Suleyman Demirel adına gimnaziya – uşak başçası Komratta kutladı 5-ci yıldönümü

Hederlez ayın 25-dä Komrat muniţipiyasının S .Demirel adına gimnaziya — uşak başçası nışannadı beşinci yıldönümünü.

Bakmadaan, ani geşti sade beş yıl, Komrat muniţipiyasının Suleyman Demirel adına uşak başçasını başardı çok uşak. Her  yıl üürenmäk kurumu hazırlȇȇr onnarı okula. Terbiyedilennerin sayısı da zeedelener.

“Uşaklar-bizim çiçeklerimiz. Biz onnarı severiz, baaşlȇrız onnara gözellii. Seviniz onnarı, da cuvap olacek hep ölä sevgi onnarın tarafından,” — nışannadı S. Demirel  adına gimnaziya — uşak başçasının başı Olga Tabakar.

«Erlem, okulda varsa maasus yortular, uşak başçasında her ay bizdä yortu. Gelin bizä erlem çanınız istärsedi sevinmelik», — söledi o.

Komrat dolayın başı İvan Topal nışannadı, ani üürenmäk tarafından yapıldı hepsi koşullar ki üüretmää uşakları.

«Yapıda var hepsi lääzımnı avadannıklar, belli, ani uşaklara yapȇrlar ii koşuları .Veriler becerekli terbiyetmäk da 120 uşak var nicä gitsinnär birerdä  gimnaziyaya», — nışannadı İvan Topal.

Uşakları üürederlär profesional uzmannar. Onnar vererlär uşaklara bilgi hem kendi sevgisini, urguladı üüretim kurumun metodistı Oksana Mutkoglo.

«Bizdä çalışȇr 10 üüredici-terbiedeci hem 14 yardımcı uzman. Hepsi onnar uşakların  terbietmesini yapȇrlar üüsek uurda», — söledi o.

  1. Demirel adına gimnaziya — uşak başçası açıldı 2018 yılın küçük ayında. Yasla var nicä kabletsin 100 uşak.
Источник grt.md
356

İlgili statyalar

Komrattakı 8-ci uşak başçası 50-ci yıldönümünü kutladı

Kendi yarım asirlik yübileyini nışannadı Komrat  kasabasının 8-ci uşak başçası.  Yortunun musaafirleri oldular Gagauziyanın başkanı İrina Vlah, Türkiya  devletin konsulu Komratta Hasan Akdoan, primariyanın temsilcileri hem üüretim bakannıın uzmannarı. Musaafirlerä deyni hazırladılar yortulu programmayı uşak başçasının  terbiedicileri terbiedilennerinnän. 8-ci uşak başçasının 50 yıldönümünä üürenmäk kurumun  terbiedilenneri  hazırladılar  yortulu programmayı üç dildä, musaafirlerä deyni çaldılar türkü, oynadılar halk oyunnarını, çaldılar evelki kauş instrumentlerindä. Bu yılların içindä uşak başçası kolverdi 200 uşaktan zeedä.  Kollektiv savaşȇr gitmää eni informaţiya tehnologiyalarınnan hem üürenmäk  programmalarınnan bir adımda, nışannadı  kurumun başı Mariya Kıssa. Üürenmäk kurumunda  giriştiriler üç dildä üürenmäk.  Kollektiv genç hem profesional, urguladı  kurumun başı…

Başkanın uşak başçaların başlarınnan buluşmasında bakıldı terbiedicilärlän baalı soruş

