Tepliţa zanaatı ilerler: Komratlı Dimça aylesi büüdülän zarzavatların sayısını zeedeletti

Bitki yılların içindä devlet aktiv yardım eder paraylan açmaa eni tepliţaları emişlerin, zarzavatların büütmesi için. Bitki  vakıt tepliţaların sayısı regionda zeedelener. Agrariyalar savaşȇrlar kullanmaa eni tehnologiyaları hem ilk kabletmää  bereketi, ki etiştirmää çıkmaa panayıra da  satmaa ii paaya.  Gelirli mı büün  koymaa tepliţayı, üürendi bizim korrespondentımız.

İşä gün duumasından kauşmasınadan diil hepsi dayanabiler. Da nicä söleerlär, iş gider ozaman, açan bütün canını koyȇrsın onun yapmasına. Tepliţa işinä lääzım diil sade bilgilär çiftçilik uurunda, ama kuvet, istemäk hem eni tehnologiyaların bilmesi.

Büük tepliţa kompleksını kendinä deyni koydu Dimça aylesi Komrattan. Onun saabiykası Natalya taa çoktan istärdi bu işi yapmaa. Ama açan oldu  finans kolaylıkları,  kocasınnan alıp grant hem  koyup kendi paralarını, açtılar kendi  işini. Da nicä herbir  uurda, burada da var kendi faydası hem diil ii tarafları, söleer Natalya.

“İi taraflar onda,  ani  burada  zarzavatlar  taa aaz hastalanȇrlar, hava  da belli etmeer kendisini büümnerdä. Diil ii tarafı onda, ani harcanȇr çok su, büünkü günä su bizdä diil ucuz. Onun için  harcamaklar her gün büük  ki islamaa eri”, — söler Natalya Dimça.

Bu yıl Dimça aylesi kararladılar denemää büütmää bir — iki çeşit zarzavat. Umutlanȇrlar kabletmää ii bereketi  hıyar, patlıcan, mor patlıcan, laana, biber zarzavatlarında. Kullanȇrlar aşırıdan gibrid tuumnarını, ama bu yıl  seftä kullanȇrlar taa Pridnestroviyanın selekţiyasından tuumanrı, da görüp büümneri sevinerlär, açıklȇȇr Natalya.

“Nezamansa orada  kaavi temeldi, da büüdärdilär ii tuumnarı, da üüsek uurda işlärdilär. Biz kararladık almaa  da gibridlar, angılarını biz büüttük, bizi sevindirerlär. Biz kullanmȇȇrız  beslemäk materiallarını.  Biz kararladık, ani bizim aylä, yakındaklarımız, hem  satın alannar alsınnar ȇkologiya tarafından  pak malları. Bu taa paalı, hem vakıt taa çok.  Ama bu verer garantiya, ani biz olacez saalıklı”, — söler Natalya.

Az ekmää, ama ondan sora çekeder her günkü iş tepliţada sulamaktan kaarä, baalamaa, budamaa, kazmaa. Büümnär nicä uşak, hepsini duyȇrlar, söleer Natalya Dimça. Kullanȇrlar sulamaa deyni  derin pınardan suyu hem yaamur suyunu, angısını toplȇȇrlar. Sulȇȇrlar avşamneen, kalan işi savaşȇrşar erken yapmaa, açan tepliţada temperatura uygun. Nicä söleer  çorbacıyka, bir günü kaçıracan, ozaman  çok  kolverecän.

“Te görerim, o baarȇr “SOS”. Bir bıyık, yarım hıyarın kuvedi. Te bıyıı kırdım, da görerim, ani onu lääzım baalamaa, baalȇrım, da görerim, ani hıyarlar var nicä taa dursunnar, da  altı saattan  sora var nicä koparmaa”, — annadȇr Natalya. 

Yardım ederlär Natalyaya tepliţada onun anası hem bobası. Onnar kızınnan may her gün bulunȇrlar burada  da bakȇrlar büümneri. İşin çıkışı sevindirer gözü, malez açan  bereket  tä gözäl. Gelirlär da var,  angıları vererlär stimul ileri dooru çalışmaa.

“ Bizim bütün aylemiz eklendi, çekederäk tuumnarın ekmesindän, sora kasetalara geçirdik, sora rassad ektik, kazȇrız, ellän  otları koparȇrız.  Hepsini ellän yapȇrız. Diil her keret  kazmayı yakışȇr kullanmaa”, — söleer Rayısa Dimça.

