Türkiye iş adamnarı Gagauziyaya para yatırımları kolaylıklarınnan tanıştılar

Moldovanın hem Türkiyenın iş adamnarının aralarında biznes forum geçirildi Gagauziyada. Böeliklän verildi kolaylık Türkiyenın iş adamnarı tanışsınnar Gagauziyanın hem Moldovanın bizneslarını kurmak için koşullarınnan.

Komratta başardı işini Moldovada geçirilän biznes forum. Toplantıda pay aldılar iş adamnarı Türkiyenın en büük biznes uurlarından.

Katıldı sözlerä Gagauizyada bulunan sayın büük konsul Hasan Akdogan. Türkiyenın diplomatı nışannadı, ani buluşmaklar yardım ederlär gelän musaafirlerä taa yakından tanışmaa Gagauziyaylan hem notalamaa kolaylıkları hem koşulları işlerinin ilerletmesi hem geliştirmesi için.

“Gagauziyanın hem Türkiyenın  aralarında özel baalantılar biznes uurunda. İi ki burada var çıkışlar Moldovaya hem Gagauziyaya Evropa birliinä deyni, hem Aziya tarafına”, — söledi Hasan Akdogan.

Gagauziya meraklandırêr halklarası biznes birliklerini. En pek buna yardımcı oldu avtonomiyanın er üzündä uygun erleşmesi, neredä var açık yol Djurjuleştı portuna, Tuna deresindän olsun deyni kolaylık geçirmää malları alış-veriş için. Serbest satılık zonası Valkaneş kasabasından koyaladacek iş adamnarın baalantılarını, nışannadılar Türkiyenın temsilcileri.

“Biz tanışmak için geldik Gagauziyaya. İi olacek geliştirelim  proektlarımızı, avantaj da burada ii var”, — açıkladı Mustafa Kabadayı, Mersin kasabasının düzüntücülük kurumunun temsilcisi.

“Türkçe bizi çok şaştırdı, tarihimiz bir, kankardaşlarımız gagauzlar, bunun yardımınnan da açıldı havezimiz kurmaa baalantıları”, — söledi Orhan Kemal Üksel

“Gagauziyanın var ii limannarı, Buradan yakın alış-veriş Ukraina devletinä hem Rusiyaya, bu uur için var limanınız, neredä gemilär 3 buçuk bin ton mal geçirsinnär”, — nışannaı Ufuk Maya.

“Düzülär ipradılmış, pek eski, bän düşünerim, ani işleyecäm, var arkadaşlarım, angıları artık burada çalışêrlar”, — paylaştı arhitektor Selämi Aracı.

“Moldovanın hem Gagauziyanın çiftçilik uuru pek meraklı, kayılız burada üüredelim emişlerin tertiplemesini, nesoy yaapmaa”, — söledi  Anamura alış-veriş palatasının öndercisi Ferdun Torunoglu.

Türküyenın  iş adamnarını Moldovaya teklif etti Türküyenın büük elçilii. Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah nışannadı, ani en ii ortkların birisi herzamandı Türkiye, çünkü onnarın yardımınnan burada açıldı çok iş erleri.

“Hoş geldiniz Moldovaya hem Gagauziyaya! Gagauziya sizin için ii bir ada biznes yaratması hem yaşatması için. Biz sizin, siz dä bizim yardımımızlan çok proektları geliştirdik, ne faydalı herkezinä”, — nışanadı İrina Vlah.

Biznes — forumun pay alannarına deyni kuruldular proektlarlan tanışmaları. Gösteridli örneklerdä nesoy var nasıl kolay hem faydalı işletmää biznesi Gagauziyada. Avtonomiyada açıdılar çok kurumnar, neredä malların satılması da çözüldü, kuruldu iş erleri hem kazanç veridli vatandaşlara deyni.
Источник grt.md
283

İlgili statyalar

Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları. İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä. «Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki…

01 10 21 «BİZ HAZIRIZ MOLDOVADA ÇALIŞALIM»

