TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

Büük ayın (yanvarın) 31-dä, Moldovada ofițial vizitlan bulunan Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, büük bir programaya sayıp olarak, Gagauziyada bulundu. Canabisinnän bilä bu programaya katıldılar Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyaya vizitı başladı Gagauziya Başkankası İrina VLAHlan ofițial buluşmadan, neredä İrina VLAH şükür etti TİKAya o üzerä, ani taa kurulduu günündän beeri gagauzların hem Gagauziyanın yanında bulunêr hem bu yıllarda, Gagauziyaya yaklaşık 30 milion dolarlık 300 proektı başardı. Dr. Mahmut ÇEVİK ta urguladı, ani “gagauzlar kan kardaşlarımız hem onnarın ayakta kalması için TİKA her zaman yardım elini uztmaa hazırdır”.

Bu buluşmaktan sora, Türkiyedän paalı musaafirlärlän bilä, Gagauziya Başkankası İrina VLAH katıldı, TİKA proektı olrak hem Vera SİBOVA tarafından hazırlanan hem da Gagauziya Radio hem Televideniyası Cümne Kompaniyasının adından yapılan dünnäyın 23 multiin gagauzçaya çevirelmesi proektın ofițial açılış sırasına hem Türkiye Prezidentını Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın gezisinä.

23 multiin (çizgi filmının) gagauzçaya çevirilmesi proektın ofițial açılışı sırası

23 multiin (çizgi filmının) gagauzçaya çevirilmesi proektın ofițial açılışı oldu Türkiye tarafından enilenän Komrat Kutura Binasında, angısı Komrat şkolalarının başlangıç klaslarında üürenän üürencilärlän dop-doluydu hem angısınnar için bu önemni proekt aslıya çıkarıldı.

Proektın ofițal açılışnda, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKtäk kaarä, nasaat ettilär Gagauziya Başkankası İrina VLAH, Gagauziya Radio hem Televideniyası Cümne Kompaniyasının direktoru Vadim ANASTASOV hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL.

Sora söz verildi bu proektta pay alannarın, başta proektın öndercisi Vera SİBOVA olarak, Gagauziya şkolaların üürencilerinin, kultura zaametçilerin, Çadır teatrusunun aktörlarından, teknik personannarın adından söz sölesinnär proektın en genç katılımcıları Nikita KOLİOGLU hem Valeriya TOPAL. Sora da  Dr. Mahmut ÇEVİK, İrina VLAH hem Uygar Mustafa SERTEL baaşladılar Nikita KOLİOGLUya, Valeriya TOPALa hem multiklerdä türkü seslendirmiseini yapan Aleksandr STATOVa birär cep telefonu baaşış verdilär.

Bitkidä 23 multiin gagauzçaya çevirelmesi proektında may hepsi pay alannar sțenaya çıktılar hem “Yortunun saklı özü” multiindän “İiliklär kısmet baaşlêêr” türküsünü.

Proektın ofițial açlışın sonunda da, zalda bulunan insannara bu eni multikleri, artık gagauzça ötmesinnän, gösterdilär.

Nicä taa ileri bu proekt için, maasuz “Ana Sözü” redakțiyamıza deyni,TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU bölä bir açıklama yaptırydı: “Bu proektı Gagauziya Radio hem Televideniyası Cümne Kompaniyasının adından hazırladı Vera SİBOVA, angısı becerdi gözäl bir ekip toplamaa hem, içindä Türkiye yapımı da olan, 23 multiin gagauzçaya dubläjını yapmaa. Bu multiklerin toplam uzunnuu yaklaşık 500 minut”.

Proektın öndercesi Vera SİBOVA da, sadecä ona yakışar inceliklän proektın istoriyasını bölä annattıydı: “Bu Proekt halizdän benim fikirim, ama, annayın, bän onu tek başıma yapmadım hem yapamayaceydım da. Biz onu başlattık 2021-ci yılın Çiçek (aprel) ayında da yıl sonuna kadar, 8 ayın içindä, başardık. Proekt için yaklaşık 30 kişilik bir bölük kuruldu. Onun içindä, tehnik personalından kaarä, vardılar Gagauziyanın anılmış artistleri, türkücüleri, Çadır teatrusunun aktörları, şkola üürencileri, kultura izmetçileri hem başkaları. Siz düşünün, 23 multik deeriz, ama onnarın çoyu seriallar, onuştan bu 23 multiin içindä 75 ayırı bölüm var. Onnarın hepsinin personajların harakterları da ayırı. O harakterları göstermää lääzımdı”.

İsteeriz urgulamaa, ani bu proektın temeli gözäl açıklandı Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serkan KAYALAR twitindä: “TİKAnın Proektınnan dünnääyın 23 çizgi filmının gagauzça dubläj başarıldı hem gagauz uşaklarına baaşlandı. Bu gözäl hem pek lääzımnı Proekt yapıldı o üzerä, ani rus dili ortamında bulunan gagauz uşaklarını hem büüklerini dä gagauz dilinä yaklaştırmaa hem, çizgi filmnara meraklıınnan, ana dillerinä döndürmää”.

