Şafkın paası var nicä büüsün

Premyer energi kurumu  danıştı Ȇnergetika uurunda agentstvosuna isteklen kaldırmaa paayı  şafka  20  proţendä kirez (iyün) ayın birindän, o var nicä büüsün 2 leydän 17 bandän  2 ley  71 banä  kadar kilovat saat için. Energetika uurunda  agentstvosu  kabledecek kararı  beş günün içindä. Taa bir energiya uurunda kompaniyası  danıştı bu  agentstvoya  ki zeedeletmää şavkın paasını. Laf gider  Furnizare Energi Nord kurumu için. Onnar plana koydular üüseltmää paayı 2 leydän 51 bandan 2 leya  93 banä kadar. Bizim televizion gruppamız üürendi  regionun yaşayannarından,  nicä  belli olacek onnarın  bücetindä şavk paasının üüselmesi.

Şavka paanın enidän bakılması baalı onunnan, ani Moldova onu satın alȇr taa büük paaya.  Çıkış olȇr o, ani  kompaniyada toplandı büük borç satannarın önündä. Premyer Energi nasaat eder  kurmaa eni paayı — 2 ley 40 ban. Energetika uurunda ȇkspert  Sergey Tofilat açıkladı, ani  bizim regionda Moldovada en ucuz paalar şavka, da bitki keret paa diişildi Baba marta ayında.

“Bu ay Moldova gres verer 59,9  biraz paalı hem energoatom verer 77 dollara. Satın almak paası zeedelendi yaraştırarak Baba marta ayınnan. Bundan kaarä büyer dollar da Baba marta ayından  kirez ayınadan o  üüseldi. Da bu faktorlar baalı  şafkın paalanmasınnan”, — açıkladı Sergey Tofilat.

Regionun yaşayannarını şavk paasının üüselmesi sevindirmedi.

“Biz  diiliz kayıl, hepsi benim hısınmarım. Neçin? Neyä sevinmää büünkü paalara bakarak. Bän düşünerim, ani bu diil dooru, kaldırdılar paaları petrol mallara, şavka, neylän kışın yısınacez bilmerim”.

“Kaldırerlar paayı şavka, ölä da zor. Bän ödärdim 250 ley şavk için, büün ödedim 600 ley.  Nicä düşünersiniz, kazanç parası 3000 ley, varnicä mı kaldırmaa  paayı?”

“Ölä da etmeer, hepsi gider ilaçlara, imek mallarına. Bilmerim. Biz bir ayda öderiz koşullar için  bin ley. Pensiya da 2 bin ley”.

“Diil läzım kaldırmaa paayı şavka, zerä yok neylän ödemää, bizdä pek küçük pensiyä”.

“Diilim  kayıl, zerä ölä da hepsi paalı, ko gözletsinnär içindeki politikayı, da sokulmasınnar başka işlerä”.

“Kazanç parası küçük, nesoy yaşamaa 2, 5 bin leyä?  Bu diil dooru,  bunu düşünmedään yapȇrlar.  Onnar düşünmeerlär bizi, nekadar insan işlämeer”.

“Paalar hepsinä zeedelener, erlem şavka da kalkarsa, hepsi genä paalılanacek. Etişmer bişeyä para”.

Nicä nışannadı  ȇnergetika uurunda ȇkspert Sergey Tofilat, bu getirecek paaların büümesinä başka lääzımnı işlerä da, da bu belli olacek insannarın harçlarında da.

“Halizdän  belli olacek. Hepsi şindi paalılaner, bütün  dünnedä. Biraz bu baalı  ȇkonomikanın durumunnan COVID-19 sora, elektroenergiyayı satın alan çok var, ama satıcılar etiştirmeer, onun için paalar da zeedelener. Rusiyadan şavkı almȇȇrlar, alȇrlar başkasından da bu durum belli oler bizdä. Biz hepsini satın alȇrız”, — açıkladı ȇkspert.

Energetika uurunda agenstvosunda var beş gün, deyni almaa kararı şafkın paası için.  Premyer Energi kompaniyası verer şafkı 920 yaşamak erlerin yaşayannarına devletin merkez hem üülen tarafında.  Nışannayacez, ani  gazın paası  hep ölä kaldırıldı  ondan sora, nicä  “Moldovagaz” kurumu danıştı agenstvoya.
Источник grt.md
376

İlgili statyalar

Video: Yaşayannar bekleerlär kompensaţiyalari gaz için

Moldovanın hükümeti hem Rusiyadakı  “Gazprom”  imzaladılar annaşmayı 5 yıla gazın satın alması için. Kontraktın bir koşulu sade var — Moldova lääzım ödeşsin borçlarınnan. Annaşmanın çerçevesindä belli edildi bir formula, angısını teklif etti Moldovanın delegaţiyası. O baalı panayırda paalarlan gaza hem petrol mallarına. Dual gazın paaları kalkacȇklar yakın zamannarda, bu işlär için Moldovanın kuvetleri şansora aşıkladılar. İnsannar umutlanêrlar, ani kompensaţiyalar da ödeneceklär. Gazın paalarını kaldırmasından sora zeedeledeceklär yaşayannarın harçları da.Onnar bekleerlär hükümettän kompensaţiyaları gaz için. “Biz umutlan bekleeriz, ama olacȇk mı, osa olmayacȇk, onnar diil belli. Elbetki bekleeriz hükümettän ödekleri bu problema ilk uurda”. “Bän kendim beklämeerim, çünkü pensiyam 2 000 leydan zeedä, da vermeyeceklär, ama kimin taa iisik, onnar ne…

