Regional uşak yaradıcılık festivali topladı Tarakliyadan hem Gagaziyadan oyun kollektivleri

Kirez ayın 4-dä Tarakliya kasabasının Kultura  evindä geçti regional uşak  yaradıcılık festival — konkusu. Onda pay aldılar avtonomiyanın oyun kollektivleri dä. Angı erleri onnar  aldılar, Oleg Duloglonun materialında.

Regional  uşak  yaradıcılık festivali  topladı  en ii  oyun kollektivleri Tarakliya kasabasından  hem Gagaziyadan. Uşaklar çok sevinerlär bölafestivallerä, çünkü  herbiri özledi, açan Kultura evi dolu insannan. Uşaklar kendi talatlarını gösterdilär olayın musaafirlerinä.

Horeografiya  janrasında küçük pay alannarın grupasında ilk hem ikinci  erleri  aldı  Tarakliya  kasabasından  oyuncular. Orta grupada en ii pay alan oldu Valkaneş oyun kollektivı, ikinci eri aldılar Tvardiţadan uşaklar. Büük grupadan payalannarın arasında ilk eri aldı Tarakliya kasabasından  oyun kollektivı, ikinci Çadır muniţipiyasından. Maasuz baaşışı aldı Tarakliya kasabasından  kollektiv.

İnstrumental  janrasında çok pay alan vardı. Gagauziyadan pay aldı Denis Kışlalı Çişmikioy küüyündän, o aldı ikinci eri.

Pay alannar paylaştılar duygularlan hem fikirlärlän festival için.

«Biz pek sevineriz, ani  bizi çaardılar  bu  festivalä.  Biz isteriz bu festivallär taa olsun, hem bizi onnara çarsınnar.  Bän isteerim  ileriya  dooru  bizä gelsin  musafirlär  hem  biz da  gelelim».

 

«Bizim  kollektiv pek seviner bu  festivalä,  neçinki  bu festival yardım  eder  bizim  kulturamızı hem istoriyamızı  ilerletmää».

 

«Biz sayȇrız,  ani  bölä  festivallär, neredä açıklanêr halkın  oyunnarı, çok önemli. Neçinki gençlär  büün  unudêrlar  kendi  halkının adetlerini,  kulturasını. Oyunnar baalı  halkın istoriyasınnan. Bän   düşünerim, ani  lääzım  insannara  göstermää  bölä  gözäl, meraklı oyunnarı. Ne taa önemli, ani oyunnar  gösteriler  halkın  istoriyasıda, onuştan  isterim   böla  festivallär  yıl-yıldan  taa   genişlensinnär».

 

«Bizim kollektiv pek şen pay almaa bu  festivalda. Lääzım  ilerletmää  bizim  istoriyamızı, kulturamızı, adetleri. Biz diil lääzım brakalım  onnar  basılsın, lääzım  brakalım evlat  boylarına  hepsini».

Festivalin musaafirleri sayȇrlar, ani bölä  festivallär yardım  ederlär incä  zanaatını taa üüsek uura  kaldırmaa.

«Bizim hareografiya — o bizim  gagauz  halkın  paalılıı, o kaldı  bizim  oyun  kollektivların  üredicilerin  üreklerindä, cannarında. Festivallär yardım  eder  korumaa  hem  genişeltmää  bizim  istoriyamızı. Neçinki  festivaldä  üredicilär  vaar  nicä  genişeltsinnär  kendi  bilgilerini», — nışannadı  Çadır kasabasının kultura evin  başı Janna Paşali.

 

«Umutlanêrız, ani  bütün  yıl  biz pay alacez  festivallärdä, konkurslarda ilk erleri  hem  hiç kimsey  bizä, bizim  uşaklarımıza  köstek  koymayacek incä zanaatında.  Pek  umutlanêrız, ani  zoor  vakıtlar  geçtilär, ani  islää  vakıtlar  geler», — söledi  Çadır kasabasının Kultura evindä yaradıcılık uurunda önderci İvan Stamov.

Festivalin kurucuları nışannadılar,  ani bu taa bir küçük  adım bizim  kulturamızı korumaa,  kardaş halkların  istoriyasını üürenmää.

«Biz  çaardık  bizim  yakın  komuşuları  gagauzları, ki  onnar  görsünnär  bulgar  kulturasını, biz dä  tanışalım  gagauzların  kulturasınnan. Böla işlär  bizim üülen tarafımızda  bizi birleştirer. İsteriz  bu  festivali  her bir yıl yapmaa,  yıl — yıldan  taa genişeltmää», — haberledi  Tarakliya  kasabasının  incäzanaat  evin  başı Sergey Berov.

 

«Bän  düşünerim,  ani  biz  lääzım  aarayalım  kendimizi, bizim   kultura lääzım  aarasın  kendisini. Festival  önemli  hem lääzımnı. Burada  bän  gördüm  muzika  instrumetlerini,   angıları unuduldu, sayȇrım  bu festival,  yardım  edercek   enidän  onnarı ilerletmää», — açıkladı  Bulgariya  devletin  Üürenmäk  bakannıından  üüredici Marina Bankova. 