Kaldı bildirelim, ani bu Proektın yardımınnan gagauzçaya çevirilmesi yapılan multiklerin arasında var pek anılmış anılmış multiklär, ölä nicä “Ayıcıklar”, “Çeburaşka”, “Fiksiklär”, “İki kedicik”, “Piliççik”, “Şımarık aylä”, “Umka”.

Hepsi bu multiklerä, gagauzçaya dubläjdan kaarä, romıncaya subtitrirovaniya da yapıldı.

Proektın ofițial açılış sırasında açıklandı, ani bütün kontent veriler Gagauziya Radio hem Televideniyası Cümne Kompaniyasına, durmamayca hem hergün bu Kompaniyanın efir dalgalarında avşam-sabaa yayınnanasın deyni.

“Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın gezisi

O günkü programın ikinci noktası oldu Komratta yapılan “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksın gezisi, neredä TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKä, Gagauziya Başkankası İrina VLAHa, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞANa, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUya hem onnarlan bilä gelän Komrat hem Valkaneş kasabaların primarlarına annadıldı nicä gider işlär bu obyektta hem nezaman onnar tamamnanacek.

Komrat “Hoca Nastradin” uşak başçasına konoklaa

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK için büük sevinmelik oldu uuramaa taa bir büük TİKA tarafından yapılan proektına – Komrat “Hoca Nastradin” uşak başçasına, angısının açılışında Canabisi katıldı 2018-ci yılda, Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya vizitı zamanında.

Uşak başçasında delegațiyayı karşladı “Hoca Nastradin” uşak başçasının direktoru Veronika Födorovna KAZAK, angısı şükür etti Türkiyeyä hem Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosuna bu sıvak yuva için hem buyur etti onnara kendi gözlerinnän görsünnär ne gözäl durumda korunêr bu Gagauziya uşaklarına cömert baaşış.

O günkü musaafirlerä deyni “Hoca Nastradin” uşak başçasının uşakları kısa bir konțert gösterdilär hem, kendi ellerinnän yaptıkları, Gagauziyanın Bayraklarınıu baaşladılar. Dr. Mahmut ÇEVİK hem Büükelçisi Uygar Mustafa SERTEL uşaklara kendi baaşışlarını verdilär.

Komrat Devlet Universitetınnan tanışmak

Belli ki, programanın bir noktası da Komrat Devlet Universitetı oldu, çünkü TİKA burayı çok yardım proektları yaptı, angısının hem taazesi olduu burada Güneş elektrika panellerin kuruması. Nicä bildirildi buluşmada, bu panellär artık üz bin leylik kär getirmiş.

Komrat Devlet Universitetı rektorun Sergey ZAHARİYAnın önderciliindä yapılan Universitetın gezisindän sora, bir tombarlak masa dolayında, Türkiyedän musaafirlär tanıştılar KDUnun dekannarınnan hem kafedra başlarınnan hem onnarın isteyişlerinnän.

Komrat ATATÜRK bibliotekasında uluşmak

Komrattakı programanın son noktası oldu TİKA tarafından açılan hem çok yıllar onun kanadı altında bulunan Komrat ATATÜRK bibliotekası, neredä TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK hem bütün delegațiya tanıştı eni kiyatlarlan hem siiretti burada açılmış olan gagauz resimcisinin Mihail ARABACInın resim sergisinnän.

Çadır kasabasının zanaat uçilişesindä kilimcilik hem terzilik proektları

Komrattan sora, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK hem bütün delegațiya yollandılar Gagauziyanın ikinci büük kasabasına, neredä derindän baktılar nicä işleer bu kasabanın zanaat uçilişesindä aslıya çıkarılan TİKAnın proektları – kilimcilik hem terzilik proektları.

Çadır kasabasının zanaat uçilişesindä paalı musaafirleri TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKi, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUyu, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELi, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞANı, tuz-ekmeklän karşladılar uçilişesinin direktoru Vera İlyiniçna BALOVA,  Çadır kasabasının primarı Anatoliy TOPAL, Moldova Parlamentın deputatı Födor GAGAUZ, üürencilär hem bu proektlarda pay alan üüredicilär. Ayırıca çok incä bir iş oldu burada – delegațiyada bulunan karılara da üçilişçenin çocukları çiçek baaşladılar.

Kilim dünennerin bulunduu büük başlara geçtiinä, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKä annadıldı nicä çalışêr bu proekt, annadıldı o meraklık için, ani kilimcilää hem palacılaa burada yaradıldı hem gösterildi artık yapılan mallar da – kilimnä, palalar hem suvenir kilimcikleri. TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tä,oturup düzen başına, tefenin urmasınnan kendi insannık katkısını da palacılaa koydu.

Malların hazır malları zalanda uçilişçenin folklor ansamblisi dä gösterdi bir gagauz oyunu. Bundan sora, hepsi musaafirlär tanıştılar terzicilik atolyesinnän, ani Kovid zamanında TİKA tarafından burayı kuruldu.

