Tomay küüyüdä futbol trenerı İvan Nedälkoyu andılar turnirlan

71 yaşında hastalıktan sora geçindi Moldovanın anılmış futbol  trenerı Tomaydan İvan Nedälko. Bu yıl o tamannayaceydı 72 yaşını. Onun  hısımnarı hem dostları kararladılar onun adını brakmaa diveç da ikinci yıl sıradan geçirerlär futbol turnirı. Bu yıl yarışmaklarda pay aldı dört komanda Joltaydan, Burlaku hem Tomay küülerindän, hem Besarabka kasabasından.

Futbol trenerı İvan Serafimoviç Nedälko verdi futbola yaşamasının en büük payını. Onun terbiedilenneri Tomay futbol klubundan kazandılar diil bir kerert ilk erleri  regional hem devlet uurunda.  2004 yıldan çalışardı Çadır  sport okulu  Tomay  filialında futbol trenerı. Hepsi kendi bilgilerini hem becermeklerini, ȇnergiyasını  hem serbest vakıdını verärdi kendi terbiedilennerinä.  O pek sevärdi kendi işini da bilärdi nicä  yaklaşmaa herbir uşaa.  Ona saygı güdärdilär analar-bobalar hem kolektivin azaları. Onun üürä boldu hem o pek duyguluydu söleerlär onun terbiedenneri.

“Bän çekettim oynamaa onun komandasında  edinci klastan, o  geçirärdi bizä sınışları, sora bän  oynadım Tomayın toplumunda, ilktän dublördum, sora nicä futbolist. İlktän oynadık C diviziyada, sora  çıktık B diviziyasına. O  pek sevärdi futbolu”, -annattı  futbol veteranı Sergey Topçu.

“Biz oynardık C diviziyasında,  o  yıllar futbol pek kaaviydi,  da bu diviziyada iki komanda pek kaaviydi, onnarda vardı sponsor, da biz olduk üçüncü onnarın ardından.  Bu pek büük  taramak bizä deyni”, — söledi futbolcu  Vladimir Dimoglo.

Bu yıl teklifi  şannı trenerın İvan Nedälkonun adına turnirda pay almaa kablettilär  Gagauziyadan hem Kaul dolayından dört komanda. Bakmadaan sıcak havaya oyun  meydanında kızgındı  hem meraklıydı. Herbir geçirilmiş matç kaaviydi nicä üüsek ligada. Komandalarda pay aldılar futbol sevenneri. Trenerların hem oyuncuların laflarına görä, turnir geçti üüsek uurda.

“Çocukların laflarına görä trenerın işi, angısı verdi yaşamasını oyuna hem futbola,   bu pek önemli. Ȇntuziyazmaylan uzaa gitmeyecän, ama var insannar, angıları halizdän üürederlär bizim uşakları, terbiederlär. Sayȇrım, ani gençlär lääzım alsınnar örnek bölä insannardan”, — söledi Bessarabka dolayın başı Pötr Puşkari.

“2020 yılda yaptık turnir, onnar bizä geldilär, biz onnara gittik. Da bän gördüm ani bu insan yaşȇȇr nicä biz futbollan. Pek esaplı insan. Bän düşünerim ani ii ideyä onun adına geçirmää küüdä turnir”, — paylaştı Burlaku küüyün  komandanın temsilcisi. Pötr Mihov.

İvan Nedälkonun iki torunu  hep ölä baalı sportlan. Andrey  sever futbolu, Dmitriy da professional uurunda  aar atletikaylan zanaatlanȇr. Büük sevgiylän aklına getirerlär dädusunu.

Turnirın tarayıcısı oldu Burlaku küüyündän komanda, angısı kazandı geçän kuboo, o gelän yıla genä  lääzım pay alsın yarışmaklarda.  İkinci eri kazandı  Bessarabka komandası hem çüncü oldular Tomay meydanın çorbacıları . Hepsinä verildi kuboklar.  Baaşışladılar en ii oyuncuyu Burlaku klubundan Denis Maksimovu  hem en Joltay  komandasından ii vratari  Dmitriy  Karadjou. Onnar kablettilär şannı baaşışları.
Источник grt.md
157

İlgili statyalar

Gagauziya futbol koboo-2022

Harman ayın 25 dä  Komrattakı stadionunda geti Gagaiyz kuboo futbolda-2022. Onda pay aldı dört  kız komandası. Bakmadaan  sıcak havaya, meydanda matçlar kızgındı, konkurenţıya da kaaviydi. Kuboon taraycıları oldular meydanın çorbacıları- Komrat  FK.  Taa derindän süjȇtımızda. Beş saadın işindä  4 komanda kaavi yonnarda, taymdan tayma tarayıp kendi konkurentlarını, gidärdilär  finala.  Pay alannarın bir payına oyun pek ii geçmedi, nicä onnar kararlardı, belli ettilär türlü faktorlar. Futbolcuların laflarına görä , oyun geçti ii hem meraklı, hem da zorca, zerä  çüyu   oyuncular diil ilk keret pay alȇrlar bölä yarışmaklarda. -«Yarışmaklar geçerlär ii,  iki matç geçirdik birini  tarattık, öbürünü taradık. Lääzım bilmää taratmaa da».…

