Türkiye devlet kalkıntıların kurbannarını andılar Gagauz Erindä

Çadır kasabasında orak ayın 16-da geçti anmak olayı, angısı adalıydı Türkiye devletin demokratiya hem Millet birleşmesi gününä. O günü Türkiyedä anêrlar devlet kalkıntıların kurbannarını, angıları orak ayın 15-dän -16-na gecä kendi canını kurban ettilär ki devletini korumaa.

En büük kalkıntılar geçtilär gecä orak ayın 15-dän 16-na gecä Ankara  hem  Stambul kasabalarında. Kalkıntının pay alannarı açtılar ateşi Ankaranın önemli strategiya kurumnarına. Onnarın arasında poliţiya merkezleri,  Türkiye Prezidentin rezidenţiyası.

2018 – däTürkiye halkına saygı hem acızgannıını göstereräk hem destek vereräk,  Çadır kasabasında koyuldu anmaktaşı. Onda yazılı Türkiyenin 251 vatandaşı, angıları geçindi kendi devletini koruyarak.

Gürol  Sekmensüer, Türkiye Büükelçisi Moldovada: «Bu duygumuzu sizinnän beraber yaşamaktan bän büük bir mutluluk duyȇrım. Türkiye cumhuriyetinin acısını kardaşlarımızın, soydaşlarımızın, sizlerin bizimnän birliktä yaşamaları bizim için çok paalı. Bän büün aramıza katılan herkezini şükür ederim ki bu olaya geldi. Hepinizä teşekkür ediyorum”.

Gagaziya Başkanı İrinaVlah nışannadı Türkiyenin büük yardımını gagauz halkına.  O çirkin zamanda gagauz halkı hep ölä kahırdaydı o kötü oluşları  için, söledi başkan.

İrinaVlah, Gagaziya Başkanı: «O tragediya oluşlarında gagauz halkı bütün ürektän barabar türk halkınnan kahırlanardı. Biz kahırlanardık, nicä olacek yarınkı gün, nesoy zamanda yaşayacek bizim uşaklar. Bän çok kerä getirerim aklıma sayın Recep Tayyip Erdoganın laflarını, açan o  bulunardı Gagaziyada: “Biz bir büük 300 millionnuk ayleyiz”.

Gagaziya Halk Topluşun başı Dmitriy Konstantinov nışannadı, ani gagauz halkı her keret hazır Türkiye devletinä, yaşayannarına destek olmaa, nicä da  Türkiye devleti gagauz halkına.

Dmitriy Konstantinov, Gagaziya Halk Topluşu başı: “Biz  bu günü sizinnän burada bulunêrız ki anmaa hepsi bizim Türkiye arkadaşlarımızı, angıları kaybettilär yaşamasını 6 yıl  geeri. Bu gün bulunêrız burada getirmää aklımıza ne  zorluk geçirdi Türkiye, türk halkı. Biz büün isteeriz açıktan sölemää, hepsi bizim kan kardaşlarımıza, Türkiyenin insannarına: biz gagauzlar zor vakıtlarda sizin yanınızdayız, bunu biläsiniz”.

O kötü oluşlarda 200 kişidän zeedä geçindi, 2000-dän zeedä insan yaralandı,  en büük kasabaların sokaklarına büük zarar oldu.
Источник grt.md
280

İlgili statyalar

Türkiyenin 15 Temmuz “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” bakıldı

Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi Türkiyedä FETOcular devlet devrimi denemesinä karşı koyan kahramannıın anmasını hem 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) günün “Demokratiya hem Milli Birlik Günü” olarak bakılmasının 7-ci yıldönümü anmak sıraları Türkiye Kişinev Büükelçiliindä hem Gagauziyanın Çadır kasabasında bulunan 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerini anmak taşın yanında oldu. Türkiye Kişinev Büükelçiliindä 15 Temmuz şehitlerini anmak sırasına hem 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) günün “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”nü bakmaya geldilär Büükelçiliin diplomatları aylelerinnän, Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Kişinev ofisin koordinatoru hem onun yardımcısı, THY temsilcisi, başka türk vatandaşları Moldova Parlamentın…

Türkiye Devletin hem Gagauziyanın annaşmakları ilerleerlär

Gagauziyaya büün ofiţial vizitinnän geldi  Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. O buluştu avtonomiyanın  kuvetlerinnän. Buluşmada  laf gidärdi soruşlar için, angıları baalı  barabar annaşmaklarınnna. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını  karşıladılar bakannık komitetin hem HT binanın önündä Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah hem GHT başı D Konstantinov. Saygılı musaafiri karşıladilar  gagauz adetlerinä görä. Kaarşılamayı taa şıralı yaptı Düz Ava ansamblisi gagauz halk oyunnarınnan. Dil, kultira  hem adetlär bu en önemli işlär halkın ilerlemesindä. Nışannadı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop.  Bu uurda Türkiya  destekleer gagauziyayı. Bundan  kaare lääzım üürenmää devlet dilini dä çizgildi   Büyük Millet Meclisi başkanı Mustafa Şentop. Türkiya  …

Çadırda Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerinä saygı

Gagauziyanın Çadır kasabasında, Türkiye Respublikasının “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n 6-cı yıldönümü çerçevesindä, 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) 16-da Türkiyenin 2016-cı yılın 15 Temmuz şehitlerin anmasının saygı sırası oldu, angısı yapıldı Çadır kasabasının primariyasının kararınnan hem Türkiye Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) yardımınnan bu kasabnın“İzmit kardaşlık parkında” kurunan 15 Temmuz şehitlerinä anmak nışan taşı yanında. Sıra başladı 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi FETÖ tarafından Türkiyedä devlet devrimi denemesinä karşı koyan 251 şehiti hem yaralannan insannara saygı duruşundan, nedän sora 15 Temmuz şehitlerini anmak nışan taşına çiçeklär koyldu. Çiçek koyma sırasında, başta Türkiye Kişinev Büükelçisi…

Türkiyedä devlet kalkıntıların 6-cı yıldönümü

Türkiyenin devlet kalkıntılarından sora artık 6 yıl geçti. 2016-ci yılın orak ayın 15-dä, gecä vakıdında, 16-sına karşı Prezidentä karşı koyan bir grupasını kurdular. Onnar da savaştılar devlet kuvetlerini yikmaa, neyin beterinä geçindi 251 kişi, ofiţial statistikaya görä. Bu savaşlar kıpım-kıpım plannandılar, ama başarılamadılar. Orak ayın 15-16 6-cı yıl sıravardı Türkiye devleti anêr hem getirder insannarın aklıalarına o olayları hem onnarın kötülüünü hem zararlıını devletä. Bir usumaklan bu kurbannarı andılar Türkiyenın büük elçiliindä Moldovada da. 2016-ci yılda orak ayın 15-dä gecä bir asker grupası bastı Atatürk aeroportunu, Bosfor köprüsünü hem TRT devlet teleradio kompaniyasını. Haydutlar kullandılar silahları, tankları hem elikopterları. Merkez…

Büün Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü

Büün tamamnanêr 99 yıl, nicä 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da dünneyä bildirildi, ani Türkiye Respublikası kuruldu. Bu oldu ondan sora, açan koydu türk halkının Büük öndercisi Mustafa Kemal ATATÜRK hazırladı Türkiye Konstituțiyasına bu uurda diişiklii hem teklif etti Türkiye Parlamentı (Türkiye Büük Millet Meclisi) kabletsin hem temelä koysun onu. Bu iş ta aslışa çıktı 1923-cü yılın Canavar ayın (oktäbri) 29-da. Ozamandan beeri, bu diişikliklän, Türkiye Devletinin öndercilik sisteması Respublika olmasına döndü. Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünü kutlu hem mutlu olsun! Yaşasın Türkiye Respublikası! Источник anasozu.com