Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Gagauziya (Gagauz Yeri) 28-ci yıldönümü kutluca olsun!”, “Todur ZANET “Gagauz Yeri” Ordenı kableti”, “İvan İKİZLİ genä pyedestalda”, ““Çancaaz” ansamblisi diplomatların cannarında can sıcaklıı yarattı”, “Dışişleri ministruları İstanbulda buluştular”, “Moldova ministularına T.C. Kişinev Büükelçisinin saygı vizitı”, “Buluşmak zamanında ikili işbirlii perspektivaları konuşuldu. Ayırıca, Moldova tarafı şükür etti o yardımnar için, ani Kovid salgını zamanında Türkiye tarafından Moldovaya yapıldı hem o proektlar için, ani Moldovada çiftçilik hem korunmak uurunda yapılêr”, “TİKA Balkannarda 5 bindän zeedä proekt ömürä geçirdi”, “Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı”, ““Aya Mariya” kiyadın avtorunnan hem resimcisinnän buluşma”, “Kıymetli insannara Gagauziya ödülleri verildi”, “Avdarma küüyün istoriya muzeyindä “Can acısı” kiyadına prezentațiya”, “Mihail ÇAKİR adına biblioteka 30-cu yıldönümünü kutladı”, “65-ci yıldönümünä Mihail ARABACInın resim sergisi”, “Gagauziyanın 28-ci yıldönümünä karşı “Hoca Nastradin” uşak başçasında gözelin gözelisi olan sıra” h.t.b.

Kırım ayın (dekabri) nomerın PDFı burada:

https://anasozu.com/wp-content/uploads/2022/11/Ana_Sozu_23_24.2022.pdf

http://anasozu.com/gazetamizin-arhivi/
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) nomerı

ırım ayın (dekabri) 23-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2021-ci Kırım ayın (dekabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: ““Güneşçik” Gagauziyanın 27-ci yıldönümünü aydınnattı”, “2022-ci yıl Gagauziyada Dionis TANASOGLU yılı açıklandı”, “Ankarada Moldovanın kultura Günneri geçti”, “Nicä geminin adını koyacan ölä dä üzecek (Gagauziyan M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma Merkezi 10-cu yıldönümü)”, “Aleksandr STOYANOGLU serbest brakıldı, ama onun serbestlik hakkı ezildi”, “Venețiya komisiyası dedi: Moldova Baş prokurorun işini kantarlama proțedurasını enidän incelesin”, ““Gülüntü deputatlar” tragikomediya spektaklisinin artık 9-cu perdesi cumaaya!”, “Gagauzlar TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKlän lafedildi”, “Komrat gemodializ bölümünä Türkiyedän yardım”, “Kongaz Todur ZANET adına teoretik lițeyin 180-ci yıldönümü kutluca olsun!”,…

Moldova ministularına T.C. Kişinev Büükelçisinin saygı vizitı

Kırım ayın (dekabri) 15-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL birär saygı vizitı yaptı Moldovanın çiftçilik çorbacılıı hem iyecek industriyası ministerliinä hem da Moldovanın korunmak ministerliinä, neredä buluştu ministrularlan Vladimir BOLEAylan hem Anatoliy NOSATIYlan. Buluşmak zamanında Moldova hem Türkiye arasında işbirlii perspektivaları konuşuldu. Ayırıca şükür edildi o yardımnar için, ani Kovid salgını zamanında Türkiye tarafından Moldovaya yapıldı. Bundan kaarä Moldova tarafı saa ol dedi o proektlar için, ani Moldovada çiftçilik hem korunmak uurunda Türkiye tarafınfan yapıulêr. Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Kasım ayın (noyabri) nomerı

Kasım ayın (noyabri) 26-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Kasım ayın (noyabri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Türkiye Respublikasının 99-cu yıldönümünä baaşlanmış reçepțiya”, “Kasımı “Gagauz şarap yortusu” günün şenniklerinnän hem havasınnan baktılar”, “Acaba burnusunun altı mı terli? Başkanka Aaçlık kurbannarına hiç bir zaman acızgannık göstemedi”, “Çok laf dermendä hem… romınca “Ekonomika Forumun”da var”, “Gagauziyayı genä mi korkudêrlar: Sansın ne Gagauziya varmış, ne da Gagauziya polițiyası yokmuş gibi!”, ““Aaçlık kurbannarını Anmak Günü” – analım, aklımızda tutalım, unudulmasınnar”, “İstanbulda terakt – 6 kişi öldürüldü hem 81 yaralıdı”, “Komradı kuşatan 18,3 kilometralık çevrä yolu açıldı”, “Aya Mariya dünneyä çok büük işlär için yollanmıştı”,…

Bu Seçim kodeksı Gagauziyayının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı

2022-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä Moldova Paralamentı, bir partiyanın 55 sesinnän, kabletti Moldova Respublikasının eni Seçim kodeksını, angısına görä Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolunu açtı. Bu konuylan ilgili, Gagauziya Halk Topluşun deputatları Kırım ayın (dekabri) 6-da bir açıklama kablettilär, neredä doorudan söledilär, ani Moldova Parlamentı hem Moldova Respublikasının büünkü kuvetleri çiinedilär Gagauziyanın haklarını hem Moldova Konstituțiyasının 111-ci statyasını, bununnan Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasının yok edilmesinä de-yüre yolu açıp. Bu işi doorutmak için, GHT deputatları danışêrlar Moldova Prezidentına hem Moldovada bulunan halklararası hem diplomatiya misiyalarına. Aşaada danışmanın PDFnı vereriz: GHT_aciklamasi Источник anasozu.com

Tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci yılın Orak ayın (iyül) nomerı

Orak ayın (iyül) 29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2022-ci Orak ayın (iyül) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar: “Dionis TANASOGLUnun duumasından 100 yıl”, “Gelinnerimiz kara kaşlı – gözäl, kıvrak hem yakışıklı”, “Prezident Recep Tayyip  ERDOĞAN Gagavuz Yeri Başkankasını kabul etti”, “Gagauziyanın Başkankası TİKAda kabledildi”, “Moldova Prezidentı Maya SANDU neçinsä Gagauziyaya gelmedi”, “Gagauzka İrina PERÇEMLİ Universitetının brincilär arasında”, “Gagauziya sesini kaldırêr: kuvettä bulunannar işidincä mitinglar olacek”, “15 Temmuz – Demokratiya hem milli birlik Günü”,“Çadırda Türkiyenin 15 Temmuz şehitlerinä saygı”, “Aylä, sevgi hem saygı” yortusu bakıldı: 50 ley 5 minut için kam tuzluca!  Kalanı gözäldi!”, “Başkanka küsülüydü, kalanı – haliz gücenikti” h.t.b. 2022-ci yılın…