Bulgariyada geçmiş turnirın gümüş ödülcüleri oldular “Çadır-Lunga” futbol klubu

Bulgariyada Nesebr kasabasında geçti Halklararası  uşaklar arasında futbol turnirı “Vakanţıya”  Nesebr  kasabanın kuboona. Yarışmaklarda pay aldılar  40 komanda 7 yaş kategoriyada.  Gagauziyayi  tanıttılar futbolistlär  Çadır kasabasından. “Çadır-Lunga” futbol klubu pay aldı futbol turnirında 12 yaşınadan kategoriyasında. Turnir geçti “herbir herbirinnän” sistemasına görä. Komanda geçirdi  5 matç, dördünü taradı birinidä tarattı. Çıkışta kazandı ikinci eri. Fk “Çadır — Lunga” futbol meydanda karşı karşıya geldilär kaavi konkurentlan Litvadan, Makedoniyadan, Serbiyadan, Bulgariyadan hem Ukrainadan. Nicä nışannadı  komandanın baş trenerı Aleksandr Belov, en çok onu yarışmaklarda duygulandırdı Litvanın Vilnus komandanın  disţıplinası. FK administratoru Nikolay Karaman  urguladı, ani bizim uşaklar ii gösterdilär kendilerini  hem kaavi…

Komratta üürenicilär oynadılar futbol veteranı Nikolay Tretyakovu anması için turnirdä

İlerletmää deyni sportu Gagauziyada geçirilerlär türlü sport olayları. Büük Vatan Cengin veteranının Nikolay Tretyakov adına  liţeyindä geçti onu anmak için futbol turnirı.  Nikolay Tretyakov verdi kendi yaşamasını koruyarkana  Komrat kasabasını. Yarışmaklarda pay aldı 5 komanda kasabanın şkolalarından. Nikolay Tretyakov adına liţeyin stadionunda toplandı 5 futbol komandası kasabanın üürenmäk kurumnarından, ki belli etmää en kavileri bu sport uurunda.  Olayın baş neeti —  meraklandırmaa uşakları istoriyaylan, insannarlan, angıları verdilär yaşamaklarını, ki biz yaşayalım uslulukta.  Futbol turnirın  geçirmesinin ideyası peydalandı  okulun  üüredicisindä Nikolay Sariogluda. “Bu yıl bizim liţey başladı  işlettirmää  programmayı “futbol her bir klassa”. Bän bu  okulda çalışȇrım bir yıl, da onun…

Stepan Topalın adına futbol turnirı: kim kazandı kuboo

Komratta geçti Gagauz Respublikasının İlk Prezidentı Stepan Topalı anmak ikinci futbol turnirı. Onda pay aldılar 6 komanda avtonomiyadan, angıları hep ölä pay aldılar Moldovanın futbol millet ligasında. Yarışmayı genä taradı “Olimp” futbol klubu sayılan 4:3. Stepan Topalı anmak turnirında pay aldılar futbol oyuncuları Komrattan, Başküüyündän hem Kıpçaktan. Yarıştılar “A” hem “B” diviziyalarına girän komandalar. Hepsi futbolcular neetliydilär taramaa. ANDREY KERNEŢ “Olimp” futbol klubun oyuncusu: “Futbol oynȇrım çoktan. Ama bu uurda başladım oynamaa diil çoktan. Futbol oynamaa diil geç, sade havez olsun. Hepsi umutlanêr taramaa. Sade lääzım oynamaa islää”. VİTALİY GARİZAN “Sokol” futbol klubun başı: “Bizim neetimizdi çıkmaa da taramaa. Oynêêrız…

Kasabanın kurumnarı pay aldılar futbol yarışmaklarında

Geçän dinnenmäk günnerindä  Komrat stadionunda  geçtilär futbol  yarışmakları, angılarında pay aldı  6 komanda kasabanın  kurumnarından. Kızgın matçların  oynamasından   ilk eri kazandılar  futbolcular  Komrat primariyasından.  Taa derindän  süjetımızda. Futbol komandaları   pay oldular  iki gruppaya üçär komanda,  geçirdilär   ikişär matç .  Meydanda  duyulardı kızgınnık  hem kaavi konkurenţıya.  Bakmadaan ona, ani  tarışmaklarda pay aldılar  futbol sevenneri,  futbol  meydanda  üüsek uurda geçti.  Oyuncuların  laflarına görä  yarışmaklar ii sebep- taa bir keret toplanmaa buluşmaa deyni hem  götürmää saalıklı yaşamayı.  “ Geçän yıl pay aldık bölä turnirda, da tutturȇrız hepsi primariyanın ideyalarını   sport uurunda.  Zerä sport — bu bizim yaşamamız, bu saalıklı yaşamak. Bän 49  yaşındayım,…