Türk kufnesinin hazırlamasında kurslar

Türk imeklerin hazırlanmasında kursları Komradın Kemal Atatürk adına bibliotekasınıda çekettilär. Tradiţional imeklerin reţeptlerinnän tanıştırȇr hem hazırlȇȇr Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin. Proektin ilk pay alannarı kasabanın yaşayannarı oldular.

Türk kufnesinnän Gagauziyada tanışmak çeketti tradiţional imesindän – köfte (katleti), türk pilavından(pirinç bulgurundan) hem «Djadjık» yurtta hıyar kokuluklarlan hazırlandı.

İmekleri evdä hazırlayan hem aylesininn saalıını düşünän, anasından en gözäl bilgileri alan Türkiya devletin vatandaşı Nurcan Şahin var olan bilgilerinnän tük halkın sevgili imeklerin reţeptlarınnan gagauzkalarlan paylaştı.

NURCAN ŞAHİN Türkiya devletin vatandaşı: — «İmekleri hazırlamaa bän halizdän severim. Musaafirlerimiz imeklerimizi beenerlär, hep sordular, nezaman program yapacez da üüredecez türkiya imeklerini yapmaa».

Kemal Atatürk adına bibliotekasının başı Vasilisa Tanasoglo söleer, ani biblioteka kultura merkezi oldu. Kurumda türlü soylarda oluşlar geçirilerlär.

VASİLİSA TANASOGLO Kemal Atatürk adına bibliotekasının başı: — «Eni kurslar bizdä açılȇrlar. Burada türk imeklerinnän olacek kolaylık tanışmaa».

Proektin pay alannarı türk imeklerini sevän insannar oldular. Burada reţeptları almaa hem çeşitli imekleri katılıp hazırlamaa vardı herbirin kolaylıı.

«Bän beenerim türk imeklerini».

«İdim türk imeklerini, severim onnarı, çünkü saalıklı hem tok tutan ».

«Tük kufnesinnän meraklanȇrım, severim».

Kurslar iki sürteceklär, ama çok isteyän olarsa, ilerleyeceklär.

VASİLİSA TANASOGLO Kemal Atatürk adına bibliotekasının başı: — «Bir sıra aftada eni çeşitli imekleri hazırlayacez. Kursların bitkisindä herbir pay alan kendi türk imesini hazırlayacek da belli edcek, neyä üürendi».

İki ayın içindä, herbir perşembä, Komradın türk bibliotekasında türk imekleri hazırlanaceklar.
Источник grt.md

Похожие статьи

Komratta Türkiye gençlik hem sport yortusuna görä geçirdilär şahmata turnirını

Komrat türk bibliotekasında şansora 16 keret geçer şahmata turnirı. O baalı Türkiye devletin İlk  Prezidentini Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününä. Hederlez ayın 19-nda  Türkiyedä hep ölä nışannanȇr Gençlik hem sport günü.  Hederlez ayın 19-da Türkiya Devletin Gençlik hem Sport günündä  Atatürk adına türk bibliotekasında Komrat kasabasında açȇr kendi kapularını genç sportçulara. Bu  yıl şahmata turnirı topladı çok oyuncu. Bibliotekanın müdürü Vasilisa Tanasoglo açıkladı bu gun bakılan yortusunun maanasını. «1919 yılda  mayın 19 Mustafa Kemal Atatürk devletini kurtarmak  için danışmiş gençlerä hepsicii çıksınnar kendi devletini yabancı duşmannardan kurtarmaa. Bu günü Atatürk maasus gençlerä baaşlamış. Bu gün bizdä herzaman yortu», — söledi…

Mustafa Kemal Atatürku anmak gününü nışannadılar Kongazda

Kongazdakı Suleyman Demirel adına Moldo-türk liţeyindä  gençlär nışannadılar Mustafa Kemal Atatürkü anmak gününü hem gençlik hem sport bayramını. Olayın musaafirleri oldular: Gagauziyanın başakanı İrina Vlah, Komratta Türkiyenın konsulu Hasan Akdoan hem Moldovada TİKA bölümün başı Selda Özdenoolu. Liţeycilär hazırladılar maasuz yortulu programayı hem gösterdilär türk hem gagauz halk adetlerini, halk oyunarını, çaldılar türkü, annattılar şiir. Gagauziyanın Başkanı  şükür etti üüredicileri sevgileri için üürenicilerä hem zanaatlarına, hem nışannadı yortunun büük maanasını. Mustafa Kemal Atatürk gençleri inandırdı, ani kazansınnar serbestliini Ünanistan tarafından kalkmış kavgaların beterinä. Çünkü açan halk birliktä, ozaman milletlerin özü dä olacek. Mustafa Kemal Atatürk hem sport gençlik yortusu bakılȇr…

 Video: TÜRK DİLİ KURSLARINI TAMANNAMIŞ İNSANNAR KABLETİLÄR SERTİFİKATLARI 

Komrat   türk  bibliotekasında  seritfikatları verdilär o üürenicilerä, angıları başardılar  türk dili  kurslarını.  2015 yıldan Komratta  kurslar başladılar, da bu vakıdın  içindä onnarı geçtilär 400 kişidän zeedä. Büün  türk dilindä kursların başarannarı  kablettilär  diplomnarı.  Kurslar dört etaplan geçtilär: A1, A2, B1, B2 hem C. Üüreniclär nışannadılar, ani üüredicilär  meraklı hem  bilgili  götürerlär dersleri.  Onnar nışannadılar, ani  yabancı diilerin üürenmesi verer kolaylık genişletmää kendi bilgilerini hem dostlaşmaa başka  halklarlan. Üüredicilär urguladılar, ani  meraklık  kuslara büük   bizim yaşayannarın  arasında, gelerlär üürenmää diil sade üüredicilär, ama başka zanaatların uzmannarı da.  Çoyu geçtilär ilk etapları, ikinci da gideceklär  ileri dooru. Konuşmak etapın üredicisi nışannadı, ani  pay alannar becerikli  hem…

Türk Kızılay kurumundan yardım etişti Gagauz Erinä

Paskellä yortularına karşı Gagauziyaya geldi  gumanitar yardımı Türk Kızılay türk kurumundan. 450  kutu imek mallarınnan getirildi  Komrat kasabasına, Kongaza, Çadıra hem Valkaneşä. Kızılay türk kurumun temsilcileri ilkin dolaştılar Komrat kasabasının ihtiarlar evini, neredä 30 kişi yaşêêr. Burayı verildi 20 kutu. Da bu diil bitki yardım  Kızılay türk kurumundan, nışannadı onun temsilcisi Mustafa Şahin Fırat. Kızılay türk kurumu hem TİKA agentstvosu Moldovada her yıl vererlär Gagauziyanın yaşayannarına türlü yardımı, angısı onnara lääzım, nışannadı Türkiye konsulu Komratta  Hasan Akdogan. Verilmiş imek malları yardım edeceklär  ihtiar insannara yapmaa taa ii imekleri, angıları saalıklarına ii geleceklär, nışannadı doktor Nikolay  Slavuţkiy. Kızılay türk kurumun temsilcileri verdilär …