“Rodika Roşiorunun talantları”: nicä halklararası vokal okulunda büüderlär genç artistları

Vokal zanaatı  yıl-yıldan  ilerleer, genişlener.  Gençlär  kullanȇrlar eni  janraları. Onnardan biri — teatral janrası.  Kulanmaa aktör  becermeklerini  çalarkana türküleri  üürederlär  Kişinöv kasabasının “Rodika Roşiorunun talantları” halklarası vokal  performans okulunda. Burada ürener  43 uşak. Her yıl  üürenicilär pay alȇrlar türlü halklarası konkurslarda. Bizim çekim grupamız bulundu genç vokalcılarınekzamenindä.

Kişinöv kasabasının “Rodika Roşiorunun talantları” halklarası vokal  performans okulunda hepsi üürenicileri üürederlär  ses kulturasına. Her birinä bulȇrlar repertuar onnarın becermeklerinä görä. Bundan kaarä uşakları  savaşȇrlar  terbietmää, ani onnarda peydalansın bölä karaktȇrın  kaliteleri, nicä  dostluk, söleer halklararası okulun  başı Rodika Roşioru.

“Bän geçirerim ekzamenı her yıl. Teklif ederim bizim kultura adamnarını, angıları paylaşȇrlar   kendi duygularınnan, annadȇrlar uşaklara, ne o sţena hem nicä etişmää üüsek uurlara”, — açıkladı Rodika Roşioru.

Uşakların becermeklerini notaladı juri azaları: anılmış çalgıcılar  Konstantin Moskoviç, Natalya Proka, Liliya Şalomey, Oleg Baralük hem başkaları.

“Bän bu yıl juri azasıyım. Bu okulun terbiedenneri sık pay alȇrlar Slovänskiy Bazar konkursunda. Bu yıl  iki  kız gidevek bu yarışmaya”, — söledi Moldovanın anılmış nai çalgıcısı Konstantin Moskoviç.

Vokal okulun terbiedileni Adelina Dermenjı nışannȇȇr, ani taa küçüktän  istärdi üürenmää  çalmaa, da üüredici yardım etti  aslıya çıksın onun istemesi.

“Bän bu okula gelerim  4 yıl. Benim  en büük istemäm olmaa türkücü. Sayȇrım , ani  bizim  üüredici Rodika Roşioru pek kaliteli götürer  kendi işini. Ona görä  bizim  uşaklar ilerleer”, — söledi kız.

Terbiedilennerin anaları-bobaları nışannȇȇrlar üüredicinin üüsek  becermeklerini.

“Benim kızım genç talantların okulunda. O sever muzikayı . Rodika pek ii hem becerikli insan. Ona görä bizim uşaklar ilerleerlär”, — söledi üürenicilerin birisinin anası Natalya Keptene.

 

“Benim kızım  sever muzikayı. Biz çok aaradık bu eri, neredä açılaceydı onun talantları. Bulduk bu okulu. Bän mutlu kaldım üürediciylän, hodullanȇrım  onunnan, ani benim kızım üürener maasus  burada”, — söledi taa bir ana İnna Gaydeu.

Haklarası  okulun başarannarın  aralarında var Moldovanın  anılmış çalgıcıları.
Источник grt.md
181

İlgili statyalar

Kıpçak küüyün yaşaması gençlerin bakışınnan toplu erideki foto okulun kolekţiyasında

Kıpçak küüdä uşaklar savaşêrlar göstermää fotolarında kendi bakışını bu dünneyä, gagauz halkın yaşamasını. En gözäl patretleri var nica görmää üürenicileri albomlarında fotoşkolada, angısı çalışêr Kıpçak küüyün klisesindä. Kıpçak  küüyüdä gençlär koruyȇrlar kendi istoriyasını, savaşêrlar  göstermää  onu  fotolarda. Kıpçak  küüyün  fotoşkolasında, angısı klisedä çalışȇr,  var  niça  görmää  çok foto , neredä gösterili küüyün, insannarın  yaşaması. «Bän beenerim  çıkarmaa  patredä, bän  isteerim  üürenmää  çıkarmaa  partredä. Benim dädumda  var büük  aylä, bän  isterim  büüdüynän çıkarmaa  onnarı partredä, koymaa bir alboma  onnarı. Sora  kendi uşaklarıma  göstermää, ani  bizdä  büük  ayläydi», — paylaştı fotoşkolasının üürenicisi Elena  Tataroglo.   «Biz bu uura geldik büün bakmaa nicä …