“İsteerlär  bizi  öldürmää!” Komradın yaşayannarı oloyun paalılanması için

Ofiţıal  statistika  gösterer, ani  oloyun paası  gün — gündän  üüseler. Ekspertlär  söleerlär, ani paaların büümesi ansızdan  bir  iş  diil, ama  yaşayannar kahırlanȇrlar. Oloyun paasının  ansızdan üüselmesi şaştırdı  insanı. Devletin  büük  tükennerindä oloyun bir litrası 48 leydän  50 leyä kadar büüdü. Komratta kimi satmak  erlerdä taa var oloy eski paaylan 40  ley  bir litra için. Vatandaşların  laflarına görä, paalar  10  leyä  kalktı, ama  yok ne yapmaa, hep okadar geler sıra satın almaa. «Ne yapmaa?  Şindi  hepsi paalı. Pensiya etmeer. Büün çıktık imelik almaa. Bir küçük poşet için 300 ley  verdik.  Pensiya bitti. Uşaklar yardım ederlär. Nezaman onnar bizä  alȇrlar, nezaman  biz…

“Moldovagaz” kurumu borçlar için gazı kapatmaa başlayacek

“Moldovagaz” kurumun ofiţial saytında veriler haber onun için, ani eer yaşayannar vakıtlan gazı ödämäärseydilär, onnara gaz verilmesi kesilecek. Bu karar başlȇȇr işlemää çeviz ayın birindän. “Moldovagaz” kurumu açıkladı, ani kullanılmış gazı ödämeyennedä başlayarak çeviz ayın birindän gazı var nicä kessinnär. — “Zeedeletmemää deni kullanılmış gaz için borçları, temelleneräk Energetika agenstvosununnan 2019-cu yılda kaavilenmiş  “Natura gazını vermäk kararın” 104-105-ci punktlarına “Moldovagaz” kurumu haberleer, ani başlayarak harman ayın 29-dan borçlu ekonomika agentleri gazsız kalaceklar. Ceviz ayın birindän dä gazı keseceklär borçlu yaşayannarda. Bu karara baalı “Moldovagaz” kurumu yalvarȇr yaşayannara vakıtlan gazı ödesinnär”. Harman ayın 25-nä kadar MD-dä kullanılmış gaz için borçlar 55…

Video: Neçin yakacaa paalar hep büüyerlär

Energetika soruşlarında agentstvosu açıkladı  haberi, angısı  baalı petrol malların paalarınnan – onnar genä var nasıl büüsünar. Moldovada paalar petrol mallarına hiç durmadan büüüyerlär.Energetika soruşlarında agentstvosunun haberlerina göra, ceviz ayın 10 -da paalar benzinın bir litarsı A-95 markasında 20 ley 70 bana kadar etişti, dizel yakacaan da eni paası 16 ley 69 ban kurdu. Agenstvonun açıklamaklarına görä, bunun sebebi — dünnä birjalarında petrol malları çıktılar paaya. «Dünnä birjasında paalar petrol mallarına, haliz benzinä, kalktılar, neçin ani dünnä uurunda durguduldu bu malların getirlmesi Amerikada fırtınanın beterenä, hem taa ondan, ani Meksikada bir vakıda durguduldu petrolun çekilmesi», — haberlener Energetika soruşlarında agentstvonun haberindä.…

“Yakında mumnara dönecez”. Yaşayannar şafkın paalılanması için

Energiyayı kontrol edän milli agenstvosu kaldırdı şafkın paasını. Premier Energy  kurumu kirez ayın 1-dän insana 22 % taa paalı  energiyayı  satȇr — 2 leyä  64  banä. Kurum  yolladı  insannara  kiyat, neredä  nasaat verdi nicä  çok harcamamaa hem arttırmaa energiyayı. Ama  yaşayannar  nışannȇȇrlar, ani çoktan bu  işi yapȇrlar, çünkü  şafkın paası dayma üüseler. Şafkın paalılanmasının beterinä  vatandaşlar  taa zeedä  para  aylä  bücetindän harcayacȇklar, nışannȇȇrlar  avtonomiyanın yaşayannarı. Pensiyada insannara deyni o ödemeklär büük  problema. «Pek prost.  Bän  pensiyadayım  40  yıllık stajlan. Pensiyam sade 300 leyä zeedlendi. Şindi taman gaz için ödedim 250  ley, kışa ne yapacam? Şafk ta 150  ley  gelmiş. Bana…