Festivalda pay aldı 140 uşak Tarakliya, Tvardiţa, Valkaneş, Çadır kasabalarından hem Çişmikioy küüyündän. Onnar ödüllendi medalilärlän, diplomalarlan hem başka baaşışlarlar.
Источник grt.md
145

İlgili statyalar

Çadir-lunga kasabasına uşak oyun festivali topladı kollektivleri Moldovanın türlü erlerdän

Çadır kasabasında geçti  uşak oyun kollektivlerin festivali. Festivalin programması genişti,  uşaklar diil sade kendi talantlarını  gösterdilär sţenada, ama vakıdı da şen geçirdilär. Festival baalıydı Çadır kasabasında 15 yıl işleyän «Çüdo — deti» uşak oyun kollektivin yıldönümünä. Onun başı hem horeografı Tatyana Yalama annatı, nica kuruldu kollektiv. «Kollektiv «Çüdo — deti»  kuruldu  2007 yılda. Bu adı biz istedik koymaa, açan  bir festivaldä bizim  kollektiv pek gözä oynadı bir oyunu, ozmandan  beeri kaldı  bu ad», — açıkladı Tatyana Yalama. Uşaklar, angıları  pay aldılar  festivaldä,  sevinerlär,  ani  onnarı çardılar. Herkeret, her bir festivalda onnar kablederlär eni emoţiyaları, dostlaşȇrlar biri – birinnän. «Biz çok…

Kıpçakta «Bucaan çalan Yıldızı-22» vokal yarışması geçti

«Bucaan çalan yıldızı» muzika vokal konkursu geçti Kıpçak  küüyün    kultura evindä. Konkursta pay aldılar  talantlı  türkücülär Gagaziyadan hem  Tarakliya kasabasından. Çiçek  ayın  21-dä hem 22-dä  Kıpçak  küüyün    kultura evindä   iki etaplan geçti «Bucaan çalan yıldızı» vokal  konkursu. Onda pay aldı  türkücülär 6 yaşından  21   yaşınadan. Onnar  annattılar,  ani büük  sevinmeliklän,  hodulluklan   geldilär  pay almaa bu muzika yortusunda. «Düşünmäzdim,  ani  nesoysa eri alacam. Ama bän  pek  hodulluydum, pek şendim. Bän  halizdän  büük  havezlän  pay aldım  konkusta. Sayêrım, ani bölä  konkurslar  pek  lääzımnı, onuştan lääzım  onnarı ilerletmää. Hepsinä isteerim sölemää, ki gitsinnär ileri, durgunmasınnar, sadece ölä hepsi olacek», — nışannadı Gran-pri  ödülcüsü…

Çadırda geçti kolaylıksız uşakların yaradıcılık festivali

Çadır — Lunga  kultura  evindä, Hederlez  ayın  28-dä, geçti  festival kolaylıksız uşaklara hem insannara deyni. Onda pay aldı Moldova hem Gagaziya reabilitaţiya merkezlerindän uşaklar. Festival yarattı uşaklarda gözäl duyguları. Bu onnara deyni bir kolaylık  hepsinä göstermää — onnar da hep ölä, nica başka uşaklar, çizgiledilär olayın musaafirleri. «İsterim sölemää, ani bu  çok gözäl  bir olay. Neçinki bölä insannar, bölä uşaklar lääzım çiksınnar, lääzım  onnarı da görsünnär. Onnar kapalı içerdä, o üzdän, büün  onnar çiktılar sţenaya, bu bir gözäl  olay, içim doldu», — söledi Çadır kasabasının yaşayankası Mariana Tihu.   «En önemli bizim  yaşamamızda, bu uşakların  yaşamasında,  ani onnar duysun  kendini …

“Milletlerin zenginnii birliktä” geçti Tarakliyada

«Milletlerin zenginnii birliktä» 21-ci  festivali devlet uurunda 21 keret geçti   ceviz   ayın  17-dä  Tarakliya  kasabasında. Festivaldä   gösterildi  o halkların imekleri, adetleri  hem  kulturaları , angıları  yaşêrlar  Moldova   devletindä. Temayı  ilerleder, bizim korrespondentımız. Festivalin  çeketmesindä   gösterildi   her  bir  halkın   milli giimneri,halk  kollektivlerin oyunnarı,  koyuldu  çiçek  Ştefan cel  Mareanmak  taşına Tarakliya   kasabasının   meydanında. Festivaldä  var niceydı  görmää    her bir milletin   adetlerini , kulturasını   angıları  yaşêêr   Moldova  devletindä. Parkta   geçti   spektaklilär ,  halk  ansamblilerin  oyunnarı hem  sergilär. Festivalin   pay alannarı   nışannadılar,  ani  bölä  festivallär  neredä herkezi  var  nicä taa  yakın   tanışsın  başka  halkların  adetlerinnän,  yardım  eder  birliktä  olmaa ,  bakmadaan  ani  çok  halklar …

Video: “SEVDA DALGALARI” folklor festivali bu yıl ilerdän çekilip gösterilecek GRT-da

“Sevda Dalgaları” folklor festivalin geçirilmesi oldu ii adet Gagauziyanın yaradıcılık kollektivlerinä hem aşırıdan pay alannarına deyni. Kultura olayı geçer Kazayak küüyündä 2016 — cı yıldan. Pandemiya zamanında kabledildi karar diiştirmää onun formatını. Çekimnär vakıtçasına geçtilär. Bu işä katıldılar GRT cümnä kompaniyası, Kazayak küüyün primarıyası, küüyün muzeyi hem Kultura evin çalışannarı hem  yaşayannar. Festival çıkacȇk GRT televizionun yayınında bu pazar. Folklor festivalin “Sevda Dalgaları”, angısı geçer Kazayak küüyündä 2016- yıldan,  vaar kendi önemli rolü. Festival yardım eder korumaa,   unutmamaa hem ilerletmää gagauz folklorunu. Festival dostlaştırȇr biri -birinän folklor kollektivlerini aşırıdan,  yardım eder üürenmää başka halkların foklorunu da Bulgariyadan,Türkiyadan, Rumıniyadan.  Ama coronovirus hastalıın beterinä iki…