“Türk dünnääsının Ali Şamil Hocası” kiyadı çıktı

“Türk dünnääsının Ali Şamil Hocası” kiyadı çıktı

Bütün türk dünnääsının hem gagauzların büük dostu olan, Azebaycan bilim adamın, yazıcının hem gazetacının Ali ŞAMİLin, 75-cü duuma yılınnan ilgili olarak, “Türk dünnääsının Ali Şamil Hocası” bir kiyat çıktı.

“Türk dünnääsının Ali Şamil Hocası” kiyadında toplu Ali ŞAMİL için bütün türk dünnääsından kendisinä dostluk hem sevgi yazıları, angılarını yazdılar bu paalı hem kıymetli insanı bilän insannar. Onnarın arasında gagauzlar da var.

Yazılarda Ali ŞAMİLin insannıı, adamnıı hem hocalıı için tatlı laflardan kaarä, onun XX-ci yılın sonunda hem XXI yılın başında türk milletinin kalkınması için hem kurtuluşu için çalışmaları da annadılêr.

Buyurun, okuyun, bu kiyatta er alan, Todur ZANETin Ali ŞAMİL için yazısını:

Bitki gölmeeni sana vermää hazır olan adam

Var ölä insannar, angıları hep, sansın, gölgedä hem arka planda bulunêrlar, ama kendi işlerini, hiç görünmedään, ölä islää yapêrlar, ani dünnää şaşêr. O insannar sizinnän tanışêr, ya da siz onnarlan, da, birtaan, ömür boyunca siz dost hem kafadar kalêrsınız. Sizdän bişey istämeyeräk, sizä görünmeyän yardımnarda bulunêrlar, ölä yollara yollandırêrlar, ki sonunda şaş-beş kalêrsınız – o yollar ölää büük üüsekliklerä çıkarêrlar, ani, neredä sä, başınız dönmää başlêêr. Ölä insannarın birisi dä – Bakudan döstum Ali ŞAMİL.

Bu adamnan ilk hem daymalara tanışmam oldu uzak 1989-cu yılda, açan, 1988-ci yılda kurulan gagauzların ilk hem tek “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoru olarak, Bakuya “Hazar-1989” buluşmasına eski dostum Agası MAMEDOV tarafından çaarıldım hem katıldım. Ozamannar da Ali ŞAMİLlän, Azerbaycan Halk Frontun kurucularından birisi olanınnan, tanıştım. Bu az lafedän hem hep gülär üzlü insanın okadar büük olduunu hiç duymadım. Salt ondan esän sıcaklık hep canımı yısıdırdı. Hep ozamannar tanıştım gelecektä Azerbaycan prezidentınnan Abulfaz ELÇİBEYlän, angısının yanında dayma bulunardılar eni dostlarım hem  onnarın arasında Ali ŞAMİL dä.

Ani o günnerdän beeri Ali ŞAMİLin canı daymalara örüldü gagauzlarlan hem gagauz kulturasınnan hiç şüpäm dä yoktur. Başlayıp o uzak yıllarda Azerbaycana üürenmeyä gelän gagauz üürencilerini kendi kanadı hem zaametleri altına almasından, Ali ŞAMİL yıllar boyunca gagauzları, onnarın kulturasını hem kultura insannarını bütün dünneyä tanıttı hem tanıdêr.

Kaç kerä geldim Azerbaycana, kaç kerä kendisinnää dünneyin çeşitli simpoziumnarında buluştum hep bir işä şaştım hem şaşêrım – bu adamın halizdän cömertliinä. O hazır bitki gölmeeni sana vermää, bitki bukasınnan paylaşmaa – salt sän kendini gurbettä duymaasın deyni. İlktän bu pak cömertlää şaşêrsın, sora ölecä kabledersin, taa sora da onu içinä alêrsın da sän dä başlêêrsın kendi cömertliinnään başkasınnan paylaşmaa.

Ali ŞAMİL büük bir türkolog hem türk dünnääsına hep ölä cömertliinnän kendisini baaşlayan bir Adam, ani gecä-gündüz türk dünnäsına hem türklää izmet eder. Bunnarı siz onun çalışma kiyatlarından da görersiniz. Ama başka iş için açıklayacam: büün türkolog hem folklor aaraştırmacısı olduumu bu adam saaladı hem benim yaşamamı, nicä dä başkalarının, da türkologiya yoluna çevirän adam Ali ŞAMİL oldu…

2007-ci yılın dekabrinin 13-dä bän düştüm büük avariyaya. Nicä diri kaldım – sadä bir Allaa biler! Kırıktım. May yarım yıl yattım. O arada dostum, Azerbaycan Milli Bilimnär Akademiyasının Folklor İnstitutun baş zaametçisi Ali ŞAMİL teklif etti bir gagauz folkloru kiyadı hazırlayım. O verdi bana bir akıl: gagauzluk konusunda hepsi aaraştırmalarımı hem bilgilerimi, gagauzlar için çıkan kiyatları, bireri toplayıp, bu kiyadı hazırlamaa. Başladım folklor kiyadından, da annadım, ani bu pek zengin material da onu, didip, enţiklopediya kiyadına bölüm-bölüm çevirdim hem dünneyä “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” adında bilim kiyadı olarak baaşladım. Ali ŞAMİL kiyadı Azebaycan  milli  bilimnär  Akademiyasının  Folklor  institutun bilim Sovetinä verdi hem o Sovet kiyadı bilim disertațiyası olarak kabletti. Hep ölä Moldova  bilimnär  Akademiyasının  Filologiya  institutun bilim Soveti dä yaptı. Büün Ali ŞAMİLin bu kiyada yolu açmasınnan, çok insan ondan disertațiyalarında faydalanêrlar.