İnvestorlar Yaponiyadan hem Latviyadan hazır Moldovada çalışsınar er buna lääzımnı koşullar yapılacêk. Bu açıklamaları Yaponiyanın büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama hem Latviyanın büük elçisi Uldis Mikuts yaptılar büün Komratta yapılan yatırımcılar forumunda. İnvestiţiyalar aşırıdan pek önemli devletin ekonomika ilerledilmesi için. Örnek buna Komratta işleyan kompaniya, angısı maşinalara türlü parçaları yapȇr, nışannadı Yaponiya devletin büük elçisi Moldovada Yohişiro Katayama. ‘’Bän umutlanȇrım, ani Moldovanın hem erideki kuvetlär ileri dooru da savaşaceklar investiţiya klimatını ii uurda tutmaa’’ – dedi diplomat. Büük elçi nışannadı, ani Rumıniya devletindä çok Yaponiya kompaniyaları çalışȇr, fabrikalar, zavodlar. Latviya devletin dä büük elçisi kendi ofiţial lafında urguladı, ani devleti…

04 10 21 YARADICILIK  EVİN DOLAYINDA DİKTİLÄR TUYA AAÇLARINI

Geçän  pazar günü  Komrat yaradıcılık evin üürenicileri  barabar iş adamnarınnan hem  Gagauziyanın başkanınnaan İrinaylan Vlah ekologiya akţiyasını geçirdilär  — diktilär 150 tuya finanını üürenmäk kurumun dolayında. Fidannarın dikmesindä  pay aldılar    biznes adamnarı hem hep ölä yaradıcılık evin üüredicileri hem üürenicileri.  İş adamnarı  nışannadılar, ani bölä uurda akţiyalar yardım edeceklär uşaklara sevmää  hem korumaa nataurayı. İdeyäyi  onu geçirmää kabletti  bütün komanda. «Bizdä Bizness Tractor camp oluşu geçti. Kurduk biznes proektini    da topladık para. Bilmäzdik nereyi onnarı harcamaa, sora  geldi ideya  onnarı fidannarın dikmesinä harcamaa. Kararladık yaradıcılık evin yanında aaçları dikmää  . Biz tutturduk bunu, da te biz buradayız», — söledi  iş adamı Andrean Pleşka. «Biz pek sevineriz…

Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı Gagauziyaylan meraklanêrlar

Moldovada bulunan Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarı delegațiyası Kirez ayın (iyün) 18-dä Gagauziyalan tanıştı. Türkiye Mersin kasabasının iş adamnarın delgațiyasının başında vardılar Türkiye Mersin baş primariyası Başkanı Vahap SEÇER hem Mersin İndustriya hem alış-veriş Odasının Başkanı Ayhan KIZILTAN. İş adamnarının Gagauziyalan tanışmadan sora, Komrat regional resim Galereyasında oldu bir buluşmak, neredä pay aldılar hem Türkiyedän delegațiya azaları hem Gagauziyadan biznesmennar. Onnarın önündä nasaat edän Gagauziya Başkankası açıkladı, ani Gagauziyada türlü uurlarda var nicä investițiya yapmaa: başlayıp çiftçiliktän hem başarp İT tehnologiyalarınnan. Selemnedilär iş adamnarını Türkiye Respublikasının Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN hem Gagauziya Baş kasabasının Komratın primarı Sergey ANASTASOV da.…

Gagauziyanın turizm özelikleri için videolara prezentaţiya yapıldı

Kongaz küüyündä avtonomiyanın turizm uurunda ilerlemesinin gelecännän baalı “Gagauziya. Gözellik içindä” («Гагаузия». Красота внутри») proektin prezentaţiyası geçti. Buna görä birkaç video Gagauziyanın kultura tarafından zenginni için gösterildi. Olay Kongaz küyün turizm uurunda etno-merkezindä yapıldı. Video materiallar Gagauziyanın gözellii hem zenginnii için türlü auditoriyaya hazırlandılar. Onnar gagauzların zengin kulturası için, arhitektura yapıları için, tabiyatın gözelli için hem turizm uurunda kolaylıkları için açıklȇrlar. Videolar biznes adamın İgori Ganänın yardımınnan hazırlanıldılar. İgor Ganä: «İdeya ozaman geldi, açan kendim tanıştım Gagauziyaylan da annadım, ani bu lääzım. Gördüm, ki avtonomiyanın potenţialını var nasıl bizim becermeklerimizlän ilerletmää. Logikaya görä dooru olaceydı yapalım bişey, ki region ilerlesin.…