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah geçirdi buluşmayı Avtonomiyanın uşak başçaların öndercilerinnän.  Oturuşun süresindä açıklandılar o problemalar, angıları büün var uşak başçalarında. Soruş, angısı baalı uşak başçalarında terbiedicilerin iş uurunun kalitesinnän, büün pek dikkat kontrol ediler, nışannadı Gagauziyanın Üüretim baş bakannıın başı Natalya Kristeva. “Üüredicilerin uurundan çekiler bizim uşaklarımızın hazırlık uuru da. Burada bizdä var problema, hem biz bu iş için açıktan annadȇrız. Uşak başçalarında büün işleerlär 185 terbiedici pensiyada. Bizä geldi sade 19 danışmak genç uzmannar için. Bu yıl sa universitetlerdän 31 genç terbiedici çıkacek. Bän diilim duşman pensiyada işleyän insannara, ama biz gençlerä dä yol lääzım verelim”, — söledi Kristeva.…

Valkaneş “Kolosok” uşak başçası kutladı 50 yıldönümü

50 yıl tammannandı nicä açıldı Valkaneş  kasabasının “Kolosok”uşak başçası. Bu önemli datayı kutlamaa deyni hazırlandı yortulu oluş. “Kolosok” uşak başçası bu yılların içindä terbietti  çok becerikli kasabanın yaşayannarını. Valkaneş uşak başçasının 50 –ci yıl dönümünä  kollektiv hem  uşaklar  hazırladılar  meraklı programmayı, angısında  çaldılar  türkü, milli oyunnarını gösterdilär hem üç dildä şiir okudular. GALİNA KARAMAN, uşak başçasının menedjeri: “Uzak 1970 yılın avgusun 12 — dä Valkaneş kasabasında Jukovskiy sokaanda açıldı “Kolosok” uşak başçası. Onun ilk başıydı Liliya Tkaçöva. Geçti 50 yıl, uşak başçası da çalışȇr.  Uşakların sesleri öter her gün, ii kollektiv”.  Valkaneş  kasabasının primarı  Viktor Petrioglu  kutladı  hepsini  uşak başçasının…

30.09.21 1-Cİ KLASIN ÜÜRENİCİLERİNÄ ADALI YORTU

Sentäbrinin 30-da S. Demirel adına gimnaziyasında «1-ci klasın üürenicilerinä adalı yortu» geçti. Ona üürenicilär üürediciylän bir ay hazırlandılar. Birinci klasın üürenicileri çalıştılar, ki inandırmaa, ani halizdän «birinci klasın üürenicisi» adını  kazandılar-yortunun kurucusu hazırladı yortuyu hem geçirdi onu. 34 uşak birinci klastan bu gün gimnaziyanın haklı üürenicileri oldular. Üürenicilerin ana-bobaları söleerlän, ani bir ayın içindä onnarın uşakları büüdülär. Klasın öndercisi bu yıl seftä aldı klası. O üürenicilärlän birerdä eni yolu-bilgi yolunu geçeceklär. S.Demirel adına gimnaziya-uşak başçasının direktoru üürenicilerä okulun hem yol kurallarını açıkladı. Yortulu oluşta hepsi üürenicilerä baaşışlar verildilär. Birinci klasın üürenicilerin okul yaşaması enez çekeder.  Onnarı bekleer dünnenin bilgi yolları,…

Ukrainadan uşaklar başladılar gezmää Gagauziyanın okullarına

Ukainadan cenk çeketmesindän beeri Moldovaya pek çok uşak analarlan geldilär. Kimisi onnardan büün isteerlär Moldovanın üürenmäk kurumnarında bilgileri kabletmää. Veriler mi onnara bu kolaylık, annadı bizim kor. Büünkü gündä Gagauziyanın uşak başçalarına gezerlär 20 uşak Ukrainadan gelmä, liţeylerinä dä 15 uşak. Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı nişannadı, ani büün taa yok belliedili bir dokument, angısına görä bu uşaklar Moldovanın şkolalarına gitsinnär yakışȇr. NATALYA KRİSTEVA, Gagauziyanın Üüretim Baş bakannıın başı: “Biz lääzım annayalım, ani herbir uşaan üürenmesi için şkolada yada uşak başçasına finans veriler. Büün, eer küü  başı yada üürenmäk kurumun önderciliindä varsa kolaylık, onnar, elbetki lääzım kabletsinnär bu uşakları üürenmäk…