Sport aylä yarışmaklarını geçirdi Komrattakı Karaçoban adına liţey

Komrattakı Karaçoban adına liţeyindä geçti “Ana,boba hem bän — sportiv aylesi” yarışması.

Kendi aralarında yarıştılar 6 aylä uşaklarınnan birinci-ikinci klaslardan.Nesoy fayda var bölä oluşlarda, açıkladı liţeyın directoru Maria Angelova.

«Bu gözäl oluş bizdä geçer ilk keret. Umutlanȇrız, ki bu olacek  bir adet bizim liţeyimizdä. Bizä lääzım hem pek önemli sıkı baalantı analarlan-bobalarlan», — söledi okulun başı.

Uşaklar hem analar-bobalar pek sevindilär bu oluşta pay almaa.

«Pek gözäl hem intereslı bir konkurs! Biz savaştık, bizim uşaamız pek sevindi».

Hepsi pay alannar nışannadılar, ani  bu konkurs pek lääzımnı. Hepsi insan bu zor vakıtta sevindı, da biraz unnuttu kendi kahırlarını – bu lääzım hem uşaklara, hem üüredicilerä, hem analara-bobalara.
Источник grt.md
186

İlgili statyalar

Komratta “Boba, ana hem bän-sport aylesi” yarışmaklara katıldılar aylelär üç dolaydan

Komrat kasabanın stadionunda  geçti “Boba, ana hem bän-sportiv aylesi” yaraşması.  O baalıydı aylä  yortusuna. Yarışmakta ensedi Akbaş aylesi, ikinci oldular Melintiy aylesi, üçüncü eri aldı Neykovçen aylesı. Aylä  yortusunda Gençlik hem sport bakannıı sport yaraşmakları  hazırladı. Onnarda pay aldılar o aylelär, angıları aktıv dinnenmeyi severlär. «Bizä deyni Gagauziyada hem gagauzlarda aylä — bu en önemli bişey yaşamakta. Biz yaptık bu yarışmakları», — söledi Gençlik hem sport bakannıın başı  Sergey Stoyanoglo. Bu sport yarışmaklarında dokuz komanda pay aldı. «Saa olunuz, ani çaardınız bizi. Çok gözäl yortu. Biz pek sevineriz». “Pek sevineriz, ani biz bu gün burayız. Çok gözäl yarışmaklar». Ensedi bu…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Komratta üürenicilär oynadılar futbol veteranı Nikolay Tretyakovu anması için turnirdä

İlerletmää deyni sportu Gagauziyada geçirilerlär türlü sport olayları. Büük Vatan Cengin veteranının Nikolay Tretyakov adına  liţeyindä geçti onu anmak için futbol turnirı.  Nikolay Tretyakov verdi kendi yaşamasını koruyarkana  Komrat kasabasını. Yarışmaklarda pay aldı 5 komanda kasabanın şkolalarından. Nikolay Tretyakov adına liţeyin stadionunda toplandı 5 futbol komandası kasabanın üürenmäk kurumnarından, ki belli etmää en kavileri bu sport uurunda.  Olayın baş neeti —  meraklandırmaa uşakları istoriyaylan, insannarlan, angıları verdilär yaşamaklarını, ki biz yaşayalım uslulukta.  Futbol turnirın  geçirmesinin ideyası peydalandı  okulun  üüredicisindä Nikolay Sariogluda. “Bu yıl bizim liţey başladı  işlettirmää  programmayı “futbol her bir klassa”. Bän bu  okulda çalışȇrım bir yıl, da onun…

Gaydarcı liţeyindä eni üürenmäk yılı başladı

Komrat  munıţıpiyasının G. Gaydarcı  adına  liţeyindä  yortu  oluş  Bilgi  günä  adalı  geçti. Üüretim kurum  donadılıydı  balonnarlan,şen ötärdi  muzıka. Yortu  başladı  hem  geçti  liţeyin önündä,neredä  toplanmıştı  üürenicilär,üüredicilär hem  analar — bobalar. G. Gaydarcı adına liţeyinä  bu  yıl  ilk sıra birinci  klasa  59  uşak  gitti, 54 tä 10-cuya. « Kefimiz ii. Bizä  deyni  sentäbrinin biri- yortu. Bu  yıl  bizä  diil nicä  hepsi. 85 yıl  geçti  ,nicä  liţey  kuruldu. Bu yıldönümünä  bir etiştik  üüsek uurda çıkışlarlan», — söledi  liţetyin direktoru  Lüdmila Gorbunova. LÜDMİLA GORBUNOVA G. Gaydarcı  adına   liţeyin direktoru  : — «Bizim başarannar  geçmiş üürenmäk  yılın sessiyasında kablettilär  14  nota 10, 15 —…

Çadırdakı M. Guboglu adına liţeyin hepsi klaslardan üürenicilär “Ana dilimiz” yortusuna baalı açık dersi hazırladılar

Çadır kasabasının M. Guboglu adına lițeyindä  geçti açık ders.  Literatura-muzika olayı baalıydı «Ana dilimiz» yortusuna, angısını avtonomiyada nışannayaceklar çiçek ayın 27-ndä, hem gagauz yazıcısının Dionis Tanasoglunun 100-ncü yoldönümünä. Çadır kasabasının Guboglu adına lițeyin 1 — 11 klaslardan üürenicilär açık urokta aktiv pay aldılar. Onnar gösterdilär muzika kompozițiyalarını gagauz dilindä, okudular şiir, annattılar şannı gagauz yazıcıları için hem kultura insannarı için. “Bu yortuya  hazırlandık 1 ay. Türküleri, şiirleri ürendik, kendimiz hazırladık bu yortuyu. Uşakların kalbinä yakın bu yortular. İsteerlär pay almaa, getirerlär eksponatları. Bizim liţeyimizdä uşaklar lafederlär gagauz dilindä”, — söledi üürenicilerin biri.   “Bizim şkolamızda geçti D. Tanasoglu için urok. …