Bitkidä dä, başta TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK olarak, uçilişçenin o günkü paalı musaafirlerinä ikram edildi imeklär hem içkilär, ani uçilişçenin aşçılık bölümündä ürencilär tarafından hazırlandı.

Belli ki, hepsi bu gözellik en açık duyguları yarattı, angılarını da Dr. Mahmut ÇEVİK uçilişçenin saygı tefterinä yazdı.

Zanaat uçilişçesindän ayırılarkan da, uçilişesinin direktoru Vera İlyiniçna BALOVA hem üürencilär, gagauzların saadıçlara saygı adetinä görä, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKä, Türkiye Kişinev Büükelçisi Uygar Mustafa SERTELä, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUya birär kolaç verildi.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

TİKAnın yardımınnan 23 multää gagauzça dubläj yapıldı

Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkanı Serkan KAYALAR kendisinin twitindä bildirdi, ani TİKAnın Proektınnan dünnääyın 23 meltiinä gagauzça dubläj başarıldı hem gagauz uşaklarına baaşlandı. Bu gözäl hem pek lääzımnı Proekt yapıldı o üzerä, ani rus dili ortamında bulunan gagauz uşaklarını hem büüklerini dä gagauz dilinä yaklaştırmaa hem, multiklär meraklıınnan, ana dillerinä döndürmää. Maasuz “Ana Sözü” redakțiyamıza deyni TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU proekt için bölä bilgieri verdi: “Bu proektı Gagauziya Radio hem Televideniyası Cümne Kompaniyasının adından hazırladı Vera SİBOVA, angısı becerdi gözäl bir ekip toplamaa hem, içindä Türkiye yapımı da olan, 23 multiin gagauzçaya dubläjını yapmaa. Bu multiklerin…

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 9-da, TİKA proektların ilerlemesinnän ilgili olarak, Gagauziyada bulundu TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK. Canabisinnän bilä Gagauziyaya geldilär TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem bu ofisin zaametçileri da. Vizit zamanında Dr. Mahmut ÇEVİK baktı nasıl gider işlär üüredicilik, soţial hem saalık obyektlarında, angılarını TİKA yolunnan Gagauziyada Türkiye Respublikası düzer. Vizit zamanında TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK hem TİKA delegaţiyası buluştular Gagauziya Başkanınan İrina VLAHlan hem Gagauziya Başklanın 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Buluşmakta incelendi Gagauziyada TİKA proektlarınnan ilgili soruşlar. Onnarın arasında “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN…

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyada

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 9-da, TİKA proektların ilerlemesinnän ilgili olarak, Gagauziyada bulundu TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK. Canabisinnän bilä Gagauziyaya geldilär TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU hem bu ofisin zaametçileri da. Vizit zamanında Dr. Mahmut ÇEVİK baktı nasıl gider işlär üüredicilik, soţial hem saalık obyektlarında, angılarını TİKA yolunnan Gagauziyada Türkiye Respublikası düzer. Vizit zamanında TİKA Balkanlar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK hem TİKA delegaţiyası buluştular Gagauziya Başkanınan İrina VLAHlan hem Gagauziya Başklanın 1-ci yardımcısınnan Vadim ÇEBANnan. Buluşmakta incelendi Gagauziyada TİKA proektlarınnan ilgili soruşlar. Onnarın arasında “Türkiye Prezidentın Recep Tayyip ERDOĞAN…

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK: Ukrayna hem Moldova gagauzlarına yapılan proektları konuştuk

Canavar ayn (oktäbri) 20-dä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK kendi ofisindä kabul etti Ukrayna Gagauzlar Birliin başkanını Vasiliy KELİOGLUyu hem Türkiye Ankara “Gagauzlar” dernään başkanı İrina ÜSÜMBEYLİyi. Nicä bildirdi TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, buluşmak zamanında Ukrayna hem Moldova gagauzlarına cümne, kultura hem başka uurlarda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) tarafından yapılacek hem yapılması lääzım olan proektların kolaylıkları konuşuldu. Kendi tarafından Vasiliy KELİOGLU hem İrina ÜSÜMBEYLİ şükür ettilär TİKAya hem TİKA Başkan Yardımcısına Dr. Mahmut ÇEVİKä gagauzlara yapılan yardımnar hem aslıya çıkarılan proektlar için. Источник anasozu.com

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyanın primarlarını aarladı

Bu günnerdä, başta Kıpçak  küüyün primara Oleg GARİZAN olarak, Gagauziyanın primarlar Birliinä girän Aydar, Caltay, Baurçu, Dizgincä, Tomay, Kiriyet, Çeşmeküüyü hem Karbalı küülerin primarlarından oluşan delgațiya Türkiyedä bulunêr. Vizit zamanında bu delgațiyada olan primarlar Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından kabledildi hem aarlandı. Buluşmada Türkiye hem Gagauziya arasında ilişkilär konuşuldu hem da birliklän bütünnük içindä Gagauziyanın kultura hem cümne uurunda kalkınmaya uygun soruşlar lafedildi. Источник anasozu.com