. Ama, ani onun önderciliindä olan…

Parlamentlar arasında ilişkilerä eni bir sayfa açıldı

(Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇın Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili preskonferenţiyası) Ceviz ayın (sentäbri) 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDUnun Türkiyeya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili, bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyanın başında Hulusi KILIÇ urguladı, ani bu yıl tamamnandı 25 yıl Türkiye Moldova arasında diplomatiya ilişkilerinin kurmasından hem bir yıl, nicä Canabisi burada Büükelçi işlemää başladı, bu yılın içindä Türkiye Moldova arasında yapılan işlerin en önemnileri açıkladı: – 25 yıl diplomatiya ilişkilerinin kurmasını kutlamaa deyni Küçük ayında (fevraldä) Moldovaya Türkiye dışişleri Bakan yardımcısı Büükelçi Ahmet YILDIZ geldi; – Çiçek ayında (aprel) Moldova…


287

İnsannarın cuvapları: