Proekt hazır, ama para yok. Tülüküüyün Kultura Evin zalı lääzım temeldän tertiplensin

Tülüküüyün Kultura Evin zalı bulunȇr kötü durumda. Oluşlar orda yapılmȇȇr şansora üç yıl. Onu temeldän eniletmää deyni lääzım buncak para, angıları primarıyada yok. Ama erli kuvetlär hazırladılar proektı da umutlanȇrlar, ani bu iş bitki – bitkiya gerçekleşecek. 

“Kultura – o hepsini birleştirän bir dil” – ölä bir yazı asılı dürȇr Tülüküüyün Kultura Evin zalında. Bitki oluşlar orada yapıldıydı 3 yıl geeri. Zalın kötü durumun beterinä onu kapadılar, ki ap – ansızdan bir kimseyin kafasına yıkılmasın tavan.

Nemdän her taraf çatlak, duvarlar küflü, kimi erlerdä duvarların suvası düştü. Taftadan erlär hem sţena lääzım diiştirilsin, şafklar, isıtmak sisteması hem mobilya läzım eni koyulsun.

Kultura evin başı Larisa Buyuklı söleer, ani Gagauziyada bu bina arhitektura tarafından sade bir ölä, da bu paalılıı hem gözellii lääzım korumaa gelecek evlat boyları için.

 «Kultura evimizä 54 yıl. O hep işläärdi, her zaman gözäl oluşlar yapılardı. İsteriz bizi işitsinnär dä yardım etsinnär bizä, ki biz ileri dooru da işleyabilelim dä kulturayı ilerledelim insannarın arasında», — söledi Larisa Buyuklı.

 Bakmayarak Kultura evin halına, onun başka odalarında kurumnar işini ilerlederlär: yaradıcılık kollektivlär, muzey, biblioteka. Konţertlar ama geçerlär sade dışarda. Pandemiya dönemindä oluşlar geçärdi onlayn, haberledi oyun sekţiyasının başı Melaniya Koca.

«Sţenada yok nicä işlemää. Varsaydı nesoysa oluşlar, onnarı yok neredä geçirmää, zalımız pek kötü durmda. COVID-19 pandemiya vakıdında oluşları onlayn yapardık,  yada küçük zalda. Ama pek isteriz, ki Kultura evimiz olsun sıcak hem kuytulu, da biz burada uşaklarlan işleyelim. Bölä taa islää olacek», — söledi o.

 Kultura evin herbir işçisi pek isteer, ki binayı taa tez tertipilesinnär, dä artistlär hem siiredicilär genä buluşsunnar konţertlarda, söledi oyun sekţiyasının başı İvan Nänov.

 «Bän dä pek isterim hepsi taa hızlı diişsin. Biz uşaklarlan bıktık işlemää dişarda, onnar üşeerlär. Lääzım sıcak bir erimiz olsun. Kaç yıl sıravardı düş güüderiz bunu için. Kultura evimiz sä yıkılȇr gözümüzün önündä», — söledi İvan Nänov.

 Küü primariyasının uzmanı Grigoriy Kulak haberledi, ani zalın temeldän enilemäk işleri için hazır proekt 6 mln leya.

 «Örtüyü diiştirmää, duvarları kaaviletmää, sţenayı düzmää, binanın dolayını tertiplemää edecek 6 mln leya yakın. Baş problemamız – zal. Başka odalar kullanılacak halda. Neetleneriz danışmaa Regional ilerletmäk agentstvosuna proektä para verilsin deyni. Neçinki kimär kerä lääzım büük zal oluşlar için», — annatı o.

 Tülüküüyün Kultura evin zalı 800 kişilik. Bina düzülüydü 1967 yılda.
Источник grt.md
181

İlgili statyalar

Beşalma küüyündä enilederlär Kultura evin dış üzünü

Beşalma küüyü 2022 yılda Gagauziyanın baş investiţiyalar kanonuna görä  507 bin ley kimi proektlerin geliştirmesinä kabletti. Erli kuvetlär kablettilär kararı üç obyektä bu paraları doorutmaa, onnarın birisi küüyün Kultura evi. Onun dış üzünü şindi enilederlär. Kultura evin enilenmesinä 157 bin ley verildi, onnardan 130 bin baş investiţiyalar programasına görä hem primariyanın büdjetindän 27 bin ley. «Proektä görä, Kultura Evin dış üzünü düzmää lääzım. O 2012-ci yılda yapıldıydı, ama 10 yıl geçti. Kabledildi karar eski ştukaturkayı çıkarmaa da duvarları bütündän boyamak için hazırlamaa», — annattı  Beşalma küüyünün primarı Valeriy Moş. Beşalma  Kultura evi 1968-ci yılda kaldırıldı. Yapının içindä kimi odalarda remont…

