TC Dışişleri Bakanı Gagauziya Başkankasınnan görüştü

Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN İstanbulda Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan görüştü, bildirer https://www.mfa.gov.tr/sayin-bakanimizin-gagauz-ozerk-yeri-baskani-evghenia-gutul-ile-gorusmesi-15-9-2023.tr.mfa.

Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL açıkladı, ani görüşmedä Moldova Respublikasında politika durumu hem merkezlän gagauz kuvetlerin arasındakı ilişkilär lafedildi. Bundan kaarä Evgeniya GUȚUL danışmış Türkiye Respublikası yardımcı olsun “Moldova kuvetleri Gagauziya avtonomiyasına karşı destabilizațiya hem manipuläțiya denemelerindän vageçsinnär”.

Bu, hem başka tekliflärlän Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL danıştı Türiye Respublikasının Dışişleri Bakanı Hakan FİDANa bu yazıda:

TC Dışişleri Bakanı Gagauziya Başkankasınnan görüştü

TC Dışişleri Bakanı Gagauziya Başkankasınnan görüştü
Источник anasozu.com

İlgili statyalar

Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL emin etti

Orak ayın (iyül) 19-da Komrat kasabasının baş meydanında oldu Gagauziya Halk Topluşun maasuz toplantısı, neredä Gagauziyanın eni seçilän Başkankası Evgeniya GUȚUL Gagauziyaya hem Gagauz halkına emin etti. Toplantıyı açtı Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Nedän sora Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının başı Yana KOVALENKO seçimnär için annattı hem söledi, ani Komrat Apeläțiya Palatası Hederlez ayın (may) 22-dä temelleştirdi Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının kararını, ani Evgeniya GUȚUL Gagauziyanın eni Başkankası seçildi. Bundan sora, Gagauziyanın eni Başkankası Evgeniya GUȚUL, “Gagauziyanın (Gagauz Yeri) Temel Zakonu” kiyadın üstünä saa elini koyup, emin etti. Bundan sora, Gagauziya Merkez Seçim Komisiyasının başı Yana KOVALENKO verdi, artık…

Başkanka Ankarada temsilcilik açmaa isteer, ama Kişinev parmaanı saalêêr

Türkiyeyä yaptıı vizitı zamanı Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL açıkladı, ani neetindä var Ankarada Gagauziyanın temsilciliini açmaa. Bunu Canabisi söledi AA agenstvosuna (Anadolu Agenstvosu) intervyuda. Evgeniya GUȚUL söledi, ani, Ankaradan kaarä, Moskvada da Gagauziyanın alış-veriş temsilciliinin açılması neetindä var. Bu açıklamaları yaparak, Evgeniya GUȚUL bildirdi, ani Gagauziya isteer bu temsilcilikleri açmaa o üzerä, ani, hem Türkiyedä, hem da Rusiyada çok gagauz yaşêêr hem bu iki devletlän Gagauziyanın derin ekonomika hem alış-veriş baaları var. Gagauziya Başkankası sayêr, ani bu temsilciliklerin açılması verecek kolayını Gagauziyaya investițiyaları hem Türkiye investorlarını çekmää. Buna karşı Kişinev kuvetleri, parmaanı sallayarak, hemen kalktılar, söleyeräk, ani Gagauziyada bölä bir…

T.C. Başkonsulunda Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusunnan ilgili reçepțiya

Canavar ayın (oktäbri) 27-dä, Türkiye Respublikasının 100 yılı yortusunnan ilgili olarak, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL Gagauziyanın baş kasabsında Komratta bir reçepțiya verdi. Reçepțiyaya buyur edildilär Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, GHT deputatları hem İspolkom azaları, türk iş adamnarı, gagauz primarları, yazıcılar, gazetacılar, bilim, kultura hem cümne insannarı. Reçepțiyada okundu Türkiye Respublikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın mesajı, nedän sora kutlama sözlerini tuttular Başkonsul Adnan HAYAL, Başkanka Evgeniya GUȚUL hem GHT Başı Dimitriy KONSTANTİNOV. Türkiye Respublikasının 100 yıl yortusu kutluca olsun! Источник anasozu.com

Başkanka köşeyi dönecek mi?

Gagauziya Halk Topluşu, kendisinin Ceviz ayın (sentäbri) 5-deki maasuz oturuşunda, genä Gagauziya İspolkomunu temelleştirämedi, çünkü ortaya birkaç soruş çıktı. Soruşların arasında vardılar Gagauziya Bilim Merkezini İspolkomdan çıkarmaa da onu baamsız yapmaa. Vardı onnar da, ani İspolkoma kandidat azaların ikisi gagauzçayı bilmeer. Vardı taa başka da. Deyecez Halk Topluşuna saygısızlık: kimi Gagauziya İspolkomununa kandidat azaları toplantıya gelmedilär. Bu üzerä dä İspolkom yoktu nicä temelleştirilsin. Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL bu kerä pek raat hem tez kayıl oldu  GHTnın kararlarınnan, adayarak, ani kusurları doorudacek. Bizä kalsa, Başkanka taktikayı diiştirdi: zamanı uzadıp, Zakonca verilän 45 gün içindä Gagauziya Halk Topluşu tarafından Gagauziya İspolkomunu temelleştirämä…

Komratta eni T.C. Başkonsulu – Adnan HAYAL

Bu aydan beeri, Gagauziyanın başkasabasında olan Türkiye Respublikasının Başkonsulluuna eni Başkonsul atandı – Adnan HAYAL. İlk tanışma vizitlarını Canabisi yaptı Gagauziya Halk Topluşuna hem Gagauziya Başkannıına. Gagauziya Halk Topluşun Başınnan Dimitriy KONSTANTİNOVlan buluşmada Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Adnan HAYAL genel konuları konuştu, bildirer halktoplushu.md. Gagauziya Başkankasınnan Evgeniya GUȚULlan buluşmasında da Adnan HAYAL kutladı Evgeniya GUȚULu bu üüsek uura seçilmesinnän. Gagauziya tarafları da kutladılar Adnan HAYALı Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu atanmasınnan hem umut ettilär, ani aralarda pozitiv işbirlii ilerleyecek. Источник anasozu.com