Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

2022-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 9-10 günnerindä Moldova seftä geçti Halklararası “Crystal Pearl – 2022” (Kristal Sedef) türkü hem oyun konkursu. Kurulma günündän beeri bu konkurs üçüncälää ypılêr.

Gagauziyadan “Crystal Pearl – 2022” (Kristal Sedef) türkü hem oyun konkursunda pay aldılar Komrattan “Voice Show Studio” örnekli vokal studiyası hem “Vdohnoveniye” estrada hem sport tanțları örnekli kolektivı.

Olesä BARLADÄNın “Güneş çancaazı” vokal şkolasının hem hem “Voice Show Studio” örnekli vokal studiyasının solistkaları Marina TOPALlan Aleksandra TERZİ hem studiyanın önderciykası Olesä BARLADÄN birkaç nominațiyada pay aldılar da ustalıklarınnan halklararası jürinin azalarını büüledilär. Sonuçta Marina TOPAL 1-ci eri aldı, Aleksandra TERZİ iki 1-ci premiya kazandı. Olesä BARLADÄN sä, iki gagauzça türkü “Uyku Türküsü” (muzıka – İlya FİLEV) hem  “İnansın”(muzıka – Födor RADİONOV) çalıp, 1-ci eri  hem “Crystal Pearl 2022” (Kristal Sedef) türkü hem oyun konkursu Grand-Pri ödülünü aldı. Bundan kaarä, Olesä BARLADÄNna WAPA (World Association Performing Arts) (Dünnää gösteri incäzanaatları Birlii) kuruluşun ödülü da verildi.

“Vdohnoveniye” estrada hem sport tanțları örnekli kolektivı da (önderci – Svetlana SARI) kendi beceriklliinnän, kreativlıınnan hem ustalıınnan jüriyi şaş-beş braktı da oyunnan “Indigo” konkursun tanțlarda Grand-Pri ödülünü kazandı.

Olesä BARLADÄNın “Güneş çancaazı” vokal şkolasının hem hem “Voice Show Studio” örnekli vokal studiyasının öndercisinin adından şükür ederiz konkursu hazırlayannara hem yapannara: “Crystal Pearl – 2022” konkursun direktoruna Natalya KRASNÄNÇUKa, Halklararası jürinin predsedatelinä hem Moldova ÜNESCO başı Evgeniya URSUya hem WAPA (World Association Performing Arts) prezidentına Armando GUKASÄNa.

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

Taa ilktän iki Grand-Pri, birinci erlär hem premiyalar

Fotolar: “Crystal Pearl – 2022”.

 
Источник anasozu.com
163

İlgili statyalar

Emiliya Mavrodi, sana deyni. Konţert yardım etmää deyni küçük uşacaa.

Komratta  canavar ayın 8-dä «Твори добро» yardımcı  konţerdi  geçti.Onun baş  neeti-  toplamaa para  küçücük  uşaa Emiliya Mavrodiya deyni . Yardımcı  koţerdi  geçirmää teklif  etti  «Kolay seslär»  vokal  okulun  başı  Tatyana Mitioglo. Komrat  muniţıpiyasının Kultura evin önündä  geçti  yardımcı  konçerdi. O adalıydı iki yaşında uşaa Emiliya  Mavrodiya. Uşak  yıldan zeedä Retta  sindromunnan güreşer. Aylesi  onu  aşırıda ilaçlȇȇr, onnar lääzım  çok para. DENİS  BABURİN komrat kultura evin  başı :- » bizim  artistlär  işittiynän taa  kayıl oldular  pay  almaa koţerttä». Gagauziyanın artistleri  islä  bilerlär  Emiliyayı  Mavrodi  hem onun anasını, bobasını. Uşak yok  taa  3 yaşında ,ama  ecel  hazırladı  ona  büük zeetleri. ANNA-MARİYA «Voice…

Kongazın “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisi 10 yaşında

Hederlez ayın (may) 29-da Kongazda kutladılar “Altın çöşmä” örnekli uşak oyun ansablisinin kurulmasının 10-u yıldönümünü. “Altın çöşmä” örnekli ansablisinin diişilmäz öndercicinin Viktor GRADİNARın zaametinnän hem ansamblidä pay alannarın becerikliinnän, 2011-ci yılda kurulmasından büünkü günädän “Altın çöşmä” oldu anılmış hem temelinä oturulmuş bir kolektiv. Taa çoyu Todur ZANET lițeyin üürencilerindän oluşan bu ansamblidä 5-18 yaş arasında olan üzdän zeedä uşak gagauz oyunculuun kulturasında ustalıklarını incelettilär hem o ustalıklarını türlü memleketlerdä dä gösterdilär, ölä nicä Moldova, Türkiye, Ukrayina, Belarusiya, Grețiya. “Altın çöşmä” örnekli ansamblisinin kalfalıını geçän uşakların en isleeleri büünkü gündä Gagauziyanın en anlmış “Düz Ava” ansamblisinin oyunculuk payının temeli durêrlar hem…

Sergey BARGAN Halklararası turnirın çempionu

2022-ci yılın Kirez ayın (iyün) 5-15 günneri arasında Bulgariyanın Primorsko kasabasında geçti şahmatalarda Halklararası turnirı, angısında pay aldılar 15 devlettän 150-dän zeedä şahmatacı. Moldova komandasınnan orayı katıldılar Gagauziyadan da anılmış hem genç sportsmenarı. Gagauziyadan halklararası uurunda sportta master Sergey BARGAN bu turnirın çempionu oldu hem turnirın Kuboonu hem da para ödülünü kazandı. Bu Halklararası turnirdä kendi ustalıının incelettilär Gagauziyanın genç şahmatacıları da, bakmayıp ona, ani priz verilän erleri kazanmaa becerämedilär. Lääzım urgulamaa, ani Gagauziyadan şahmatıcılar Bulgariyadakı bu Halklararası turnirinä gitsinnär deyni zaamet ettilär Gagauziyanın şahmata federațiyası hem Moldova Respublikasının şahmata-şaşki klubu. Ayırıca para tarafından saadıç oldu Gagauziya gençlik hem sport…

“Düz Ava” ansamblisi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” oldu

Moldova Prezidentı Maya SANDU ofițial țeromoniyada kutladı memleketin kultura insannarını hem yaratmak kolektivlarını, devlet tarafından verilän şannı adlarlan. Bu sırada Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi da vardı. Kutlama țeromoniyasında, gagauz adetlerini hem kulturasını korumak hem ilerletmäk için, Moldova Prezident verdi “Kıymetli incäzanaat kolektivı” adını Gagauziyanın Semön POMETKO adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinä. Источник anasozu.com