Kultura bölümü 2021 yılın çıkışlarını temsil etti

Gagauziyanın Kultura evlerin çöyuna lääzım remont yapılsın. Bunu için haberledi Gagauziyanın kultura Bakannıın başı  Marina Semönova, temsil edärkana kultura bölümün çıkışlarını 2021 yılı için. Geçmiş yıl dolay bücetindän Kultura evlerin tertiplemäk işlerinä verildiydi  2,5 million ley. Kimi  dolay  Kultura evlerin binaları şindiki zaman bulunȇrlar kötü durumda. Gagauziyanın kultura Bakannıın başı Marina Semönova nışannadı, ani bu problemanın çözülmesi ön daavaların aarasında bulunȇr. MARİNA SEMÖNOVA Gagauziyanın kultura Bakannıın başı: «Belli, ani  avtonomiyanın 10 kultura evi bulunȇrlar ii durumda. 7-dä  lääzım üstün remont geçirlensin, taa edi  Kultura evindä derindän düzücülük işlär lääzım geçirsinnär. 2 ev daalȇr hem birisini dä  2018-ci  yılda taa yıktılar».…

Yaradıcı kolektivlerä odalar etişmeerlär

Kongazın Kultura evindä yaradıcı uşak kolektivlerinä vokallan hem oyunnarlan zanaatlanmaa deyni çalışmak odaları etişmeerlär. Bu problema yıllarca çözülmeer. Yaradıcı kolektivlerin pay alannarına sıra geler sıralıkça zanaatlanmaa. Kongazın Kultura evindä erleştirili kurumnar, angıları küüyün yaradıcı kolektivlerin odalarını tutȇrlar. Bu beterä uşakların bölükleri bir-bir ardına hep odalarda zanaatlanȇrlar hem maasuz sıralamaya görä, ne uygun diildir kolektivlerin çalışannarına. Bundan kaarä, yaradıcılaa katılmaa çok isteyän uşak var№ ama odaların etişmemezlii beterinä, Kultura Evi uşakları kabledämeer. АNDREY PALİK Kultura Evin direktorun bir vakıda işini götürän : — «İki biblioteka: uşaklar hem büüklär için, muzıka okulun filialı, yaradıcılık okulun filialı, miliţiya buradaţ çalışannarımıza er etişmeer». Erideki…

Kıpçak küüyünün yaşayannarı barabar pakladılar küüyünün dolayını

Kıpçak küüyünün yaşayannarı pay aldılar «Yapacez  bizim  küüyümüzü taa pak» akţiyasında. Hepsi çıktı kendi payını koymaa bu önemli iştä. «Yapacez bizim küüyümüzü taa pak”  akțiyasında oldu gözäl hem önemli bir adet Kıpçak küüyündä. Paklamaa  kendi  küüyünü çiktı hepsi: uşak başçaların, kultura evin, primariyanın, şkolaların, «Pobeda» Kolhozun çalışannarı. Her bir insan isteer pak küüdä yaşamaa. «Bugün biz çiktık paklamaa küüyün dolaynı, neçinki göreriz,  ani küüdä vaar  çok  gübür. Sıbıdȇrlar insannar,  onnarı  hepsini  yapêrız  biz, onuştan  biz kendimiz da lääzım  onnarı  toplaylım. Biz  lääzım  örnek  olalım  gençlerä, küçük  uşaklara, hepsinä. Onnar da bilsinnär, ani bizim  yaşadıımız duuma erimiz lääzım  olsun  pak», -nışannadı…

Komrat Kultura evi kutladı uşakları hazırlayıp onnara türlü meraklı olayları

Komrat Kultura evi, Muzika-dramatika teatrusu hem primariya geçirdilär Uşakları korumak yortusunu. Kultura evin önündä uşaklara deyni hazırladılar batutları, agvagrim hem konkurslar geçirildi.   Yortu, angısı adalıydi Uşakları korumak gününä, başladı Kultura evin önündä konkurslardan hem resimnerdän asfalt üzündä. Uşaklar paylaştılar en ii duygularlan.  “Biz hazırlȇȇrız yortuyu devletin hem kasabanın en sevgili yaşayannarımıza deyni. Çalışȇrız, ki uşaklar tutsunnar bu günü aklılarında. Ko onnar olsunnar en kısmetli”.   “Büün bizim yortumuz, biz hazırladık uşaklara konkursları, ki onnar dinnensinnär”. Kultura evin başı Marina Manjul nışannadı, ani kirez ayın biri uşaklara deyni en  şen yortu, onu hepsi büük istemeklän bekleerlär. “Bu gün biz kutlȇȇrız…