Subsidiyalar sulamak sistemasının yapılmasın

Moldova Devletin  çiftçi çorbacılıına önemli  oldu  başçalarda  sulamak sistemasını  yapmaa yada  eniletmää,- haberledi  çiftçi  çorbacılıın ministrusu Vladimir  Bolä  » Интервью недели» programasında  «GRT»  kanalında.

Devletin  çiftçi  ministerlii   belli  etti  ön daavasını  — eniletmää  hem  lääzım sa  enidän yapmaa sulamak  sistemalarını  kırlarda. Moldovanın iş  ortakları  kayıl bu  soruşta kendi  yardımını vermää.

VLADİMİR  BOLÄ  Moldova  çiftçi  ministerliin başı : » Lääzım sulamak  sistemasını  eniletmää. 1991-ci  yıladan  irrigaţıya sisteması  devlettä  ii ilerlärdi. Lafettik  çiftçilärlän. Kararladık,ani  bizim ministerliktä  olacȇk  bakannık,angısı  bu  uurda çalışacȇk. İşä  alınacȇk  becerikli  uzmannar hem injenerlär,angıları  bütündän problemayı  görerlär hem bilerlär, nicä  onu çözmää».

Ministrunun bakışına görä, Moldovada  eterli  göl hem su toplamak  sistemleri  var, ki  sulamak  proţesi  islä  çalışsın.Vladimir Bolä  haberledi,ani  devlettä 4 bin 400 göl var ,onnarın arasından 651 var nicä  olsunnar kaynak  kırda  sulamaa deyni.

VLADİMİR  BOLÄ  Moldova  çiftçi  ministerliin başı : » Kanona görä çiftçilär  sade  kimniklän göllerdän var nicä  sulasınnar  kendi  kırlarını. Ama te onnar,  kim kiralık  alȇrlar  gölleri,  kimnik yapmȇȇrlar,ani  çiftçilär  su oaradan almasınnar.Çıkȇr,ani  yok ederiz  devlet   investiţıyalarını  hem  çiftçi  çorbacıların  paralarını. Biz dayma subsidiyaları  başçaların  yapılmasına vereriz. Ama  sora  onnar kurȇrlar, biz yok ederiz, zerä  yok çiftçilerdä  neylän hem neredän sulamaa büümneri».

» Интервью недели » programasında  Vladimir Bolä  nışannadı,ani  başçıvancılar  lääzım olacȇk  kendi  kırların içindä  gölleri  yapsınnar.

VLADİMİR  BOLÄ  Moldova  çiftçi  ministerliin başı : » Biraz taa kolay hem  hızlı  açan herbirindä  var kendi  su toplamak eri. Bizdä  güzün, kışın, ilkyazın     yaamuz yaayȇr. Yaamur yoksa kaar var. Kolayımız var su toplamaa,ani  sora  onu harcamaa kurakta».

Vladimir  Bolä  çizgiledi ,ani  irrigaţiya  sistemalarını  çiftçilerä yalnız zor  yapmaa.Onuştan da  devlet  50%  sistemanın paayından  geeri  çevirecek. Dünnä bangı  kayıl  vermää  65  million  dollar ,ama  parlament  bu  teklifi taa oturuşuna  çıkarmadı.

 
Источник grt.md
208

İlgili statyalar

Vladimir Bolä: «At-Prolin» fermasını lääzım korumaa

«Аt-Prolin» beygir ferması avtonomiyanın bücetindän para kabletmeyecek. Deputatlar Moldova  kanonnarına ardılȇrlar, angıları brakmȇȇrlar devlet kurumnarını finanslamaa. Gelecektä  beygir ferması turistik obyekti  olacȇk hem  Çadır  kasabasının primariyasına geçecek. Bu  neetlerä  deyni  buldular  15  million ley   hem  2  million kontribuţıya erli  kuvetlär  verdilär. Ama  bu vakıt  nezaman  proekt  girişterlener  devlet  kuvetleri  hazır  kendi  yardımını vermää. Şindiki vakıda «Аt-Prolin» ferması zorluu çeker işçilerin aylık parasının ödemesindä, kışlık emlerin hazırlamasında, çünkü kurumun büceti taa yılın çeketmesindä iki okadar kestirildiydi. Fermanın  öndercilii  danıştı  Moldova Devletin  çiftçi  ministirliinä ,ki yardım etsinnär çözmää problemayı .Buluşmakta  nışannandı ,ani  devlet  kuvetleri  hazır  yardım etmää.O olacȇk  bir  çıkış  problemadan ,angısınnan…

