TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu

TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu

2022-ci yılın Baba Mart ayın 30-31 günnerindä Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN Uzbekistana yaptıı vizitında Türk dünnäsının kulturası hem dilleri alanında iki memleket arasında usta etiştirecek bir üüredicilik kuruluşun kurulmasını arzu ettiini belirtmesi üzerinä, Uzbekistan Semerkant Devlet Universitı hem Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) arasında yapılan görüşmelär annaşmasınnan bu universitetta Türkologiya Aaraştırma İnstitutu kuruldu hem orası Türk dili laboratoriyası teknik lääzımnıklarınnan donatıldı.

Çiçek ayın (aprel) 23-dä olan Semerkant Devlet Universitı Türkologiya Aaraştırma İnstitutun ofițial açılışında pay aldılar hem nasaat ettilär: Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, İpek Yolu Turizma hem Halklararası kultura varlıı Universitetın rektor yardımcısı hem açılan Türkologiya Aaraştırma İnstitutun direktoru Juliboy ELTAZAROV, Semerkand dolayın Başı yardımcısı Hurşid OÇİLOV h.t.b. Açılış sırasında okundu Semerkant Devlet Universitı rektorun Prof. Rustam HOLMURODOVun selemnama hem kutlama mesajı.

Tika Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK kendi sözündä urguladı, ani “Uzbekistanın baamsızlıını kazanmasından sora, onun kalkınmasına yardım olarak, büünkü günädän TİKA tarafından burada 1000-nä yakın proekt aslıya çıkarıldı. Türk dili, istoriyası, literaturası hem her türlü kultura varlıı gibi bütün alannarda yapılacêk çalışmaların paalılıın kazanmasınnan birliktä,  Türkologiya Aaraştırma İnstitutun uuru eni kuşakların bilgilerinä ön vermää hem, özelliklän, Türk dilinin gücünü hem etkisini dünnääya bildirmää hem da Ali Şir NEVAİnin izindän gidän eni büük bilim adamnarını etiştirmää”.

Mahmut ÇEVİK açıkladı, ani “Türk dünnäsının en paalı yazıcıların çoyu Balkannardan, ölä Türkiyenin milli poetı Mehmet Akif ERSOYun memleketi Kosova türklerinin, Yahya Kemal BAYATLInın memleketi Makedoniya türklerinin hem ilk türkçä sözlüün yazıcısı Şemsettin SAMİnin memleketi Arnautluk türklerinin”. Açılış sözünü tutan Dr. Mahmut ÇEVİK Balkannarda 12 türkçä lafedän halklarından hem Balkanlardan Türk yazıcıların Semerkanta selämını getirdiini söledii zaman, zalda bulunan insannar, ayaa kalkıp, şamar urmasınnan karşladılar bunu.

TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu

TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu

TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu

TİKA Uzbekistanda Türkologiya Aaraştırma İnstitutunu kurdu

Fotolar: samdu.uz
Источник anasozu.com
351

İlgili statyalar

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK: Ukrayna hem Moldova gagauzlarına yapılan proektları konuştuk

Canavar ayn (oktäbri) 20-dä Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK kendi ofisindä kabul etti Ukrayna Gagauzlar Birliin başkanını Vasiliy KELİOGLUyu hem Türkiye Ankara “Gagauzlar” dernään başkanı İrina ÜSÜMBEYLİyi. Nicä bildirdi TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK, buluşmak zamanında Ukrayna hem Moldova gagauzlarına cümne, kultura hem başka uurlarda Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) tarafından yapılacek hem yapılması lääzım olan proektların kolaylıkları konuşuldu. Kendi tarafından Vasiliy KELİOGLU hem İrina ÜSÜMBEYLİ şükür ettilär TİKAya hem TİKA Başkan Yardımcısına Dr. Mahmut ÇEVİKä gagauzlara yapılan yardımnar hem aslıya çıkarılan proektlar için. Источник anasozu.com

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK Gagauziyanın primarlarını aarladı

Bu günnerdä, başta Kıpçak  küüyün primara Oleg GARİZAN olarak, Gagauziyanın primarlar Birliinä girän Aydar, Caltay, Baurçu, Dizgincä, Tomay, Kiriyet, Çeşmeküüyü hem Karbalı küülerin primarlarından oluşan delgațiya Türkiyedä bulunêr. Vizit zamanında bu delgațiyada olan primarlar Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından kabledildi hem aarlandı. Buluşmada Türkiye hem Gagauziya arasında ilişkilär konuşuldu hem da birliklän bütünnük içindä Gagauziyanın kultura hem cümne uurunda kalkınmaya uygun soruşlar lafedildi. Источник anasozu.com

TİKA Başkan yardımcısı gagauzların hem bütün Rumelinin dostu Mahmut ÇEVİK oldu

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı atandı. Dr. Mahmut ÇEVİK çok yıllar sıravaradı Gagauzlara, bütün Balkannara hem Rumeliyä çok büük çalışmalar koyudu hem yaptu. Onun zaametinnän buralarda milionnarca Evroya proektalar yapıldı. Gagauziyada hem Moldovada, Rumelidä hem bütün Balkannarda yaptıkları için Canabisinä saa olsun deeriz hem çok şükür ederiz. Gagauzların hem bütün Rumelinin paalı dostuna Dr. Mahmut ÇEVİKä kutluca olsun, eni işindä başarılar dileeriz. Allaa versin ona saalık, uzun ömür hem kuvetlän sabur ileri…

TİKA Başkan yardımcısı gagauzların hem bütün Rumelinin dostu Mahmut ÇEVİK oldu

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 2021-ci yılın Büük ayın (yanvar) 2-dä Türkiye Prezidentliin № 3 Kararınnın 2 hem 3 punktlarına görä Türk İşbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TİKA) Başkan yardımcısı atandı. Dr. Mahmut ÇEVİK çok yıllar sıravaradı Gagauzlara, bütün Balkannara hem Rumeliyä çok büük çalışmalar koyudu hem yaptu. Onun zaametinnän buralarda milionnarca Evroya proektalar yapıldı. Gagauziyada hem Moldovada, Rumelidä hem bütün Balkannarda yaptıkları için Canabisinä saa olsun deeriz hem çok şükür ederiz. Gagauzların hem bütün Rumelinin paalı dostuna Dr. Mahmut ÇEVİKä kutluca olsun, eni işindä başarılar dileeriz. Allaa versin ona saalık, uzun ömür hem kuvetlän sabur ileri…

Dr. Mahmut ÇEVİK Krım Türkleri Fondun Başkanı Tuncer KALKAYlan görüştü

Büük ayın (yanvar) 5-dä TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK görüştü Ankaradakı Krım türkleri kultura hem yardımnaşma Fondun Başkanı Tuncer KALKAYlan. Görüşmä oldu Krım türkleri kultura hem yardımnaşma Fondun Başkanı Tuncer KALKAYın Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİKä bir vizitı zamanında. Dr. Mahmut ÇEVİKin hem Tuncer KALKAYın görüşmesindä lafedildi Rusiyanın Ukraynada ortaya koyduu saldırılarlan Rusiyanın ayak altına aldıı Krımdakı büünkü durum. Buluşmdan sora Tuncer KALKAY açıkladı ani görüşmedä “iki tarafın da çalışmaları için açıklamalar yapıldı hem gelecektä yapılabilecek işbirlii çerçevesindä dä görüş alış-verişindä konuları ortada bulunuldu”. Источник anasozu.com