Bir yıl eni binada: nicä geçerlär derslär Çeşmäküüyünün muzika okulunda büün

Çeşmaküüyünün muzika okulu eni binaya geçti. Ona verildi gimnaziya yapısı. Binayı enilettilär, kurup üüretmäk proţesi için hepsi lääzımnı koşulları. Artık bir yılın süresindä okulda derslär geçirlener. Küçük küü. Muzika okulun eni binası. Erlär taa gıcırdamȇȇrlar, taazä boyalar duvarlarda, biyaz kapular hem aydın klaslar. 30 yılın süresindä, nicä açıldı muzika okulu, o seftä ev kendisinä buldu. «Geçti yıl burayı erleştik. Şindi bizim klaslar büük, neredä hertürlü dersleri geçireriz. Klaslar aydın hem büük bir ilinnik o, ani binä yısıdılȇr. Burada gazlan yısınȇrız. Eskisindä  iki  soba yakardık, burada gaz var. Büük sevgiylän uşakları üürederiz hem bekleeriz hergün», — nışannadı Çeşmäküüyün muzika okulun başı…

Gagauziyada muzika okulların festivali geçti

Muzika instrumentleri çalmaa becermeklerini avtonomiyanın dört okulun üürenicileri Komrat Kultura evin sţenasında gösterdilär. Festivalda, angısını Gagauziyanın kultura bakannıı hazırladı, Komrat, Çadır-Lunga, Valkaneş hem Çeşmäküü muzika okulların üürenicileri pay aldılar. Okullar hazırladılar konţert programalarını, gösterip, nekadar islää muzika instrumentlerini çalmaa uşaklar becererlär. MARİNA SEMÖNOVA Gagauziya kultura bakannıın başı: «Bizim muzika okullarımız – er, neredä talantları büüderlär. Bän pek sevinerim, ani onnarın sayısı yıl — yıldan zeedelener». Komrat muzika okulundan festivalda yaratmalarını çaldılar hor, ansambli hem orkestr. DMİTRİY TİMOFEY Komrat uşak muzika okulun başı: «Butakım festivallerdä bilgilärlän paylaşȇrlar. Uşaklara da bu pek önemli, hepsi aklılarında kalȇr. Bundan kaarä lääzım bilsinnär, ani başka…

Video: Valkaneş kasabasının muzika okulun 60-cı  yildönümü

Valkaneş kasabasının muzika okulun  üürenicileri  hem  kolektivi üüretim kurumun 60-ci yıldönümünü kutladılar büük konţertlan. Musaafirlär baaşladılar okula eni instrumentleri. Valkaneş kasabasının muzika okulu 1961-ci yılda açıldı. Bugün okulda 92 uşak  üürener,12 üüredici dä çalışȇr. Öndercilik eder Mariya Çerneva, angısının  «Maestru în artă» şannı adı var. MARİYA  ÇERNEVA, Valkaneş kasabasının muzika okulun başı: «Okul başladı kendi işini incä zanaat evindä. Ozaman onun adıydı Pionerlar evi. Çok yıl eri yoktu. Klas etişmäzdi. Ayırı bir bina düzdülär, ama er tepremesindän sora o daaldı. Poliţıya binasında çalıştık. Te 2000- nci yıllardan beri burada işleeriz. 20 yıl bu okulda çalışȇrız». Okulda var fortopiano, bayan, akordeon, kemençi, fleyta, nay hem truba instrumentlerin klasları. Üürenicilerin arasında var uşaklar, angıları becerikli  kemençedä oynȇȇrlar, ama fleytayı  ayırdılar. Çoyu…

Komrat muzika okulun üürenneri bilgilerinini hem becermeklerini gösterdilär yıl çıkışları konţertindä

Komrat A.Valkov adına muzika okulun üürenicileri yılın çıkışı konţerdinnän kultura evin sţenasına çıktılar. Bu yıl Komradın muzika şkolasını  34  üürenici başarȇrlar. Onnnarın arasında kemençecilär, pianocular, akordioncular, gitaracılar. Yıl –yıldan muzika şkolasında üürenilän instrumentlerin saysı zeedelener. Bu yıl şkolanın öndercilii plannȇȇr eni insrumenti geliştirmää — daulları. Okulu bitirennär Vitaliy Kiräkov hem Sergey Semönov üürendilär gitara çalmaa. Onnar annadȇrlar, ani muzikaylan zaanatlanmak en ilkin terbieder ruh zenginniini. “Bän ileeri dooru da muzikaylan zanaatlanacam, ama kendim için, kolecä üürenmää gitmää düşünmeerim. İsteerim olmaa hayvan doktoru, yada muzika üüredicisi. Muzika benim yaşamamda herzaman olacek”, — açıkladı Vitaliy Kiräkov.   “Bän düşünmeerim ilerletmää muzikacılıımı, cünkü…