Çiçek (aprel) ayın sonunda  aylä çıktı  erli panayıra eni bereketlän hıyar hem laana satmaa, çünkü ekologiya tarafından pak mal  hızlı satılȇr. Bu yıl paa taa üüsek, bakarak geçän yıla. Sebep buna energiya resursların paalılanması hem su da diil ucuz.  Ama  hep okadar kim isteer zanaatlanmaa bu uurlan, Natlaya Dimça nasaat eder, olsun diil sade finans, ama kaavi saalık hem istemäk. Da ozaman hepsi olacek.
Источник grt.md
217

İlgili statyalar

Başkan dolaştı Komratta çilek emişini büüdän çorbacılıı

Gagauziyanin Başkanı İrina Vlah   bulundu Komrat kasabanın  kurumunda, angısı büüder  çilek emişini. Kuruldu kurum 2020 yılda, koyup tepliţa kompleksını 1 ektara hem taa bir ektar ekip dışarda, onnar geçirdilär su damnamak sistemasını. Var nicä mi bizdä büütmää çilek emişini, hem var mı bu uura yardım devlettän, üürendi Zinayida Kanţır. 2019 yılda  agrariyalar  Maksim Diyanov  hem Väçeslav Uzun  kararladılar koymaa tepliţaları da büütmää emişleri. Düşüüünüp ayırdılar çılek emişini, çünkü regionda onu yok kim büütsün.  Da ikinci yıl onnar kaplȇȇrlar erli panayırda üüsek eri. Bu yıl bakarak geçän yıla bereket taa ii, söleer Väçeslav Uzun.  Çilää büütmää  kapalı gruntta taa ii nekadar, açık erdä. Butakım, bereketin…

Harmannarı ekmää deyni yaşayannar läzım olacek taa çok para harcasınnar

Gagauziyanın çiftçi kurumnarında giderlär ilkyaz kır işleri, enikunu başladılar satın almaa  tuumnarı hem beslemäk materiallarını yaşayannar da. Onnarı ekerlär diil sade tepliţalarda, ama kendi harmannarında da. Petrol malların  paasının zeedelenmesinnän paalar  tuumnara kaldılar hep o uurda. Ama gübrelerä kalktılar, bakarak geçän yıla.  Ne büün alȇrlar insannar ekmää deyni, var mı para bu işlerä,  hem beklemää mi paayın zeedelenmesini,  üürendi bizim korespondentımız. Baba marta ayın havası taa suuk tuumnarın ekilmesi için, ama arpacıkları hem sarmısakları hep ölä  var nicä ekmää.  İnsannar bu vakıt  yakışȇr alsınnar satın tuumnarı hem gübreleri,  arpacık, sarmısak hem kartofi. Nicä söleerlär panayırın satıcıları, büünkü günä pek az…

Gagauzianın başkanı Başküüyüdä çiftçi çorbacıların birini dolaştı

Gauziyanın  Başkanı İrina Vlah  bulundu  Başküüyüdä (Kirsovo)  çiftçi çorbacılıında. O  tanıştı  ne halda büün bulunȇrlar  büümnär.   Çiftçi çorbacılıında işlediler 1050 ektar toprak.  Bu yıl   güzlüklär hem  ilkyaz ekinneri bulunȇrlar ii halda. Bakmadaan ona, ani etişmeer nemnik kırlarda,  ilk grupannın bereketi hem  papşoyların, semiçkanın halı ii uurda. Bitki ayların içindä  yaadı pek az yaamur. Okadarki agrariyalar savaşȇrlar kulanmaa eni tehnologiyaları  hem  kullanȇrlar gibrid çeşitlerini, angıları yakışȇrlar bizim kuraklık klimatına. Çiftçi kurumun başının  Konstantin Fuçedjının  meraları, neredä ekili ekin, boday hem  nohut, bulunȇrlar ii halda da sevindirerlär gözü. Nicä söleerlär “bir gün kırda bütün yılı doyurȇr”. Onun için  Fuçedjı aylesi  bir da…

Nicä hayvancılık bölümü ilerleer Gagauziyada

Bu yıl hava koşulları  zorlattılar diil sade te onnarın işini, kim büüder boday, semiçka, papşoy, ama te onnarın da kim tutȇr hayvan. Hazırlmaa alaf  ineklerä hem koyunnara oldu zorca, neçinki  papşoy bereketi pek yufka, da sıra gelecek almaa em başka kurumnardan.  Neylän büün yaşȇȇr  hayvancılık bölümü, üürendi bizim  korrespondentımız. Komradın  bir hayvan  fermasında bütündän başladılar hazırlamaa kışa alafları, silosu. Bu yıl papşoy bereketi pek küçük. İi yıllarda bir ektardan toplardılar 30-35 ton ,  bu yıl 2-3 ton,-  söleer kurumun başı İlya Koynak.  Sıra gelecek alaf satın da almaa, zerä etişmeyecek gelän yıla. İLYA KOYNAK   hayvan fermasının başı : — »…