Romınnar giderlär!!! [ÇW №2]

Avgust bitkisindä ortaya çıktılar gagauz "patriotların" eski diagnozları. Başlanmış hepsi, adetlerä görä, unionizmadan - romın korkunçluunu bulardılar herbir arada. Eni evlat boyu artık unuttu "unionizma" lafın maanasını, ama İvan Burgucı-nın çalışmasınnan, bu laf  media-alanımıza genä çeketti girmää. Gagauz "atmacaları" yalvardılar Rusiyaya hem da masovka olsun deyni Türkiyeyä "korumaa" gagauzları romınnardan. Kendigelänin laflarına görä, romınnar hep isteermiş üstelemää bizi, da graniţayı geçmää hazırmış, ruslardan taa ileri, onuştan laazım danışalım Putin'a hem Erdogan'a, kurtarsınnar bizi.

Biz sä hep annamȇȇrız - nedän biz lääzım bir okupantların erinä çaaralım başkalarını? Onnarın büük yaşları gözüstünä alarkan o soruşu kaldırmayalım...
121

İlgili statyalar

Zavalı Gagauz Dilimiz! Hem zaametä, hem da harcanan paraya yazık!

Gagauziya hem gagauz halkı çoktan beklärdi, ani gelecek o gün, da Gagauziyamızın devlet, saalık, üüredicilik hem kultura kuruluşların duvarlarında peydalanacek gagauzça yazıları tabliçkalar. Gagauz küülerin hem sokakların adları yazılaceklar GAGAUZÇA. Da te etiştik o günä. Yapıldı hem asıldı 314 tabliçka (Komrat rayonunda – 174, Çadır rayonunda – 140). Valkaneş rayonu için da 63 tabliçka yapılêr. Ama tabliçkalara ilk bakışta sevinmelik erinä can acısı peydalandı. İş genä sayılsın deyni yapılmış. Taa ilk peydalanan yazılarda bir tepä orfografiya hem stilistika yannışlıkları. Lafların maanası yannış kullanılmış. Haliz gagauzça lafları türlü uydurma laflara diiştirilmiş. Bunu patretlerdän da görersiniz. Yapalım sade bir kısa analiz. Alêrız…

Bizi genä gülmää aldılar: Üstolan Kongres olmayacek, ama “Ekonomika Forumu” hem “Şarap Günü” olacek

Komrattan geldi haber, ani Gagauziya Halk Topluşu (GHT) Prezidiumu almış karar Canavar ayın (oktäbri) 2-dä yapılmak neettä olan Gagauziyanın hepsi uurlarda deputatların Üstolan Kongresi olmayacek. Sebep – nesoysa stareysinalar Sovetinin hem başka cümne kuruluşların, nesoysa primarların hem BAŞKANın, Gagauziya İspolkom azalarının hem kimi GHT deputatların danışmalarıymış. Esaba alarak, ani Kongresä buyur edileceydilär Türkiye, Rusiya hem OESD temsilcileri, Moldovada bulunan diplomatiya misiyaların başları hem büükelçileri, çünkü Kongrestä danışılaceydılar Türkiyeyä, Rusiyaya hem OESDya, ani onnar Gagauziya (Gagauz Yeri) avtonomiyasını yok edilmektän kurtarsınnar hem onu korumakta arka olsunnar, Kongresin olamaması Gagauziyaya karşı gidän kuvetlerin dermennerinä su akıdêr. Yukarda belertilän kişilerin hem kuruluşların yazılı…

ÇALIŞANNARI KORUMAK GÜNÜ

Halklararası  çalışannarı korumak günü heryıl  çiçek ayın 28-dä  bakılȇr. O nışannanȇr,ki  korumaa işleyännärin  haklarını. Bu  günü  başladılar  nışannamaa 2003-cü  yıldan. Bu  yıl  Moldova Devletin  kuvetleri  Milli saalıı koruyan hem devlet iş inspekţıyasının Agenstvosunnan barabar iş planını belli ettilär. Oluşlar  «Kurmaa işleyennerin  haklarını » temaya görä  geçirileceklär.  Gagauziyanın işleyenneri  ta sık    kanonca çalışmȇȇrlar, vakıdında  kazanç  paralarını  kabletmeerlär,iş saatları  taa zeedä ,nekadar lääzım. Söleyeräk  korunçlu iş koşulları  için,Gagauziyada 1 kişi  iş erindä  geçindi, 4 olayda insannarın saalı iştän  yufkaladı ,çizgiledi  iş inspekţıyasının başın görevindä  duran  İvan Komur. İVAN KOMUR iş inspekţıyasının başın görevindä  duran: «Geçti  yıl  için sölärsäydik, Gagauziyada  29  razgelmä  iş…

Halk Topluşu deputatları enseyebildilär  Başkanın yasaanı sade bir kanonda

Gagauziya Halk topluşu deputatları kendi oturuşunda 3 kanon baktılar, angılarını başkan geeri urdu. «Deputatın statusu  için» hem «Bakannıık komiteti için» kanonnar için laf gider. Te o  kanonnar, angılarını  imzalamadı Gagauziyanın Başkanı, Gagauziya Halk topluşu  maasuz oturuşunda baktı. Deputatlar  Başkanın yasaanı ensedilär kanonda, angısına görä Bakannıık komiteti  azaları  kabledärdilär 6  oklad otstavka için. Şindi iisilttilär  ikiyä. Ama  deputatlara deyni okladların sayısı  iisilmedi. Soruşlarda, angıları  baalı  bakannıık komitetin azaların gagauz dili bilmesinin lääzımnıınnan  hem  Bakannıık komitetin  içindä  bölümnerin azaltmasınnan, deputatlar başkanın yasaanı  enseyämedilär. Gagauziya Halk topluşu  oturuşunda deputatlar geldilär karara, ani  Bakannık komitetin  6  okladını  iisilderlär ikiyädan azalar iş görevindän çıkarkan. Bu …

Yardım etmää hazırmışlar. Halk Topluşunda GRT – ya finansları nicä arttırmaa soruşu baktılar

Gagauziay Halk Topluşu GRT Cümne Kompaniyasına hazır yardım etmää soruşlarda, angıları baalı finans, tehnika hem reklamasının hazırlamak bölümnerinnän. Bu önemli işlär için laf gitti GHT mas-media uurunda komisiyasının  buluşmasında GRT CK temsilcilerinnän hem gözledici sovetin  azalarınnan. GHT mass-media, informaţiya politikasında hem insannarın hakları uurlarında komisiyasının oturuşunda 4 deputat pay aldı. Bu sayı etişti ki komisiyasının lääzımnı kvorumu olsun. «GRT» CK ileri danıştıydı komisiyanın adına soruşlarlan, angıların kararlaması yardım edecek taa kaliteli uura kaldırmaa kompaniyanın işini. Laf gidärdi en ilk, ki kompaniyaya geeri çevirilsin haklar reklamayi hazırlamaa hem yayınnamaa. Bu vereceydi kolaylık büültmää GRT-nın büdjedını. GRT müdürün bir vakıda götüreni Yaroslav…