Gagauzlarda var bir laf: “Çok laf dermendä var!” Onuştan lafımı kısadarak söleerim: şükür ederim Tanrıya, ani yollamış bu dünneyä Ali ŞAMİLi türklük hem tükçülük misiyasını yapsın deyni hem şükür ederim Ona, ani benim yaşamamda da, bir güneş hem bilim oku olarak, Ali ŞAMİLän dostluumu bana baaşladı.

Todur ZANET, Gagauz Milli Marşın avtoru.
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gagauzlar için Ali ŞAMİLin “Yol tefterimdän” kiyadından

Bakuda çıktı gagauzların hem bütün türk dünnäsının dostunun, bilim adamının Dr. Ali ŞAMİLin “Yol tefterimdän” (“Yol daftarimdan”) kiyadı, neredä Canabisi annadêr kendi gezilerini Poyraz Kafkaza, Ukraynaya, Moldovaya hem Üülen Koreyaya. Kiyadın Moldovaya gezisindä Dr. Ali ŞAMİL, Kişinevda kaarä, yazêr Gagazuiyaya gezisi için hem da gagauz bilim, kultura hem incäzanaat adamnarınnan buluşmalarını. Dr. Ali ŞAMİL “Yol tefterimdän” kiyadında Gagauziyaya ilk gelişini “3-cü Haşlklararası gagauz kulturası simpoziumundan” açıklêêr hem ozaman 1998-cı yılın Kasımın 15-28 günnerindä burada bulunmasından baseder. Ozaman Canabisi pek derindän Gagauziyaylan tanışmıştı. Avtorun Moldovaya ikinci gelişi olmdu 2007-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 12-24 günnerindä, açan Canabisi KİBAREKın gagauzlar Simpoziumuna buyur…

Azerbaycan halkının aydın kahramannarı dünneyä annadıldı

May bir yıl geeri, Azerbaycandan dostum Ali ŞAMİL baaşladı bana kiyadı «В поисках диссидентов», angısının avtorları Aziza ŞAMİL hem Ali ŞAMİL. Hep bulamaardım bir ara bu kiyadın avtorları hem kiyadın kendisi için sizä, paalı okuycularım, birkaç laf söleyim. Büün da, uydurma karantinın beterinä, biraz vakıt peydalandı, da isteerim bu konuda sizinnän birkaç fikirimnän paylaşmaa. Ali ŞAMİLlän tanıştım 1988-ci yılda Bakuda, nereyi beni çaardıydı ozamankı dostum, “Azerbaycan halk frontu”n azası Agası MAMEDOV, angısı taa tanıştırdı beni o vakıtlarda “Azerbaycan halk frontu”nun öndercilerin hem Azerbaycan halkının aydınnadıcıların çoyunnan, kimin arasında vardılar Abulfaz ELÇİBEY, Ali ŞAMİL, Becan FARZELİYEV, filosof Asif EFENDİEV, poet  Halil…

Todur Zanet: bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä, nicä duyêrım!

Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesalar, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, uşaklar hem şkola için kiyatlar. “Bucaan dalgasında” tele- hem radio programaların redaktoru olarak, “Teleradio Moldova” için gagauz dilindä 200-dän zeedä avtorluk programası hazırladı. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru. Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı bizim korespondent lafetti bu pek talantlı hem cümneyä çalışmada kendi zaametini saymayan insannan onun yaşaması, yaratmaları hem ana dilimiz için. – Canabinizin yaratmaları pek çeşitli, ama, genä dä açıklayın, onnarın angıları maasuz hem özel duygularlan…

Todur Zanet: bän yazêrım onu, neyi duyêrım, hem ölä, nicä duyêrım!

Poet, yazıcı, dramaturg, aaraştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, çevirici. Gagauz Milli Gimnanın avtoru. 30-dan zeedä türkü peetlerini yazdı. Hazırladı hem çıkardı 10 kiyat, onnarın arasında peet toplumnarı, annatmak yazıları, pyesalar, bilim-aaraştırma enţiklopediyası, uşaklar hem şkola için kiyatlar. “Bucaan dalgasında” tele- hem radio programaların redaktoru olarak, “Teleradio Moldova” için gagauz dilindä 200-dän zeedä avtorluk programası hazırladı. “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru. Todur ZANETin 55-ci yıldönümünä karşı bizim korespondent lafetti bu pek talantlı hem cümneyä çalışmada kendi zaametini saymayan insannan onun yaşaması, yaratmaları hem ana dilimiz için. – Canabinizin yaratmaları pek çeşitli, ama, genä dä açıklayın, onnarın angıları maasuz hem özel duygularlan…

Kırgızstan halk poetı Omor SULTANOV sonsuzlaa vardı

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 3-dä sonsuzlaa vardı Kırgızstan halk poetı, romanistı, yazıcısı, sţenaristı, çevirici, cümne insanı Omor Sultanoviç SULTANOV. Canabizinin raametli olması için kara haberi bana getirdi gagauzların büük dostu, anılmış kırgız yazıcısı hem kırgız literaturasının diri klasii Aydarbek SARMANBETOV. Kırgızstan halk poetı, kırgız hem türk literaturasının klasii hem mêtrı Omor Sultanoviç SULTANOV duudu 1935-ci yılın Kasımın 6-da. Kirgiz literaturasına Canabisi girdi XX-ci üzyılın 50-60 yılların kertiindä. 1961-ci yılda çıktı onun ilk peet kiyadı “Bayırlar günneri”. Bu kiyadın ardına çıktı taa birkaç peet toplumu, “Maavi gök, ak yol” povesti, sora da peydalandı “Büük derä”, “Okeana yol”, “Yorgunnun üzüncü türküsü”,…