Gagauziyanın çiftçileri buluştular çiftçi ministrusunnan

Gagauziyanın çiftçileri buluştular Moldovanın çiftçi ministrusunnan Vladimir Boläylan. Toplantına kaldırıldı hepsi soruşlar Gagauziyanın çiftçi çorbacılıkları için. Gagauziyanın tarlalarında toplandı bir sıra problema, kendi sözündä açıkladı Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah.Var dertlär baalı transportlan logistikaylan, kredit proţentları da üüseldi hem başka soruşlar. Ama en büük problema oldu kuraklık. İRİNA VLAH, Gagauziyanın Başkanı: “Bän açıkladım bir sıra prblemaları, angılarını mutlaka lääzım çözelim. Hükümet mutlaka kabletsin çözümneri, angıları durumu doorudaceklar avtonomiyada. Hepsi soruşları çözmää lääzım, ki eksport gitsin, logistika çıkarsın malları günduusu tarafına”. Gagauziyanın çiftçi bakanı Andrey Dimitroglo haberledi hepsini, ani avtonomiyanın başarıldı ekin biçilmesi. Söleyeräk sayılar için, çiftçi bakanı nışannadı, ani  buyıl bereket…

Hayvancılık sektorun problemalarını açıkladılar ministruya

Çiftçilik ministrusu Vladimir Bolä  harman ayın dördündä  buluşmadan sora agrariyalarlan, bulundu Komrat kasabasının süt mallarını yapan fabrikasında.   Buluşmanın süresindä  kurumun başları açıkladılar ministruya, nesoy yapılȇr   maasuz mallar hem angı problemalarlan karşı geldilär bu yıl onnar.  Çiftçilik ministrusuna gösterdilär hepsi süt malların yapmak etaplarını , annatılar nesoy problemalarlan bu yıl karşı geldilär kuraklıın beterinä hem nasaat ettilär ki esaba alsınnar bu bölümü, ki çıkmaa krizistan ta az kayıplarlan.  Kendi sırasında ministr Vladimir Bolä  nışannadı, ani hazırlandı strategiyayı ki ilerletmää deyni hayvancılık sektorunu. VLADİMİR BOLÄ, Moldovanın çiftçilik ministrusu: “Bizim büük çiftçi kurumnarı lääzım annasınnar, ani onnar eklensinnär südün  yapmasına, lüüzm açsınnar fermaları …

15 09 21 MEYVALARI HEM ÜZÜMNERİ TOPLAMAK VAKIDI ÇEKETTİ

Moldovada başladılar toplamaa meyvaları hem üzümneri. Bu yıl uzmannarın laflarına görä, bereket taa üüsek bakarak geçän kuraklık sezonuna. Bereket çok, ama satmaa yok nereye. Büün Komrat kasabasının  bir çiftçi çorbacılıında çekettilär toplamaa erikleri hem masa çeşitindä üzümneri. Paa politikası bu yıl pek sevindirmeer çiftçileri, neçinki  kabledilmiş paralar kapȇȇrlar sade şindiki harcamakları.  Brakmaa bereketi kırda laf yok, söledi kurumun başı, çünkü fidannarı lääzım hazırlama gelän yıla. Sölemää eksport için aşırıya yada satmaa devlet panayirinda sıra gelmeer, zerä satın alan yok. Bunun beterinä bütün erik bereketi, bakmadaan ii kaliteya hem formasına, satılȇr erideki işletmelerä. Bakmadaan buna, çiftçi çorbacılıın başı söler, ani yoknicä…

Gagauziya iş adamnarınnan bakıldı kolaylıklar, nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi Moldovada

Komratta «Nicä  ilerletmää  küçük hem orta  biznesi» konferenţıyası geçti. Pay alannar lafettilär biznes ilermesinin perspektivaları  için. Açıkladılar  problemaları, angıları  engel  ederlär  küçük hem orta biznesi  götürmää. Belli ettilär, koly mı ya da zor Moldovada  kendi  biznesını  açmaa çiftçi, yapıcılık, trasport, IT, alış veriş sektorlarında. Hep ölä açıklandı  investiţıya, para  hem  grant  kabledilmesi  temaları. İş  adamnar  biznes  ilermesi için   kolaylıkları  üürendilär, nicä hükümetin tarafından yardımı kabletmää, tanıştılar  başarılı  iş adamnarınnan. ODİMM annatı  iş adamnara  üüretim kursları için, türlü sergilerdä pay almaları için. Hep  ölä açıklandı  Gagauziyadan  proktlerin içindelii hem  onnarın kolaylıkları  grant  kabledilmesindä. «Gagauziyada  bölä  buluşmaklar  her yıl  isteeriz geçirmää, ki…